Par projektu

Jaunieši uz jumta vēro pilsētu Photo: Ant Rozetsky © unsplash

Uzskatāms sadarbības apliecinājums

Projekta BRĪVTELPA mērķis ir noskaidrot, kas notiek ar brīvību Eiropas pilsētās. Kādi jautājumi aktualizējas, kad iedzīvotājus, zinātniekus un radošos ļaudis palūdz aprakstīt brīvību viņu dzīves vietā? Kādas problēmas kļūst saskatāmas katrā no pilsētām? Apmainoties savstarpējiem jautājumiem, 38 Eiropas Gētes institūti un to partneri – mākslinieki un sabiedriski aktīvi cilvēki – sniegs radošas atbildes uz noformulētajiem jautājumiem. Iztālēm, ļaujot paskatīties uz sevi no malas un savstarpēji iedvesmojot.

Eiropa pārveidojas. Daudzās valstīs pieaug atbalsts populistu un nacionālistu partijām. Skeptisks skats uz ES, kas, piemēram, atklājās referendumā par Brexit, nav raksturīgs tikai Lielbritānijai vien. Portugālei, Spānijai un Grieķijai jāveic skarbi taupības pasākumi. Savukārt integrācijas process dažādās valstīs norisinās ar dažādu ātrumu, tādas valstis kā Rumānija un Bulgārija tuvākajā nākotnē saglabās blakus lomu. Īsi sakot, Eiropai ir daudz dažādu uzdevumu, kuriem jārod risinājums.

Gētes Institūts pieņem izaicinājumu un iesaistās Eiropas politikā

Gētes institūts redz sevi kā institūciju ar eiropeisku ievirzi. Tas aizstāv integrētas Eiropas ideju un kopīgu, tajā paša laikā daudzveidīgu, kultūras telpu. Atvērtība, brīva pārvietošanās, taisnīgums un visu sabiedrības locekļu integrācija ir vērtības, kuras pārstāv Gētes institūts. Vienlaikus nevar neredzēt, ka status quo gandrīz it visur liek runāt par krīzi. Stūrgalvīga malšana, atkārtojot stāstu par apvienotu Eiropu, var izrādīties akluma pazīme. Ja Eiropai ir jāpieņem pašreizējās situācijas izaicinājums, tad arī Gētes institūtam, iesaistoties Eiropas politikā, jānāk klajā ar vēstījumu, kura akcenti ir skaidrāki. Par vadlīniju jāņem nevis naivs entuziasms, bet drīzāk jābūt gatavam piedalīties dialogā, kurš, bez šaubām, nebūs bez spriedzes.

Brīvtelpa – paust attieksmi, stiprināt partnerus, atklāt jaunas mērķgrupas

Savu skaidru nostāju Gētes institūts parāda, uzsākot plašu projektu BRĪVTELPA, kas norisinās no 2017. līdz 2019. gada sākumam. Projekta centrā ir brīvības jēdziens, kas, vēlākais, kopš Apgaismības ieņem nozīmīgu vietu eiropiešu identitātē. Tiesa, šajā jēdzienā ieslēgtais apsolījums ir zaudējis savu pievilcību. Brīvības jēdziena ambivalence ir saskatāma arvien skaidrāk, turklāt to nevar izskaidrot tikai ar, piemēram, Polijā vai Ungārijā valdošo antiliberālo politikas stilu. Šajā situācijā daudzi Gētes institūta sadarbības partneri izjūt nedrošību, daži saņēmuši draudus. Gētes institūts vēlas būt viņiem uzticams partneris un ar šo projektu apliecināt gatavību atklāti un abpusēji bagātinoši sadarboties.
Izmantojot BRĪVTELPAS projektu, Gētes institūts apzināti meklē ceļu pie jaunām mērķgrupām: jauniem pirmās paaudzes migrantiem, kas bieži ir marginalizēti, kā arī cilvēkiem, kuri pašreizējo Eiropu vērtē kritiski vai vismaz skeptiski, un tomēr ir ar mieru diskutēt. Savukārt cilvēkiem, kuri Eiropas ideju uztver atsaucīgi un atvērti, taču uztver to kā pašsaprotamu, projekts var kalpot kā motivācija aktīvākai Eiropas idejas aizstāvībai.

Projekta norise – jautājumu noformulēšana, tandēmu veidošana, savstarpēja apmaiņa ar jautājumiem, atbilžu radīšana

BRĪVTELPA norisināsies, izmantojot tīklojuma ideju. Iecerētā projekta norise: Līdz 2017. gada septembra beigām katrs no 38 iesaistītajiem Gētes institūtiem kopā ar sadarbības partneriem – teātriem, mākslas centriem, nevalstiskajām organizācijām, universitātēm, biedrībām, iniciatīvas grupām – savā mītnes vietā izstrādāja brīvības jēdzienam veltītu jautājumu kopumu. Īpaša uzmanība bija jāvelta attiecīgajai pilsētai raksturīgas un aktuāli sāpīgas problēmas aprakstam. Lai identificētu šādas problēmas un formulētu jautājumus, kas cilvēkus no tiesas nodarbina, katram institūtam bija piešķirts laiks intensīviem pētījumiem, piemēram, bija iespēja organizēt darbsemināru kopā ar partneriem un pieaicinātiem ekspertiem.

Kā skats no malas var palīdzēt iedvest jaunu dzīvību Eiropas idejai

Otrajā posmā 42 iesaistītie Gētes institūti kopā ar partneriem līdz 2017. gada novembrim uzņēma aptuveni divas minūtes ilgu video, kas ilustrēja attiecīgo jautājumu loku un ļāva izprast problēmas kontekstu. Ar šiem video varēja iepazīties tikšanās laikā, kas notika Varšavā, 2017. gada 4. un 5. decembrī. Šajā tikšanās reizē notika ne tikai video prezentācijas, bet arī tika izlozēti tā sauktie tandēmi – t.i., Gētes institūti tika sadalīti pa pāriem, kuriem BRĪVTELPAS projekta ietvaros iznāks sadarboties, apmainīties ar jautājumiem un kopā ar partneriem mītnes zemēs izstrādāt iespējamas atbildes attiecīgā tandēma partnera problēmai.
Piemēram, izlozes rezultātā vienā pārī tika salikti Varšavas un Dublinas Gētes institūti. Dublinieši ķeras pie Varšavas problēmas apraksta un kopā ar savu partneri izstrādā tam atbilstošu projektu vai cita formāta variantu – to pašu dara tandēma otra puse. Svarīgākais ir, lai piedāvātā risinājuma centrā būtu vietējie partneri, viņu viedoklis, idejas un ieceres, Gētes institūtam atkāpjoties malā. Tātad katrs tandēms jeb pāris rada divus „produktus“, kurus paredzēts prezentēt abās tandēma valstīs, respektīvi, pilsētās, mūsu piemērā gan Varšavā, gan Dublinā. Prezentācijām atvēlētais laiks – līdz 2019. gada pavasarim.
Mēs esam pārliecināti, ka skats no malas var palīdzēt novērtēt kādu situāciju nebijušā, atšķirīgā veidā. Mēs zinām, ka situācija, kas šķiet problemātiska, var iegūt radošu risinājumu, ja tiek vērtēta no pilnīgi cita skatupunkta. Tāpat esam pārliecināti, ka apmaiņa ļaus bieži visai abstrakto Eiropas ideju piepildīt ar jaunu saturu, dos tai jaunu dzīvību.