(Dis)Solutions

Banner Dissolutions © Goethe-Institut

De- ja postkoloniaalsete diskursuste kaardistamine Ida-Euroopa, Kesk-Aasia ja Balti riikide kultuuris ja kodanikuühiskonnas. Teadusuuringud, võrgustiku kohtumine, publikatsioon.

Dekoloniseerimist ja postkolonialismi käsitlevaid arutelusid on kogu maailmas rohkem kui kunagi varem. Ehkki need teemad ei ole uued, andis Venemaa ründesõda Ukraina vastu „postsovetlikus“ ruumis tugeva tõuke nendega edasi tegeleda. Goethe Instituut uurib neid arutelusid piirkondlikus projektis, kaardistades olemasolevaid dekoloniseerimist ja postkolonialismi puudutavaid diskursusi kultuuris ja kodanikuühiskonnas kuue riigi näitel: Armeenia, Eesti, Moldova, Kasahstan, Kõrgõzstan ja Ukraina. Uurimistööd koostavad kohalikud eksperdid. Projekti tulemusena valmib kõiki uurimistöid sisaldav ühispublikatsioon. Uurimistöös keskendutakse seni mittekuuldud ja marginaliseeritud häältele: ajaloo feministlikud, kväärid või muud seni marginaliseeritud tõlgendused võivad olla aluseks seni prevaleerinud narratiividest hälbivale vaatele. 26.—27. oktoobril toimus ekspertide ja huviliste suhtlust edendav kohtumine Kasahstanis Almatõs.
Kavandatud jätkuprojekti raames töötatakse aastatel 2024—2025 välja uusi piiriüleseid kuraatorite ja kunstnike positsioone ning tuuakse need kokku näitusel.

Projekti algus: jaanuar 2023

Üritused


26.—27. oktoobrini 2023 toimus Kasahstani Goethe Instituudis rahvusvaheliste ekspertide, kasahhi kunstnike ning teadlaste ja huviliste võrgustiku kohtumine. 
 

Eksperdid

Top