Villkor

1. Allmänna villkor för deltagande

1.1  Våra onlinekurser genomförs av Goethe-Institut i nordvästra Europa. Kurser bokas via Goethe-Institut i Dublin, betalning sker i EUR.

1.2 Våra kurser är utformade för vuxna från 18 år. Deltagare i kurser för skolelever undantas från denna regel.

1.3  En undervisningsenhet (UE) är 45 minuter lång.

1.4  I vissa fall kan en kurs komma att byta lärare under terminens gång.

1.5  Inga lektioner hålls på irländska helgdagar, inklusive s.k. bank holidays. Kurserna hålls då i regel på fredagen samma vecka.

1.6 Särskilda villkor gäller för våra kurser för barn. Mer information finns på vår hemsida.

2. Betalningsvillkor

2.1  Kursavgiften betalas vid anmälan till kursen. Tidig anmälan rekommenderas då det finns ett begränsat antal platser på kursen. En plats på kursen är garanterad först efter inkommen betalning.

2.2  Vi accepterar betalning med check (utställd till Goethe-Institut), bank-/kreditkort (Visa/Mastercard) och banköverföring.

2.3  Om kursavgiften inte är betald före kursstart förlorar deltagaren rätten att göra anspråk på att delta i kursen.

3. Priser

3.1  De kurspriser som gällde vid tidpunkten för anmälan är del av kontraktsförhållandet.

3.2  Om inget annat anges ingår kostnaderna för läroböckerna inte i kursavgiften.

4. Avhopp

Om kursdeltagaren inte kan delta på kursen gäller följande villkor:

4.1  Om avanmälan inkommer senast tre dagar före kursstart återbetalas den inbetalade kursavgiften med avdrag för en administrationsavgift på 25 euro. Därefter kan ingen återbetalning av kursavgiften ske.

4.2  Avanmälan måste göras skriftligen.

4.3  Om Goethe-Institut ställer in en kurs återbetalas hela kursavgiften.

4.4  Goethe-Institut förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avsluta alla språkkursavtal.

4.5  Provavgifter kan återbetalas om avanmälan inkommer senast 1 vecka före provdagen, med avdrag för en administrationsavgift på 25 euro. Därefter kan ingen återbetalning av provavgiften ske. Avanmälan måste göras skriftligen.
 

5. Kursindelning/Klassernas storlek

5.1  Indelning i kursnivå sker baserat på ett nivåtest på Goethe-Institut.

5.2  För att en kurs ska kunna genomföras måste den ha minst 5 deltagare. I regel har våra kurser högst 18 deltagare.

5.3 Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser. Kursdeltagaren har då möjlighet att byta till en annan kurs eller att få hela kursavgiften tillbaka.

5.4 Byte till en annan kursnivå kan göras under de tre första veckorna efter kursstart efter samråd med klassens lärare. Din lärare kan hjälpa dig att avgöra vilken nivå/klass som är lämplig för dig.

6. Klagomålshantering

Vid klagomål ber vi dig att skriftligen ta kontakt med Goethe-Institut Irland, språkavdelningen.

7. Goethe-institutets ansvar / Force majeure

Goethe-Institut och dess medarbetare ansvarar endast för handlingar gjorda med uppsåt eller grov vårdslöshet. Goethe-institutet ansvarar inte heller för icke utförda tjänster på grund av force majeure (t.ex. naturkatastrofer, brand, översvämningar, krig, myndighetsbeslut och alla andra omständigheter som ligger utanför avtalsparternas kontroll).
 

Följ oss