Yderligere informationer

Tilbage til TestDaF

Skridt for skridt: prøvedelene

TestDaF er en standardiseret, centralt stillet og vurderet prøve. Den består af fire prøvedele. Dine sprogkundskaber bliver vurderet separat i færdighederne læse, lytte, skrive og tale. Resultaterne bliver vist i de tre TestDaF-niveauer (TDN) 3, 4 og 5.

Læseforståelse

 • Du læser korte tekster fra universitetshverdagen som lister over forelæsningerne, arrangementskalender, brochurer osv. og vælger, hvilken tekst der hører til hvilken opgave.
 • Du læser en journalistisk tekst (ca. 450-550 ord) om et videnskabeligt eller samfundspolitisk emne og svarer på spørgsmål i multiple-choice format.
 • Du arbejder med en videnskaeblig tekst (ca. 550-650 ord) fra et fag- eller universitetstidsskrift og beslutter, om udsagn passer eller ej, hhv. teksten ikke oplyser om det. 
Varighed: 60 minutter

Lytteforståelse

 • Du lytter til en kort dialog fra universitetshverdagen, fx en samtale mellem to studerende og tager samtidig noter til spørgsmålene.
 • Du følger med i et interview eller en diskussion om studierelevante eller alment videnskabelige emner og beslutter samtidig, om udsagn om lytteteksten er sande eller falske.
 • Du lytter til et foredrag eller et ekspertinterview og svarer kort på tekstens centrale spørgsmål. 
Varighed: ca. 40 minutter

Skriftlig fremstilling

 • Du får et emne og skriver på baggrund af ledende spørgsmål og statistisk information en sammenhængende og struktureret tekst.
 • Du skal tage stilling til og argumentere i forhold til dette emne.
Varighed: 60 minutter

Mundtlig fremstilling (computerunderstøttet)

 • Du arbejder med syv opgaver, som fører dig ind i forskellige kommunikationssituationer på tyske universiteter.
 • Du skal finde informationer, beskrive grafiske fremstillinger og sammenfatte deres indhold. Du skal ytre og begrunde din mening, tage stilling, give råd, overveje alternativer og opstille hypoteser. 
Varighed: ca. 35 minutter

Forudsætninger

TestDaF er en sprogprøve, som afgør den sproglige studieegnelse ved et tysk universitet. Den henvender sig til studerende og studieinteressede, men er også et internationalt anerkendt bevis på dine sprogkundskaber i forhold til videnskabelige projekter og akademiske jobs.
 • Sprogkundskaber på mindst niveau B2
 • Mellem 700 og 1.000 unndervisningsenheder à 45 minutter, afhængigt af forkundskaber og læringsforudsætninger (et bevis herpå er ikke nødvendigt)

Vurdering

I prøvedelene læse- og lytteforståelse får du for hver korrekt løst opgave (fx multiple-choice eller sandt/falsk) et point. Antallet af korrekt løste opgaver er udslaggivende for nivaubedømmelsen. De to prøvedele skriftlig og mundtlig fremstilling bliver vurderet af skolede og erfarne bedømmere. Vurderingen og nivaubedømmelsen sker på baggrund af en kriteriemodel. Nærmere informationer finder du på www.testdaf.de. Prøven kan gentages så ofte, som du ønsker.

Tilmeld dig TestDaF med det samme!

Meld dig til TestDaF, hvis du råder over tilstrækkelige tyskkundskaber. Vi anbefaler, at du inden da gør dig bekendt med TestDaF. Det gøres bedst gennem et af Goethe-Instituttets forberedelseskurser eller hos andre testcentre. På kurserne lærer du prøvens format og forløb at kende.

Verden over kan du aflægge TestDaF på seks fastlagte datoer om året. Tilmeld dig på www.testdaf.de. I folkerepublikken Kina er der specielle datoer; tilmelding foregår gennem National Education Examination Authority.

Prøvedeltagere med handicap skal informere testcentret herom i god tid og kunne forlægge en aktuel attest. Prøvens gennemførelse vil blive tilpasset i overensstemmelse hermed.