Lisainformatsioon

Samm-sammult: Eksami osad

TestDaF on standarditud, tsentraalselt koostatud ja tsentraalselt hinnatav eksam. Eksam koosneb neljast osast. Teie keeleoskuse hindamisel antakse eraldi hinne lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja kõnelemisoskusele. Tulemusi hinnatakse TestDaF-i tasemetel (TDN) 3, 4 ja 5.
 

Lugemine

 • Loete lühikesi tüüpilisi ülikoolitekste nagu loengukataloogid, üritustekalender, brošüürid jne ning otsustate, milline tekst millise ülesande juurde kuulub.
 • Loete ajakirjanduslikku teksti (umbes 450–550 sõna) teadusvaldkonnast või ühiskonnapoliitilisel teemal ning vastate selle kohta valikvastustega küsimustele.
 • Loete teaduskeelset teksti (umbes 550–650 sõna) eriala- või ülikooliajakirjast ning otsustate, kas teksti kohta esitatud väited on õiged või mitte või ei anna tekst antud küsimuse kohta üldse infot.
Kestus: 60 minutit

Kuulamine

 • Kuulete lühikest tüüpilist dialoogi ülikoolielust, näiteks vestlust kahe tudengi vahel, ja teete samal ajal küsimuste kohta märkmeid.
 • Jälgite intervjuud või arutelu õpingutega seotud või üldteaduslikul teemal ja otsustate samal ajal, kas kuuldeteksti kohta esitatud väited on õiged või valed.
 • Kuulete ettekannet või intervjuud eksperdiga ja annate lühivastuseid olulisematele küsimustele teksti kohta.
Kestus: umbes 40 minutit

Kirjalik väljendusoskus

 • Teile antakse teema ja te koostate abiküsimuste ja statistiliste andmete abil sidusa ja struktureeritud teksti.
 • Peate võtma teema kohta seisukoha ja argumenteerima.
Kestus: 60 minutit

Suuline väljendusoskus (arvuti abil)

 • Lahendate seitse ülesannet, mis panevad teid eri suhtlusolukordadesse Saksa ülikoolides.
 • Peate otsima infot, kirjeldama graafikuid ja võtma kokku nende sisu. Peate oma arvamust väljendama ja põhjendama, seisukoha võtma, nõu andma, alternatiive kaaluma ja hüpoteese looma.
Kestus: umbes 35 minutit

Eeldused

TestDaF on keeleeksam, mille põhjal otsustatakse, kas keeleoskuse tase on Saksa ülikoolides õppimiseks piisav. See on mõeldud tudengitele ja ülikooliõpingutest huvitatutele, kuid on teadusprojektides ja akadeemilistes kutsetes ka rahvusvaheliselt tunnustatud tõend saksa keele oskuse kohta.
 • Keeleoskus vähemalt B2 tasemel
 • 700 kuni 1000 tundi (à 45 minutit) keeleõpet, sõltuvalt Teie eelteadmistest ja õpieeldustest (tõendamine ei ole vajalik)

Hindamine

Lugemis- ja kuulamisoskuse ülesannetes saate iga õigesti lahendatud üksikküsimuse eest (nt valikvastustega küsimus või õige/vale küsimus) ühe punkti. Taseme määrab õigesti lahendatud üksikküsimuste arv. Kirjaliku ja suulise väljendusoskuse osi hindavad eksamil vastava väljaõppega ja kogenud hindajad. Keeleoskuse tase määratakse kriteeriumirastri abil. Täpsemat teavet leiate veebilehelt www.testdaf.de. Eksamit saab korrata ükskõik kui tihti.

Registreerige end kohe TestDaF-i eksamile!

Kui Teil on piisavad teadmised saksa keeles, registreerige end TestDaF-i eksamile. Soovitame Teil eelnevalt selle eksamiga tutvuda. Kõige paremini sobivad selleks Goethe Instituudi või teiste eksamikeskuste ettevalmistuskursused. Kursustel õpite tundma eksami formaati ja kulgu.

Te saate osaleda TestDaF-i eksamil kogu maailmas kuuel kindlaks määratud kuupäeval aastas. Palun registreerige end eksamile aadressil www.testdaf.de. Hiina Rahvavabariigis on eraldi eksamiajad; registreerimine toimub National Education Examination Authority kaudu.

Erivajadustega eksaminandid peaksid välja valitud eksamikeskust aegsasti informeerima ja esitama kehtiva arstitõendi. Sel juhul saab eksami toimumist vastavalt kohandada.
Top