Die Flagge der Europäischen Union ist zu sehen. © Goethe-Institut

มุมมองเกี่ยวกับสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกทั้ง 27 ประเทศ(ข้อมูลปี 2020) ประกอบด้วยองค์กรด้านภาษา 24 แห่งที่พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสหภาพยุโรป ระบอบการเมืองของสหภาพยุโรป สร้างมาจากพื้นฐานอันระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวกับสหภาพยุโรปและสัญญาเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปบริหารงานโดยองค์กรทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ ที่ประชุมยุโรป ที่ประชุมแห่งสหภาพยุโรป  สภาแห่งยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรปและศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป

Der Checkpoint Charly in Berlin zeigt die Geschichte Deutschlands. © Goethe-Institut

ประวัติของสหภาพยุโรป

เยอรมนีเป็นหนึ่งใน 6 ประเทศที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสหภาพยุโรปตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงศตวรรษที่ 1950  จุดประสงค์ในช่วงแรกของการก่อตั้งนั้นเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและเพื่อความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ตั้งแต่ปี 2002 สหภาพยุโรปมีประเทศที่ใช้เงินยูโร 19 ประเทศ ปัจจุบันประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปดำเนินนโยบายทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน  ทั้งในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ไปจนถึงความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ความยุติธรรมและการอพยพย้ายถิ่นฐาน

จุดมุ่งหมายและการมุ่งเน้นที่สำคัญ

จุดมุ่งหมายของสหภาพยุโรปคือการสนับสนุนด้านสุขสงบและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรทั้งหญิง และชาย เสรีภาพ ความปลอดภัย หลักนิติธรรมโดยปราศจากเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน  ยึดหลักนิติธรรม สร้างความร่วมมือด้านการทหาร ไปจนถึงการต่อต้านจากเลือกปฏิบัติ เพื่อรวมกลุ่มประเทศสมาชิกเข้าด้วยกัน นับตั้งแต่มีการก่อตั้งสหภาพยุโรป ไม่มีสงความใดๆเกิดขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอีกเลย 
 
การมีสิทธิเสมอภาคเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของสหภาพยุโรป เพื่อให้ประชากรทั้งหญิงและชายมี  สิทธิเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ความเท่าเทียมกัน ระหว่างหญิงและชายเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย  ทางการเมืองของสหภาพยุโรป ทั้งยังเป็นนโยบาย พื้นฐานของการย้ายถิ่นฐานขององค์กรอีกด้วย อีกทั้งยังถือเป็นนโยบายพื้นฐานของการวางนโยบายในทุกๆด้าน อาทิเช่น นโยบายค่าจ้างเท่าเทียมกันในสายงานเดียวกันที่กำหนดให้ระบุไว้ในสัญญาจ้างอย่างชัดเจน ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่ปี 1957  แต่ยังไม่สามารถเป็นจริงได้จนถึงปัจจุบันนี้  

Auf einer Ampel zeigt das rote Licht ein gleichgeschlechtliches weibliches Paar und das grüne Licht ein gleichgeschlechtliches männlichs Paar. © Goethe-Institut

องค์กรเพื่อความเท่าเทียมทางด้านแรงงานในสหภาพยุโรป

เป้าหมายขององค์กรเพื่อความเท่าเทียมทางด้านแรงงานในสหภาพยุโรป คือการสนับสนุนให้แรงงานทั้งหญิงและชายจากประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานในเยอรมนีได้อย่างเสรี  ทั้งนี้ องค์ยังพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยการคำแนะนำด้านกฎหมายโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี เป็นภาษาเยอรมัน อังกฤษ โปแลนด์ สเปน ฝรั่งเศส โรมาเนียและบัลแกเรีย 

Video International Sign

มีคำถามเพิ่มเติมใช่ไหม? คุณสามารถถามผ่านแบบฟอร์มติดต่อได้ เราจะส่งคำถามของคุณไปให้ผู้ให้คำปรึกษาของ หน่วยบริการผู้อพยพที่เป็นเยาวชนโดยไม่เปิดเผยชื่อคุณ 

ไปที่แบบฟอร์มติดต่อ