Brugervilkår

Brugervilkår


for Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München, Tyskland
Telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de ("Goethe-Institut") for brug af hjemmesiden goethe.de ("hjemmesiden")

Indhold

 1. Kontraktens anvendelsesområde og genstand
 2. Registrering og indgåelse af kontrakt
 3. Goethe-Instituttets ydelser
 4. Brugerpligter og adfærdsregler
 5. Sanktioner ved misligholdelse af pligter, udelukkelse fra platformen
 6. Tildeling af brugsrettigheder
 7. Garanti og ansvar
 8. Kontraktens løbetid og opsigelse
 9. Ændring af brugsbetingelserne
 10. Lovvalg
 11. Bilæggelse af tvister
 12. Fortrydelsesret
 

1. Kontraktens anvendelsesområde og genstand

Efter den nødvendige registrering som bruger gælder følgende brugsbetingelser for brugen af de personlige sektioner på denne hjemmeside i forholdet mellem "brugeren" og Goethe-Instituttet som operatør af hjemmesiden.

Kontraktens genstand er den gratis brug af hjemmesiden som informations- og kommunikationsplatform ("tjeneste"). De fjernundervisningskurser, der opkræves gebyr for, er udelukkende underlagt de Generelle vilkår og betingelser.   

2. Registrering og indgåelse af kontrakt

Forudsætningen for at kunne benytte de personlige tjenester er forudgående registrering. Ved registrering skal brugeren angive sandfærdige oplysninger og gøres opmærksom på Politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Efter registrering modtager brugeren en e-mail med et bekræftelseslink. Når Goethe-Instituttet aktiverer brugerkontoen, træder aftalen om gratis brug af hjemmesiden i kraft.

Brugeren må ikke give tredjeparter tilladelse til at bruge sin adgang og er som ejer af kontoen ansvarlig for at beskytte den mod misbrug. Brugeren er derfor forpligtet til at holde sine adgangsoplysninger hemmelige og beskytte dem mod adgang for tredjeparter. Det er ikke tilladt at bruge beskyttede varemærker eller navne på andre fysiske eller juridiske personer som brugernavne.   

3. Goethe-Instituttets ydelser

Goethe-Instituttet tillader brugeren at læse og offentliggøre indlæg på hjemmesiden og at kommunikere med andre brugere inden for rammerne af disse brugsbetingelser. Til dette formål stiller Goethe-Instituttet en platform med forskellige fællesskabsfunktioner gratis til rådighed for brugeren inden for rammerne af dets tekniske og økonomiske muligheder.

Formålet med fællesskabsfunktionerne er at muliggøre emne- og fagrelateret kommunikation om Goethe-Instituttets uddannelses- og kulturtilbud. Goethe-Instituttet driver platformen inden for rammerne af de opgaver, der påhviler det. Platformen tjener ikke til almindelig meningsudveksling, brugernes selvpromovering eller underholdningsformål.

I tilfælde af permanent levering kan vi foretage ændringer i det digitale produkt, der går ud over, hvad der er nødvendigt for at opretholde overensstemmelsen med kontrakten, hvis

 1. der er en gyldig grund til at gøre dette,
 2. du ikke påføres yderligere omkostninger som følge af ændringen, og
 3. vi informerer dig klart og forståeligt om ændringen.

Gyldige grunde i denne forstand omfatter tilfælde, hvor ændringen er nødvendig for at tilpasse det digitale produkt til et nyt teknisk miljø eller til et øget antal brugere, eller hvor det er nødvendigt af andre vigtige driftsmæssige årsager.

Hvis ændringen påvirker brugerens mulighed for at få adgang til fællesskabsfunktionerne eller deres anvendelighed for brugeren i mere end ubetydelig grad, underretter Goethe-Instituttet brugeren om ændringen og brugerens rettigheder pr. e-mail inden for en rimelig frist, inden ændringen træder i kraft.   

4. Brugerpligter og adfærdsregler

Ved registrering forpligter brugeren sig til altid at give sandfærdige, ajourførte og fuldstændige oplysninger om sig selv som angivet i tilmeldingsformularen, og brugeren må ikke på noget tidspunkt lyve om sin identitet over for Goethe-Instituttet eller andre brugere.

Ved at offentliggøre indhold på hjemmesiden garanterer brugeren, at han/hun er indehaver af alle nødvendige rettigheder. Brugeren forpligter sig til ikke at offentliggøre indlæg på hjemmesiden eller sende indlæg til andre brugere, der er moralsk anstødelige eller i strid med gældende lovgivning. Brugeren forpligter sig især til ikke at offentliggøre indlæg eller sende indlæg til andre brugere,

 • hvis offentliggørelse udgør en strafbar handling eller en administrativ overtrædelse
 • som krænker ophavsretten, varemærkerettigheder eller konkurrencelovgivningen
 • krænkelse af andres databeskyttelsesrettigheder (f.eks. offentliggørelse af private meddelelser uden afsenderens samtykke)
 • som har et fornærmende, usandt, racistisk, diskriminerende, ungdomsskadeligt eller pornografisk indhold
 • som indeholder reklamer, herunder grafik eller links med eller uden ledsagende tekst i en signatur eller inde i indlæg.

Desuden skal brugerne til enhver tid overholde de generelle anstændighedsnormer ("Netikette") og behandle hinanden med respekt, og de må ikke bruge tjenesten til at true, chikanere eller på anden måde skade eller vildlede, eller til at skade andre brugeres eller tredjeparters omdømme eller forretning.

Derudover er det heller ikke tilladt at offentliggøre indlæg, der ikke har forbindelse til de emner, som den pågældende sektion af et fællesskab udtrykkeligt er dedikeret til, eller som på anden måde kan skade den emne- og fagrelaterede udveksling (afsnit 3). Dette omfatter navnlig massepublicering af indlæg, der er tomme eller har identisk indhold ("spamming").
Hvis en bruger er vidne til en anden brugers overtrædelse af disse brugsbetingelser, er han/hun forpligtet til at informere administratorerne via e-mail til
kdf@goethe.de    

5. Sanktioner ved misligholdelse af pligter; udelukkelse fra platformen

I tilfælde af overtrædelse eller ved tilstrækkelig mistanke om overtrædelse af forpligtelserne i punkt 4 ovenfor (med undtagelse af forpligtelsen til at indberette andre brugeres overtrædelser), kan Goethe-Instituttet efter eget skøn pålægge brugeren følgende sanktioner:

 • sletning eller ændring af indhold, der er indsendt af brugeren, hvis Goethe-Instituttet efter behørigt skøn finder, at dette udgør en overtrædelse af adfærdsreglerne i henhold til punkt 4
 • udstedelse af en advarsel
 • begrænsning af brugen af tjenesten
 • midlertidig eller permanent adgangsblokering
 • opsigelse af brugerkontrakten og sletning af alle data og alt indhold fra brugeren, også uden varsel og uden forudgående kontakt.


Hvis et offentliggjort indlæg er i strid med punkt 4, kan Goethe-Instituttet blokere indlægget uden forudgående varsel. Goethe-Instituttet informerer brugeren, så han eller hun kan udtale sig. Hvis det fastslås, at indlægget ikke er i strid med afsnit 4, ophæver Goethe-Instituttet spærringen.

Goethe-Instituttet spærrer kun brugerens adgang uden forudgående advarsel i tilfælde af forsætlige, systematiske eller lignende alvorlige overtrædelser. Ellers finder en endelig blokering kun sted, hvis brugeren igen overtræder en adfærdsregel efter en advarsel.

Desuden er adgangsspærringen i første omgang kun midlertidig, og Goethe-Instituttet giver også brugeren mulighed for at udtale sig inden for en rimelig tidsperiode. Først på grundlag af brugerens udtalelse eller efter fristens udløb træffer Goethe-Instituttet afgørelse om en endelig adgangsblokering.

Brugeren skal holde Goethe-Instituttet skadesløst for alle krav fra tredjepart, som skyldes brugerens culpøse overtrædelse af forpligtelserne i punkt 4 ovenfor (med undtagelse af forpligtelsen til at indberette andre brugeres overtrædelser). Brugeren forpligter sig til i god tro at støtte Goethe-Instituttet med oplysninger og dokumenter i forsvaret af sådanne krav. Brugeren er også forpligtet til at afholde omkostningerne til Goethe-Instituttets nødvendige retlige forsvar. Goethe-Instituttets øvrige rettigheder og erstatningskrav berøres ikke.   

6. Tildeling af brugsrettigheder

Ophavsretten til de indsendte indlæg forbliver hos den respektive bruger, i det omfang de kan beskyttes ophavsretligt. Ved at lægge sit indlæg ud på goethe.de giver brugeren dog Goethe-Instituttet en ikke-eksklusiv, globalt gældende og tidsubegrænset ret til at

 • gøre indlægget permanent tilgængeligt for offentligheden på hjemmesiden (også i oversat version)
 • reproducere og distribuere indlægget i trykte værker (også i oversat version)
 • flytte indlægget inden for hjemmesiden og sætte det sammen med andet indhold
 • redigere indlægget, især forkorte, oversætte eller flytte det inden for hjemmesiden og/eller kombinere det med andet indhold, herunder indhold uden for hjemmesiden
 • ændre eller delvis slette indlægget, hvis dette er påkrævet i henhold til punkt 5

Brugeren har ikke ret til at få slettet eller rettet sine bidrag. Bestemmelserne i EU’s generelle forordning om databeskyttelse (forordning EU 2016/679), ophavsretsloven og brugerens eventuelle juridiske forpligtelse til at slette oplysninger berøres ikke heraf.  

7. Garanti og ansvar

Hvis et digitalt produkt er defekt, er der mulighed for at indgive garantikrav. Krav på grund af mangler ved tjenesten i henhold til punkt 1 forældes inden for to år fra leveringsdatoen, dog tidligst et år efter kontraktperiodens udløb.
 
Brugerens erstatningskrav mod Goethe-Instituttet, dets organer, ansatte og agenter er udelukket, medmindre andet er fastsat nedenfor. Undtaget herfra er erstatningskrav på grundlag af en garanti eller en forsikring fra Goethe-Instituttets side, på grund af skade på liv, legeme eller helbred, samt på grundlag af produktansvarsloven og erstatningskrav som følge af tilsidesættelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er forpligtelser, hvis opfyldelse er nødvendig for at opfylde kontraktens formål. Ansvaret for skader, der skyldes en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra udbyderens, dennes juridiske repræsentanters eller stedfortræderes side, er ligeledes udelukket fra ansvarsfritagelsen.   

8. Kontraktens løbetid og opsigelse

Denne aftale er indgået på ubestemt tid og kan opsiges af begge parter i tekstform uden varsel (f.eks. pr. e-mail).
Efter opsigelse af denne kontrakt har Goethe-Instituttet ret til, men er ikke forpligtet til at slette det indhold, som brugeren har oprettet og delt med andre brugere. Brugeren kan dog til enhver tid anmode om at få slettet sin brugerkonto og de ikke-offentlige data, der er gemt heri.

Hvis der foreligger en gyldig grund, især på grund af en alvorlig eller gentagen overtrædelse af forpligtelserne i punkt 4, og eventuelt efter en forgæves advarsel, har Goethe-Instituttet ret til straks at blokere brugerens adgang og opsige kontrakten uden varsel. I dette tilfælde kan den pågældende bruger kun registrere sig igen efter forudgående skriftligt samtykke fra Goethe-Instituttet.   

9. Ændring af brugsbetingelserne

Goethe-Instituttet forbeholder sig ret til at ændre disse brugsbetingelser uden at angive en begrundelse. Goethe-Instituttet informerer rettidigt brugeren om ændringerne ved det første besøg efter ændringen og anmoder om brugerens samtykke til de ændrede brugsbetingelser. Hvis en bruger ikke gør indsigelse inden for en rimelig frist på mindst 14 dage, anses brugsbetingelserne for at være accepteret. Når Goethe-Instituttet informerer brugeren om ændringen af brugsbetingelserne, vil det særligt henvise til, at det vil blive anset som samtykke, hvis brugeren ikke gør indsigelse inden for den fastsatte frist. Hvis brugeren gør indsigelse, kan Goethe-Instituttet opsige kontrakten i henhold til punkt 8. 

Arkiv

10. Lovvalg

Kontraktforholdene mellem Goethe-Instituttet og brugeren er underlagt lovgivningen i Tyskland. I forhold til forbrugere finder dette lovvalg kun anvendelse i det omfang, forbrugeren ikke fratages den beskyttelse, vedkommende er sikret i henhold til de ufravigelige forbrugerbeskyttelsesregler i det land, hvor vedkommende har sit sædvanlige opholdssted.    

11. BILÆGGELSE AF TVISTER

Europa-Kommissionen tilbyder en platform til online tvistbilæggelse (ODR), som du kan finde her:​​​​​​​ http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Forbrugerne har mulighed for at bruge denne platform til at bilægge deres tvister. Vi er villige til at deltage i en udenretslig voldgiftsprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn. Den føderale universelle voldgiftsmyndighed i Zentrum für Schlichtung e.V., Strassburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Tyskland, er ansvarlig for dette: https://www.verbraucher-schlichter.de/.   

12. Fortrydelsesret

Forbrugerne har en lovbestemt fortrydelsesret.

Afbestillingsregler:

Fortrydelsesret
Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund.
Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor kontrakten indgås.
For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du informere os (Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München, telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt ved hjælp af en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller en e-mail). Du kan bruge den vedlagte standard-fortrydelsesformular til dette formål, men den er dog ikke obligatorisk.
For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af annullering      Hvis du fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), omgående og senest 14 dage efter den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din annullering af kontrakten. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil ikke under nogen omstændigheder blive opkrævet for denne tilbagebetaling.
​​​​​​​
Hvis du har anmodet om, at tjenesteydelserne påbegyndes i fortrydelsesperioden, skal du betale os et rimeligt beløb svarende til andelen af tjenesteydelser, der allerede er leveret indtil det tidspunkt, hvor du meddeler os, at du gør brug af fortrydelsesretten i forbindelse med denne kontrakt, i forhold til det samlede omfang af de tjenesteydelser, der er fastsat i kontrakten.

(Du kan bruge nedenstående formular eller selv formulere annulleringen).

Skabelon til fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, skal du udfylde og returnere denne formular).
​​​​​​​ ​​​​​​​
Til Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
Deutschland
info@goethe.de

 
Jeg/vi (*) annullerer hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*)/udførelse af følgende tjenesteydelse (*)

______________________________________________________
______________________________________________________

Bestilt den (*) _____________________ (*)/modtaget den (*) _____________________


Navn på forbruger(e)
______________________________________________


Forbrugerens/forbrugernes adresse
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________


Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun for meddelelser på papir)