Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού

Οροι Συμμετοχης για το διαγωνισμο: «Γραψε την αγαπημενη σου γερμανικη λεξη στην αμμο»

του Goethe-Institut Athen στο Instagram
https://www.instagram.com/goetheinstitut_athen/

01.08.2018 έως 31.08.2018
 
1.    Διαγωνισμός:
1.1  Η συμμετοχή πραγματοποιείται αποκλειστικά online, στο Διαδίκτυο, και είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες (με εξαίρεση τα τέλη σύνδεσης στο Διαδίκτυο που επιβαρύνουν το συμμετέχοντα).  
1.2  Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 01.08.2018, ώρα 0:00, έως τις 31.08.2018, ώρα 23:59. Όλοι οι χρονικοί προσδιορισμοί σε αυτούς τους Όρους Συμμετοχής αναφέρονται στην τοπική ώρα της Κεντρικής Ευρώπης (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης Θερινή/Χειμερινή, CET).
 
Βραβείο:
Ένα κανονικό τμήμα εκμάθησης γερμανικών διάρκειας 8 εβδομάδων στο Goethe-Institut Athen.
Μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τόσο αρχάριοι όσο και προχωρημένοι. Περισσότερες πληροφορίες: https://www.goethe.de/ins/gr/el/sta/ath/kur/kur.html

 
2.    Συμμετοχή:
2.1  Μέσω της συμμετοχής του ο συμμετέχων δηλώνει ρητά σύμφωνος με αυτούς τους Όρους Συμμετοχής.
2.2  Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών.
2.3  Στο διαγωνισμό συμμετέχει όποιος κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού έχει δώσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Goethe-Institut στην πλατφόρμα Instagram τη συγκατάθεσή του για τη δημοσίευση της φωτογραφίας του.
2.4  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό και οι προοπτικές επιτυχίας της συμμετοχής δεν εξαρτώνται από την αγορά ενός προϊόντος ή τη χρήση υπηρεσιών.

 
3.    Διεξαγωγή και περάτωση:
3.1  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό φωτογραφίας προϋποθέτει ότι μία φωτογραφία σχετική με το θέμα «Γράψε την αγαπημένη σου γερμανική λέξη στην άμμο» θα τραβηχτεί και θα τεθεί στη διάθεση της κοινότητας του Instagram καθώς και ότι θα δοθούν στοιχεία επικοινωνίας και θα γίνουν αποδεκτοί οι Όροι Συμμετοχής.
3.2  Το Goethe-Institut διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει συμμετοχές παράνομες, δυσφημιστικές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ακατάλληλες ή να δημοσιεύει συμμετοχές μόνον κατόπιν του ελέγχου τους για τυχόν παράνομο περιεχόμενο.
3.3  Κάθε συμμετέχων μπορεί να δημοσιεύσει μόνο μια φωτογραφία. Φωτογραφίες μπορούν να μεταφορτωθούν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 01.08.2018, ώρα 0:00 έως 31.08.2018, ώρα 23:59.
3.4  H ανάδειξη του νικητή θα γίνει μέσω κλήρωσης. Η ημερομηνία της κλήρωσης θα ανακοινωθεί προς το τέλος Αυγούστου στο κανάλι του Instagram του Goethe-Institut Athen. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρευρεθούν.
3.5  Ο διαγωνισμός ισχύει μόνο για κατοίκους του Νομού Αττικής
3.6  Ο νικητής θα ενημερωθεί από το Goethe-Institut μέσω e-mail ή τηλεφωνικά και το όνομά του θα αναρτηθεί στο Instagram. Οι συμμετέχοντες που δεν θα έχουν επιλεγεί δεν θα λάβουν σχετική ενημέρωση.
3.7  Εάν ο επιλεγμένος νικητής δεν απαντήσει εντός 10 ημερών μετά την ενημέρωσή του στη διεύθυνση που θα του κοινοποιηθεί στην ενημέρωση αυτή, τότε η κλήρωση θα επαναληφθεί.
 
4.   Πνευματικά Δικαιώματα και Δικαιώματα Προσωπικότητας:
4.1  Οι συμμετέχοντες παραχωρούν στο Goethe-Institut το απεριόριστο ως προς το χώρο και το χρόνο δικαίωμα χρήσης που τράβηξαν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. Εδώ συγκαταλέγονται κυρίως το δικαίωμα αναπαραγωγής και διάδοσης της φωτογραφίας σε έντυπη μορφή καθώς και σε φορείς εικόνας και ήχου, το δικαίωμα δημοσίευσης και διάθεσής της στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook) και το δικαίωμα έκθεσής της. Τα δικαιώματα χρήσης παραχωρούνται ατελώς. Το Goethe-Institut διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει τα προαναφερθέντα δικαιώματα σε τρίτους.
4.2  Οι συμμετέχοντες διαβεβαιώνουν ότι η φωτογραφία που μεταφόρτωσαν είναι απαλλαγμένη από δικαιώματα τρίτων, ειδικά από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και λοιπά συγγενικά δικαιώματα ή δικαιώματα της προσωπικότητας, και ότι έχουν το δικαίωμα ελεύθερης διάθεσης της φωτογραφίας. Απαλλάσσουν προληπτικά το Goethe-Institut από κάθε είδους αξιώσεις τρίτων που θα βασίζονται στο ότι η προαναφερθείσα διαβεβαίωση δεν ισχύει.
4.3  Το Goethe-Institut διατηρεί το δικαίωμα αλλά δεν υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία που έχουν τραβήξει οι συμμετέχοντες. Το Goethe-Institut θα αναφέρει ονομαστικά τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο οποιασδήποτε μορφής χρήσης αυτών των φωτογραφιών.
 
5.      Περιορισμός Ευθύνης:
5.1  Για την απώλεια ή μη πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλονται από τον συμμετέχοντα, το Goethe-Institut δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη, εκτός εάν η απώλεια ή η μη πληρότητα οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαριά αμέλεια του Goethe-Institut ή των συνεργατών του. Αυτό ισχύει και για τη γνωστοποίηση πληροφοριών μέσω τρίτων λόγω τεχνικών σφαλμάτων κατά τη μεταφορά δεδομένων και/ή μη εγκεκριμένης πρόσβασης.
5.2  Για μια ευθύνη του Goethe-Institut με αξίωση αποζημίωσης ισχύουν με την επιφύλαξη των λοιπών, συμφώνων με το νόμο προϋποθέσεων αξίωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5 παράγραφο, οι ακόλουθοι αποκλεισμοί και περιορισμοί ευθύνης.
5.3  Το Goethe-Institut έχει απεριόριστη ευθύνη, στο βαθμό που η αιτία της ζημίας ανάγεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια.
5.4  Επίσης, το Goethe-Institut έχει ευθύνη για την από ελαφρά αμέλεια παραβίαση ουσιωδών υποχρεώσεων, η παραβίαση των οποίων θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης, ή για την παραβίαση υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων καθιστά εφικτή την ορθή διεξαγωγή του διαγωνισμού και στην τήρηση των οποίων οι συμμετέχοντες έχουν κατά κανόνα εμπιστοσύνη. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, η ευθύνη του Goethe-Institut περιορίζεται στην προβλέψιμη, τυπική ζημία και μόνο. Το Goethe-Institut δεν έχει ευθύνη για τυχόν παραβίαση λόγω ελαφράς αμέλειας άλλων υποχρεώσεων εκτός από τις προαναφερθείσες.
5.5  Οι αναφερόμενοι εδώ περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν σε περίπτωση προσβολής της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας, για ένα ελάττωμα μετά την παροχή εγγυήσεων για τις ιδιότητες ενός προϊόντος και για τη δόλια αποσιώπηση ελαττωμάτων. Η ευθύνη σύμφωνα με τον Περί Ελαττωματικών Προϊόντων Νόμο παραμένει άθικτη.
5.6  Στο βαθμό που η ευθύνη του Goethe-Institut αποκλείεται ή περιορίζεται, αυτό ισχύει και για την προσωπική ευθύνη των εργαζομένων, εκπροσώπων και βοηθών εκπλήρωσης του Goethe-Institut.

 
6.   Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:
6.1  Το Goethe-Institut θα λάβει υπόψη τις διατάξεις περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ορίζει ο νόμος σε κάθε χώρα.
6.2  Οι συμμετέχοντες είναι σύμφωνοι με την αποθήκευση, επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων, που οι ίδιοι υποβάλλουν για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
6.3  Μεταβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτους για άλλους σκοπούς δεν θα πραγματοποιηθεί.
6.4  Οι συμμετέχοντες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν πληροφορίες για το ποια από τα δεδομένα τους έχει αποθηκεύσει το Goethe-Institut. Οι συμμετέχοντες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για την αποθήκευση και να αποσύρουν έτσι τη συμμετοχή τους από το διαγωνισμό. 
 
7.    Αποκλεισμός από το διαγωνισμό:
7.1  Συνεργάτες του Goethe-Institut Athen καθώς και συγγενείς α’ Βαθμού τους αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
7.2  Αποκλείονται άτομα που (i) δίνουν ψευδή στοιχεία σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, (ii) υποβάλλουν περιεχόμενο παράνομο ή περιεχόμενο που αντιβαίνει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής, ή (iii) δεν τηρούν τα όσα προβλέπουν αυτοί οι Όροι Συμμετοχής, ή  (iv) αλλοιώνουν ή χρησιμοποιούν με άλλους αθέμιτους τρόπους τις ηλεκτρονικές υποδομές που έχουν δημιουργηθεί για το διαγωνισμό.

 
8.   Πρόωρη λήξη διαγωνισμού:
8.1  Το Goethe-Institut διευκρινίζει ότι δεν μπορούν να δοθούν εγγυήσεις για τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργία του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός μπορεί να τερματιστεί ή να αποσυρθεί λόγω εξωτερικών συνθηκών και περιορισμών, χωρίς να απορρέουν από αυτό αξιώσεις των συμμετεχόντων έναντι του Goethe-Institut. Εδώ συγκαταλέγονται τυχόν οργανωτικά ή τεχνικά προβλήματα (π.χ. ιοί στο πρόγραμμα υπολογιστή, αλλοίωση ή σφάλμα στον υλικό εξοπλισμό και/ή το λογισμικό), αλλαγές κανονισμών ή αποφάσεις της πλατφόρμας.
8.2  Το Goethe-Institut διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το διαγωνισμό ανά πάσα στιγμή, πρόωρα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να αναφέρει τις αιτίες. 

 
9.    Οδηγίες και όροι του Instagram: 
9.1  Παράλληλα με αυτούς τους Όρους Χρήσης, η σχέση μεταξύ Goethe-Institut, συμμετέχοντα και Instagram ορίζεται από τους Όρους Χρήσης https://www.facebook.com/terms.php και τους Κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Facebook: https://www.facebook.com/privacy.
9.2  Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα να εγείρουν έναντι του Instagram αξιώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
9.3  Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι ο διαγωνισμός δεν δέχεται χορηγία, δεν υποστηρίζεται και δεν διοργανώνεται με οποιονδήποτε τρόπο από το Instagram, όπως και ότι δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με το Instagram.
9.4  Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που έχουν γνωστοποιήσει ή αποσύρει οι συμμετέχοντες στο πλαίσιο του διαγωνισμού, διατίθενται μόνο από το Goethe-Institut και όχι από το Instagram.
9.5  Όλες οι ερωτήσεις και οι οδηγίες σχετικά με το διαγωνισμό θα πρέπει να απευθύνονται στο Goethe-Institut και όχι στο Instagram.

 
10.   Τελικές διατάξεις:
10.1  Η δικαστικής οδός σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάδειξης νικητών και των αποτελεσμάτων της αποκλείεται.
10.2   Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και οι έννομες σχέσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό προσώπων ακολουθούν αποκλειστικά το Δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, και πιο συγκεκριμένα ανεξαρτήτως του τόπου, από τον οποίο ένας συμμετέχων παίρνει μέρος στο διαγωνισμό. Αυτή η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου ισχύει απέναντι στους καταναλωτές μόνο στο βαθμό που  ο καταναλωτής δεν αποστερείται την προστασία που του παρέχεται μέσω των υποχρεωτικών διατάξεων προστασίας καταναλωτών του κράτους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του.
10.3   Σε περίπτωση που μεμονωμένοι όροι αυτών των προϋποθέσεων συμμετοχής είναι ή καταστούν αναποτελεσματικοί ή ανεφάρμοστοι, η ισχύς των υπόλοιπων όρων παραμένει άθικτη.