Celebrating people and text 10 years Mein Weg nach Deutschland © Goethe-Institut / Tobias Schrank

Studimi mbi Tranzicioni nga kursi para-integrues për mësimin e gjuhës, në kursin për integrim (2011) tregoi, se migrantëve të rinj, të cilët në vendin e tyre kanë paraqitur testin A1 për marrjen e vizës, u nevojitej (u duhej) të prisnin relativisht gjatë deri sa të mund përqendroheshin sërish intensivisht në gjuhën dhe kulturën gjermane. Për më tepër, ky studim tregoi ndër të tjera, se ka mungesa të theksuara në materialin për mësim, ushtrim praktike dhe informacion. Material ky, i cili u është përshtatur nevojave të këtij grupi përfitues dhe me të cilin mund të punohet në mënyrë të pavarur gjatë periudhës tranzitore. Si pasojë e kësaj mungese, shpesh njohuritë gjuhësore zbehen deri në hyrjen në kursit të integrimit. Megjithatë, sipas migrantëve, motivimi i lartë për të vazhduar mësimin është gjithmonë prezent.Me portalin e internetit «Rruga ime në Gjermani», i cili është edhe subjekti kryesor i projektit «Harmonizimi i tranzicionit nga kursi para-integrues për mësimin e gjuhës, në kursin për integrim» (bashkë-financuar me mjetet e Fondit të Integrimit Evropian EIF), Instituti Gëte i përgjigjet kësaj nevoje.

Ky projekt ka për qëllim, të përmirësoj fazën kalimtare ndërmjet shërbimeve para-integruese të mësimit të gjuhës, të informacionit dhe të këshillimit jashtë Gjermanisë dhe ofertave për mbështetje fillestare për mësimin e gjuhës, si edhe masave të mëtejshme për integrim të ofruara nga Qeveria Federale në Gjermani. Për të arritur këtë, portali i internetit synon të përmirësoj dhe konsolidoj njohuritë mbi gjuhën dhe vendin, të përfituara tashmë në kursin para-integrues. Për më tepër, ky grup i veçantë nxënësish duke përdorur ofertat e ndryshme të këtij portali, do të përfitoj një sërë njohurish të nevojshme mbi jetën në Gjermani, si për shembull si të trajtojnë media-t e ndryshme apo njohuri orientimi për periudhën e tyre fillestare në Gjermani.

Mësuesit dhe konsultuesit do të gjejnë në rubrikën «Për Mësuesit» një film informativ - rreth pesë minuta - mbi portalin, si edhe një dokument me rreth 30 faqe me udhëzime mbi përdorimin e portalit në mësimin.Në këtë pikë, një falënderim të përzemërt gjithë pjesëmarrësve të këtij projekti autorëve, zhvilluesve, film-bërësve, disenjatorëve grafik, redaktorëve dhe specialistëve, kontributi i të cilëve ndihmoi, që ky portal me përmbajtjen e tij të larmishme të jetë tani online! Këta janë të përmendur edhe me emër në faqet e rubrikës «Praktiko gjermanisht». Gjithashtu, dëshirojmë t’ ju shprehim falënderimet tona autorëve dhe redaktorëve Stefan Münchow, Freya Conesa, Joanna Chlebnikow, Csaba Gloner, Janna Degener, Ellen Bachmann dhe Marion Hollerung për krijimin apo redaktimin e ushtrimeve dhe teksteve thelbësore të këtij portali.

Për mbështetjen financiare të projektit, shprehim falënderimet tona Bashkimit Evropian, pa mbështetjen e të cilit realizimi i këtij projekti nuk do të ishte i mundur.