Ytterligare information

Tillbaka till TestDaF

Steg för steg: provets innehåll

TestDaF är ett standardiserat, centralt framställt och utvärderat prov. Dina tyskkunskaper testas i fyra delprov: läsförståelse, hörförståelse, en skriftlig och en muntlig övning. Resultatet bedöms enligt TestDaF-systemets tre nivåer (TDN.
 

Läsförståelse

 • Du läser korta texter som tillhör vardagen på en högskola, så som föreläsningsutbud, scheman, informationsblad o.s.v. och parar ihop texter med upplysningar.
 • Du läser en journalistisk text (ca 450-550 ord) med vetenskapligt eller samhällsorienterat innehåll. Du besvarar frågor i anslutning till texterna.
 • Du läser en vetenskaplig text (ca 550-650 ord) ur en fack- eller högskoletidskrift och besvarar påståenden om texten.
Tid: 60 minuter

Hörförståelse

 • Du lyssnar på en kort dialog i högskolemiljö, så som ett samtal mellan två studenter, antecknar och besvarar sedan frågor om dialogen.
 • Du lyssnar på en intervju eller en diskussion på ett allmänvetenskapligt eller studierelaterat tema och besvarar sedan påståenden med sant och falskt.
 • Du lyssnar på ett föredrag eller en expertintervju och svarar kort på frågar om texten.
Tid: ca 40 minuter

Skriftligt uttryck

 • Du får ett ämne och författar en sammanhängande text utifrån givna frågeställningar och statistiska uppgifter i anslutning till ämnet.
 • I uppgiften ingår att ta ställning och argumentera för eller emot de frågor du behandlar i din text.
Tid: 60 minuter

Muntligt uttryck (med datorstöd)

 • Du löser sju uppgifter som rör muntlig kommunikation i tysk högskolemiljö.
 • I momentet ingår att hämta information, beskriva grafisk statistik och sammanfatta innehåll. Du ska uttrycka din egen åsikt, kommentera, ta ställning, ge råd, analysera alternativa perspektiv och framkasta hypoteser.
Tid: ca 35 minuter

Förutsättningar

TestDaF är en språkprov för att bedöma behörighet till studier på högskolenivå i Tyskland. Provet vänder sig till dig som student eller dig som funderar på att börja studera, men provet är även ett internationellt erkänt intyg på att dina tyskkunskaper motsvarar en nivå som krävs för vetenskapliga projekt och akademiska yrken.
 • Tyskkunskaper motsvarande åtminstone nivå B2
 • 700 till 1000 undervisningstimmar i tyska à 45 minuter, beroende på förkunskaper och inlärningsförutsättningar (inget intyg behövs)

Utvärdering

Vid provmomenten läsförståelse och hörförståelse erhåller du en poäng för varje korrekt löst uppgift (t.ex. en flervalsfråga eller sant/falskt-påstående). Antalet korrekta lösningar avgör vilken TDN-nivå du tilldelas. Momenten skriftligt och muntligt uttryck utvärderas av utbildade och erfarna bedömare. Du bedöms enligt en kriteriemall. Mer information hittar du på www.testdaf.de. Du har rätt att göra provet hur många gånger du vill.

Anmäl dig till TestDaF nu!

Om du har tillräckliga kunskaper i tyska – anmäl dig till TestDaf! Vi rekommenderar att du bekantar dig med TestDaF i förväg. Det gör du bäst genom att gå en förberedande kurs på Goethe-Institut eller något annat testcentrum, eller  Goethe-Instituts nätbaserade förberedelsekurs. På kurserna lär du känna provets uppbyggnad och genomförande.

Du genomföra TestDaF på sex fasta datum varje år i hela världen. Anmäl dig på www.testdaf.de. I Kina gäller särskilda datum och anmälan sker via National Education Examination Authority.

Provdeltagare med funktionsnedsättning ska meddela detta i god tid till sitt testcentrum och tillhandahålla ett aktuellt läkarintyg. Då anpassas provets genomförande i enlighet med detta.