Keeletasemed A1-C2

  Elementaarne keelekasutus
  A1
Saab kuulamisel aru tuttavatest sônadest ja fraasidest, mis puudutavad ennast, oma perekonda ja vahetut ümbrust, kui räägitakse aeglaselt ja selgelt. Saab lugemisel aru tuttavatest nimedest, sônadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel vôi kataloogides. Oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt, vajadusel öeldut kordab vôi ümber sônastab ning vestlemisel aitab. Oskab esitada lihtsaid küsimusi ja neile vastata. Oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab, ja inimesi, keda tunneb. Oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (nt. postkaarti puhkusetervitusega) ning täita formulare (nt. hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/ kodakondsust).
  A2
Saab kuulamisel aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sônadest, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega (nt. info enda ja perekonna kohta, sisseostude tegemine, töö). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste pôhisisust. Saab lugemisel aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäevatekstidest (nt. reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sôiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest. Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nôuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab kaasa rääkida, ehkki ei oska veel ise vestlust juhtida. Oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tausta, praegust vôi eelmist tööd. Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, nt. kellegi tänamiseks.
  Selbstständige Sprachverwendung
  B1
Saab kuulamisel aru põhilisest infost selges tavakônes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne. Saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- vôi telesaadete pôhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid. Saab lugemisel aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma tööga seotud sõnadest. Saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades. Saab enamasti keelega hakkama maal, kus see on kasutusel. Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmised. Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid. Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või huvi pakkuval teemal. Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.
  B2
Saab kuulamisel aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saab aru enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust. Saab lugemisel aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad mingeid kindlaid seisukohti või vaatenurki. Saab aru tänapäevasest proosast. Oskab vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada. Oskab selgelt ja üksikasjalikult käsitleda ainest laias teemaderingis, mis puudutab huvialasid. Oskab selgitada oma seisukohti aktuaalsetel teemadel, tuues välja eri arvamuste poolt- ja vastuargumendid. Oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste huvi pakkuvas teemaderingis. Oskab kirjutada esseed, aruannet või referaati, edastamakas infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti. Oskab kirjutada kirju, milles tõstab esile kogemuste ja sündmuste talle olulisi aspekte.
  Kompetente Sprachverwendung
  C1
Saab kuulamisel aru pikemast tekstist isegi siis, kui see pole selgelt liigendatud ja seosed on esitatud kas kaudselt või vihjamisi. Saab suurema vaevata aru teleprogrammidest ja filmidest. Saab lugemisel aru pikkadest ja keerulistest tekstidest, nii olustikulistest kui ka kirjanduslikest, tajudes nende stilistilist eripära. Saab aru erialastest artiklitest ja pikematest tehnilistest juhenditest isegi siis, kui need ei puuduta vahetult oma eriala. Oskab end mõistetavaks teha ladusalt ja spontaanselt, väljendeid eriti otsimata. Oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii ühiskondlikel kui ka tööalastel eesmärkidel. Oskab avaldada mõtteid ja arvamusi ning vestluses teemat arendada. Oskab keerulisi teemasid täpselt ja üksikasjalikult kirjeldada, välja tuua alateemad ja olulisemad punktid ning teha kokkuvõtet. Oskab ennast väljendada selges, hästi liigendatud tekstis, avaldades oma arvamust vajaliku põhjalikkusega. Oskab kirjutada kirja, esseed või aruannet keerukal teemal ja esile tõsta olulisemat. Oskab lugejast lähtuvalt kohandada oma stiili.
  C2
Saab kuulamisel vaevata aru igasugusest kõnest, olenemata sellest, kus seda esitatakse. Saab aru ka kiirkõnest, kui antakse pisut aega hääldusviisiga harjumiseks. Saab lugemisel vaevata aru kõigist kirjaliku teksti liikidest, sealhulgas abstraktsetest, struktuurilt ja/või keeleliselt keerulistest tekstidest, nt. käsiraamatutest, erialastest artiklitest ja ilukirjandusest. Saab vaevata osaleda igas vestluses ja diskussioonis ning oskab kasutada idioome ja kõnekeelseid väljendeid. Oskab täpselt edasi anda tähendusvarjundeid. Vajadusel oskab lausungi ümber sõnastada, nii et vestluses osalejad seda vaevalt märkavad. Oskab esitada selge ja ladusa, kontekstile vastavas stiilis kirjelduse või põhjenduse, millel on loogiline ülesehitus, mis aitab kuulajal märgata ja meelde jätta kõige olulisemat. Oskab kirjutada ladusalt ja selgelt vajalikus stiilis. Oskab koostada keerulisi kirju, aruandeid või artikleid, esitada ainest loogiliselt liigendatuna nii, et lugeja suudab eristada olulist. Oskab koostada erialaseid ja ilukirjanduslikke sisukokkuvõtteid, annotatsioone ning retsensioone.