Nivåerna A1-C2
Kurser och prov i tyska

  Grundläggande språkfärdighet
  A1
Kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Kan presentera sig själv och ställa eller besvara enkla frågor av omedelbart intresse eller inom vanliga ämnesområden. Kan samtala på ett enkelt sätt om den andra personen är beredd att prata långsamt och tydligt eller omformulera sig.
  A2
Kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden, till exempel information om sig själv och sin familj, närmiljön och vardagliga sysselsättningar. Kan delta i samtal och rutinuppgifter som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om välkända ämnen och sysselsättningar. Kan på ett enkelt sätt beskriva sig själv, sin familj och sitt arbete.
  Självständig språkfärdighet
  B1
Kan förstå huvudinnehållet i tydligt standardspråk om välkända företeelser som arbete, skola, fritid, och så vidare. Klarar av de flesta situationer som kan uppstå vid resor i länder eller områden där språket talas. Kan yttra sig om välkända ämnen och personliga intresseområden på ett enkelt och sammanhängande sätt. Kan binda samman fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och händelser, drömmar, förhoppningar och framtidsplaner. Kan kortfattat motivera åsikter och idéer.
  B2
Kan följa huvuddragen i komplexa texter. Förstår också facktexter inom det egna specialområdet. Kan kommunicera så pass flytande att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Kan klart och detaljerat beskriva förhållanden inom egna intresse- och erfarenhetsområden. Kan förklara en ståndpunkt och ange för- och nackdelar med olika alternativ.
  Kompetent språkfärdighet
  C1
Kan läsa krävande texter och är även medveten om ett underförstått innehåll. Kan uttrycka sig nästan helt obehindrat utan att alltför märkbart söka efter ord. Kan använda språket på ett effektivt och flexibelt sätt både i sociala sammanhang och under utbildning och studier. Kan uttala sig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden och ge utförliga beskrivningar.
  C2
Kan utan problem förstå så gott som allt hon hör eller läser och referera fakta och argument i en sammanhängande framställning. Kan uttrycka sig spontant och helt flytande i så gott som alla situationer. Kan förstå och använda stilvariationer och överföra nyanser.