Uslovi poslovanja
Ispiti iz njemačkog jezika

Opći uslovi poslovanja – Ispiti Goethe-Instituta BiH

 1. Za ispite i njihovo sprovođenje važe odredbe Goethe-Instituta.
 2. Općenito
  2.1. Ispiti A1, A2, B2 i C1 moraju se polagati kao cjelina. Za ispite B1 i C2 postoji mogućnost da se moduli polažu i pojedinačno. Svi kandidati su dužni prije pismenog i usmenog ispita pokazati legitimaciju!
  2.2. Kandidat ima pravo odstupiti od ispita. U tom slučaju kao i u slučaju isključenja sa ispita, troškovi ispita mu neće biti vraćeni.
  2.3. Odustajanje od ispita i povrat novca moguć je samo sedam dana prije održavanja ispita. U tom slučaju zadržava se taksa na ime administrativne obrade u iznosu od 10%.
  2.4. Ukoliko se kandidat ne pojavi na pismenom ili usmenom ispitu za A1, A2, B2 i C1, automatski nije položio ispit. Ukoliko zakasni na održavanje ispita, ne može prisustvovati ispitu. U oba slučaja troškovi ispita neće biti vraćeni. Rezultat neće biti javno objavljen.
  2.5. Za polaznike sa posebnim potrebama (osobe sa invaliditetom) postoji mogućnost da ispit na zahtjev bude sproveden u posebnim okolnostima. Molimo Vas da se o ovome informišete u ispitnom centru Goethe-Instituta BiH prije polaganja ispita.
  2.6. Prilikom gubitka certifikata izdaje se zamjenska potvrda na Goethe-Institutu BiH. Izdavanje potvrde se plaća.
  2.7. Lični podaci kandidata bez njihove saglasnosti neće biti proslijeđeni trećem licu.
 3. Prijava
  3.1. Prijava se obavlja lično, putem e-maila ili fax-a. Goethe-Institut BiH ne preuzima odgovornost za netačno popunjene prijavne formulare. Na ispite za odrasle mogu se prijaviti svi koji imaju više od 16 godina. Za kandidate mlađe od 16 godina se preporučuju ispiti za mlade.
  3.2. Kandidat je tek onda prijavljen, kada je izmirio troškove ispita.
  3.3. Pravo učešća na ispitima imaju oni kandidati, koji su se pravovremeno i ispravno prijavili. Prijave koje nisu obavljene na vrijeme se ne uzimaju u razmatranje.
  3.4. Svi kandidati koji prisustvuju modularnom ispitu (B1,C2) automatski dobijaju objedinjen certifikat, kada za vrijeme jednog ispitnog termina polože sve 4 modula. Kada kandidat za vrijeme ispitnog termina ne položi sve 4 modula, dobija certifikat za svaki položeni modul.
 4. Rezultati i certifikati
  4.1. Kandidati mogu na stranici Goethe-Instituta BiH saznati rezultate ispita najkasnije 4 sedmice nakon termina ispita. Kandidati se mogu informisati putem web stranice ili lično. Goethe-Institut putem maila informiše o objavljivanju rezultata.

  4.2. Kandidati koji su položili ispit mogu svoj certifikat preuzeti u odjelu za kurseve ili im se isti može poslati na adresu. U tom slučaju kandidat sam snosi troškove brze pošte.