Ytterligare information

Tillbaka till Goethe-Zertifikat C2: GDS

Ge järnet – provets innehåll

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom består av fyra delprov: läsförståelse, hörförståelse, en skriftlig samt en muntlig övning (det muntliga delprovet genomförs utan andra deltagare).
Provet genomförs och rättas likadant i hela världen.

De litteraturförknippade uppgifterna i det skriftliga delprovet är utvecklade i samarbete med Ludwig-Maximilians-Universität München.

De fyra delproven kan genomföras vart och ett för sig eller tillsammans. Ett intyg för vart och ett av de fyra delproven motsvarar ett samlat intyg.
Delproven hörförståelse, läsförståelse och den muntliga övningen rättas på det aktuella testcentret. Den skriftliga övningen behandlas av Goethe-institutets provcentral.
 

Om du som genomför det skriftliga delprovet under 2021 väljer att inte ägna delprovets andra del åt att skriva om ett av de två föreslagna allmänna ämnena, utan i stället vill arbeta med någon av de två litteraturuppgifterna måste du före provtillfället läsa (minst) en av de titlar som Ludwig-Maximilians-Universität München valt ut specifikt för 2021.

Litteratur till Goethe-Zertifikat C2: GDS 2021

Sibylle Berg
Habe ich Dir eigentlich schon erzählt…
Ein Märchen für alle
KiWi Verlag
ISBN 978-3-462-03735-7
€ 7,95 (D)

Arno Geiger
Der alte König in seinem Exil
Roman
dtv Verlag
ISBN 978-3-423-14154-3
€ 9,90 (D) | eBook € 9,99 (D)
Om du som genomför det skriftliga delprovet under 2022 väljer att inte ägna delprovets andra del åt att skriva om ett av de två föreslagna allmänna ämnena, utan i stället vill arbeta med någon av de två litteraturuppgifterna måste du före provtillfället läsa (minst) en av de titlar som Ludwig-Maximilians-Universität München valt ut specifikt för 2022.

Litteratur till Goethe-Zertifikat C2: GDS 2022 

Irmgard Keun
Gilgi – eine von uns
Roman
Ullstein Verlag
ISBN 978-3-548-29149-9
€ 11,00 (D) | eBook € 6,99 (D)
 
Sten Nadolny

Weitlings Sommerfrische
Roman
Piper Verlag
ISBN 978-3-492-30307-1
€ 11,00 (D) | eBook € 10,99 (D)
 

Läsförståelse

Du läser texter på sakprosa, kommentarer, reportage och notiser och löser olika uppgifter till texterna. Du ska visa att du utan problem förstår texterna, även om de är abstrakta och innehållsligt och språkligt komplexa, liksom eventuella underförstådda meningar.

Tid: 80 minuter

Skriftlig övning

Du får i uppgift att omformulera ett kortreferat i delar. Du författar även en text antingen utifrån ett allmänt ämne eller en i för väg utvald litterär text. Din text ska vara välstrukturerad och passande ur stilistisk hänsyn. Du väljer mellan två allmänna ämnen och två ämnen med utgångspunkt i böckerna på litteraturlistan. Du behandlar ett av fyra möjliga ämnen.

Tid: 80 minuter

Hörförståelse

Du lyssnar på nyhetsinslag och reportage i media, informella samtal och intervjuer med experter i naturligt samtalstempo och löser uppgifter utifrån det du hör.

Tid: ca 35 minuter

Muntlig övning

Du håller ett föredrag om ett komplexare ämne, exempelvis globalisering, samt svarar på följdfrågor och förklarar eller kommenterar dina argument. Du diskuterar ytterligare ett ämne i ett för-eller-emot-samtal, där du ska företräda din egen ståndpunkt, reagera på motargument och försöka övertyga din samtalspartner om ditt perspektivs giltighet.

Tid: ca 15 minuter

Förutsättningar

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) är ett tyskprov för vuxna.

Goethe-institutets prov är öppna för alla intresserade. Deltagarna behöver inte ha uppnått en viss ålder eller vara tysk medborgare.
  • För Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom är den rekommenderade åldern minst 18 år.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom förutsätter språkkunskaper på den sjätte och högsta nivån (C2) på kompetensskalan i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).
  • För att uppnå denna nivå krävs det – beroende på förkunskaper och inlärningsförutsättningar – minst 1 000 undervisningsenheter à 45 minuter.