Tyskaprov

A1

Ungdomar

Vuxna

Goethe-Zertifikat A1

Genom att klara provet visar man att man kan förstå och använda välkända och vardagliga uttryck samt mycket enkla meningar som syftar till att tillgodose konkreta behov. Man kan presentera sig själv och andra samt ställa frågor till andra människor om sådant som rör dem – exempelvis var de bor, vilka personer de känner och vad de har för saker – och man kan svara på den sortens frågor. Man kan delta i enkla dialoger när samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa till.

A2

Ungdomar

Vuxna

Goethe-Zertifikat A2

Genom att klara provet visar man att man kan förstå fraser och vanliga uttryck som har anknytning till områden med mycket direkt relevans (exempelvis uppgifter om den egna personen och familjen, inköp, arbete och närmiljö). Man kan samtala i enkla, rutinmässiga situationer, när det handlar om ett enkelt och direkt informationsutbyte kring välkända och vanligt förekommande saker. Man kan med enkla medel redogöra för sin egen bakgrund och utbildning, den omedelbara omgivningen och sådant som har att göra med direkta behov.

B1

Ungdomar

Vuxna

Goethe-Zertifikat B1

Genom att klara provet visar man att man förstår huvudpoängerna när tydligt standardspråk används och det handlar om välkända saker från arbete, skola, fritid och etcetera. Man kan hantera de flesta situationer som uppstår under resor inom språkområdet. Man kan uttala sig enkelt och sammanhängande om välkända ämnen och personliga intresseområden, berätta om erfarenheter och händelser, beskriva drömmar, förhoppningar och mål samt ge korta motiveringar eller förklaringar till planer och åsikter.

B2

Vuxna

Goethe-Zertifikat B2

Genom att klara provet visar man att man förstår huvudinnehållet i komplexa texter om konkreta och abstrakta ämnen. Inom sitt eget specialområde förstår man även fackspråk och kan kommunicera så spontant och flytande att ett normalt samtal med infödda talare är fullt möjligt utan större ansträngning från någon av parterna. Man kan uttrycka sig tydligt och detaljerat inom ett brett spektrum av ämnen, redogöra för sin ståndpunkt i en aktuell fråga och uppge fördelar och nackdelar med olika alternativ.

C1

Vuxna

Goethe-Zertifikat C1

Genom att klara provet visar man att man kan förstå ett brett spektrum av krävande, längre texter och även uppfattar implicita betydelser. Man kan uttrycka sig spontant och flytande utan att det vid upprepade tillfällen tydligt märks att man måste söka efter ord. Man kan använda språket på ett effektivt och flexibelt sätt i sociala situationer, arbetslivet och utbildningsituationer. Vidare kan man uttala sig tydligt, strukturerat och utförligt om komplexa ämnen, samtidigt som man användar olika medel för att binda samman texten på ett lämpligt sätt.

C2

Vuxna

Goethe-Zertifikat C2

Genom att klara provet visar man att man utan besvär kan förstå praktiskt taget allt som man läser och hör. Man kan sammanfatta information från olika skriftliga och muntliga källor, samtidigt som man kan återge motiveringar och förklaringar i en sammanhängande framställning. Vidare kan man uttrycka sig spontant, mycket flytande och exakt samt tydliggöra små betydelsenyanser även när det gäller mer komplexa ämnen.

TestDaF

För studier

TestDaf

TestDaF är ett språkprov på avancerad nivå. På den skala med sex nivåer som ingår i den gemensamma referensramen för språk (CEFR) omfattar det nivåerna B2 till C1 och är det erkända språkbetyget för högskolestudier på alla högskolor i Tyskland. Inga specialkunskaper krävs.

Goethe-Test PRO

För arbetslivet

Goethe-Test PRO

Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf är lämpligt för alla som söker jobb på den internationella arbetsmarknaden. Goethe-Test PRO testar dina yrkesrelaterade språkkunskaper på 60–90 minuter.