Saksa keele eksamid

A1

Noored

Täiskasvanud

Goethe-Zertifikat A1

Eksami sooritamisega näitate, et oskate mõista ja kasutada tuttavaid, igapäevaseid väljendeid ja väga lihtsaid lauseid, mis on suunatud konkreetsete vajaduste rahuldamisele. Oskate ennast ja teisi tutvustada ja teistelt inimestelt nende kohta küsimusi esitada – nt kus nad elavad, milliseid inimesi nad tunnevad või millised asjad neil on – samuti oskate sellist laadi küsimustele vastata. Oskate end lihtsal viisil väljendada, kui vestluspartnerid räägivad aeglaselt ja selgelt ning on valmis Teid abistama.

A2

Noored

Täiskasvanud

Goethe-Zertifikat A2

Eksami sooritamisega näitate, et mõistate lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega (nt info enda ja perekonna kohta, sisseostude tegemine, töö, vahetu ümbrus). Saate hakkama lihtsates, rutiinsetes olukordades, kus on tegu otsese ja lihtsa infovahetusega tuttavatel ja tavalistel teemadel. Lihtsate vahenditega oskate kirjeldada enda päritolu ja hariduskäiku, vahetut ümbrust ja asju, mis on seotud otseste vajadustega.

B1

Noored

Täiskasvanud

Goethe-Zertifikat B1

Eksami sooritamisega näitate, et mõistate põhilist infot, kui kasutatakse selget kirjakeelt ja kui räägitakse tuttavatel teemadel nagu töö, kool, vaba aeg jne. Saate hakkama enamike olukordadega, millega puutute kokku keeleruumis reisides. Oskate rääkida lihtsate ja selgete lausetega tuttavatel ja endale huvipakkuvatel teemadel, oskate rääkida kogemustest ja sündmustest, unistustest, lootustest ja eesmärkidest ning lühidalt põhjendada või selgitada oma plaane ja seisukohti.

B2

Täiskasvanud

Goethe-Zertifikat B2

Eksami sooritamisega näitate, et mõistate keerukate tekstide põhisisu konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel; mõistate oma eriala piires ka erialast vestlust ja oskate end väljendada niivõrd spontaanselt ja ladusalt, et suhtlemine emakeelt kõnelevate inimestega on mõlemal poolel täiesti võimalik. Oskate selgelt ja üksikasjalikult väljenduda erinevatel teemadel, oskate selgitada oma seisukohti aktuaalsel teemal ja välja pakkuda erinevate võimaluste eeliseid ja puudusi

C1

Täiskasvanud

Goethe-Zertifikat C1

Eksami sooritamisega näitate, et mõistate erinevatest valdkondadest nõudlikke ja pikki tekste ning taipate ka varjatud tähendusi. Oskate end väljendada ladusalt ja spontaanselt, seejuures sõnu eriti otsimata. Oskate kasutada keelt ühiskondlikus ja tööalases elus või haridusteel ja õpingutel efektiivselt ja paindlikult. Oskate väljendada end selgelt, struktureeritult ja põhjalikult keerukatel teemadel ja mõõdukalt kasutada seejuures erinevaid vahendeid teksti sidumiseks.

C2

Täiskasvanud

Goethe-Zertifikat C2

Eksami sooritamisega näitate, et mõistate vaevata praktiliselt kõike, mida loete või kuulete. Oskate kokku võtta info erinevatest kirjalikest ja suulistest allikatest ning seejuures seostatult edastada põhjendusi ja selgitusi ning väljendada end spontaanselt, väga ladusalt ja täpselt ning keerukamatel teemadel edasi anda peenemaid tähendusvarjundeid.

TestDaF

Õpingute jaoks

TestDaf

TestDaF on edasijõudnud taseme keeleeksam ja vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuuest tasemest tasemetele B2 kuni C1 ning on kõigi Saksamaa kõrgkoolide poolt tunnustatud keeleeksam kõrgkooli õppima asujaile. Erialateadmisi eksamil ei nõuta.

GOETHE-TEST PRO

FOR PROFESSIONALS

GOETHE-TEST PRO

The Goethe-Test PRO: German for Professionals exam is suitable for anyone looking for a job on the international labour market. The Goethe-Test PRO tests candidates’ job-related language skills in 60 to 90 minutes.