Saksantutkinnot

A1

Nuoret

Aikuiset

Goethe-Zertifikat A1

Suoritetulla tutkinnolla osoitat, että pystyt ymmärtämään ja käyttämään tuttuja, arkipäiväisiä ilmaisuja ja yksinkertaisia lauseita, jotka liittyvät konkreettisten tarpeiden täyttämiseen. Osaat esitellä itsesi ja muut henkilöt ja esittää keskustelukumppanillesi kysymyksiä — esimerkiksi hänen asuinpaikastaan, tuttavistaan ja tavaroistaan — ja pystyt itse vastaamaan samantyyppisiin kysymyksiin. Kykenet ilmaisemaan itseäsi yksinkertaisella tavalla, jos keskustelukumppanisi puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.

A2

Nuoret

Aikuiset

Goethe-Zertifikat A2

Suoritetulla tutkinnolla osoitat, että pystyt ymmärtämään lauseita ja yleisesti käytettyjä ilmaisuja, jotka ovat merkitykseltään välittömiä (esim. henkilö- tai perhetietoja, ostoksia, lähiympäristöä koskevia). Selviät saksaksi tavallisissa rutiininomaisissa tilanteissa, kun on kyse yksinkertaisesta ja suorasta viestinnästä ja kun on kyse tutuista ja arkipäiväisistä asioista. Pystyt kuvailemaan helpolla tavalla taustaasi ja koulutustasi, lähiympäristöäsi ja asioita, jotka liittyvät välittömiin tarpeisiin.

B1

Nuoret

Aikuiset

Goethe-Zertifikat B1

Suoritetulla tutkinnolla osoitat, että ymmärrät pääasiat käytettäessä selvää arkikieltä ja kun kyseessä ovat tutut työ-, koti-, koulu- tai vapaa-ajan yms. asiat. Selviät kielellisesti useimmista matkailuun liittyvistä tilanteista. Pystyt kertomaan yksinkertaisesti ja asiasisältöjä yhdistellen tutuista aiheista ja kiinnostuksen kohteistasi. Osaat kertoa kokemuksista ja tapahtumista, kuvailla haaveita, toiveita ja tavoitteita sekä perustella tai selittää lyhyesti suunnitelmiasi ja näkemyksiäsi.

B2

Aikuiset

Goethe-Zertifikat B2

Suoritetulla tutkinnolla osoitat, että pystyt ymmärtämään monimutkaisten, sekä konkreettisia että abstrakteja aiheita käsittelevien tekstien pääsisällön; pystyt seuraamaan erikoisalaasi koskevia ammatillisia keskusteluja. Osaat ilmaista itseäsi keskustelutilanteissa niin spontaanisti ja sujuvasti, että normaali keskustelu kieltä äidinkielenään puhuvien kanssa on puolin ja toisin vaivatta mahdollista. Pystyt käsittelemään selkeästi ja yksityiskohtaisesti moninaisia aihepiirejä, perustelemaan näkökantaasi ajankohtaiseen kysymykseen sekä ilmaisemaan eri asioiden hyötyjä ja haittoja.

C1

Aikuiset

Goethe-Zertifikat C1

Suoritetulla tutkinnolla osoitat, että pystyt ymmärtämään vaativia ja pitkähköjä tekstejä laajalta alueelta ja ymmärtämään myös sivumerkityksiä. Pystyt ilmaisemaan itseäsi spontaanisti ja sujuvasti joutumatta toistuvasti hakemaan sanojasi. Pystyt käyttämään kieltä tehokkaasti ja sujuvasti arkielämässä ja työssä sekä koulutus- ja opiskeluelämässä. Kykenet käsittelemään selvästi, jäsennellysti ja seikkaperäisesti monimutkaisia aiheita ja käyttämään sopivia keinoja tekstien yhdistelemisessä.

C2

Aikuiset

Goethe-Zertifikat C2

Suoritetulla tutkinnolla osoitat, että pystyt ymmärtämään vaivatta käytännössä kaiken kuulemasi ja lukemasi. Pystyt laatimaan tiivistelmiä erilaisista kirjallisista ja suullisista lähteistä ja esittämään perusteluja ja selityksiä asiayhteyden vaatimalla tavalla. Pystyt ilmaisemaan itseäsi spontaanisti, erittäin sujuvasti ja tarkasti sekä ilmaisemaan vaikeidenkin asiasisältöjen hienoja merkitysvivahteita.

TestDaF

Opiskelijoille

TestDaf

TestDaf mittaa kielitaitoa opinnoissaan pitkälle edistyneiden taitotasolla eli kuusiportaisen Eurooppalaisen kielten viitekehyksen tasoilla B2-C1. Kaikki Saksan korkeakoulut hyväksyvät tutkinnon kielitaidonnäytteeksi haettaessa opiskelemaan Saksan korkeakouluihin. Tutkinto ei edellytä erityistietoja.

GOETHE-TEST PRO

FOR PROFESSIONALS

GOETHE-TEST PRO

The Goethe-Test PRO: German for Professionals exam is suitable for anyone looking for a job on the international labour market. The Goethe-Test PRO tests candidates’ job-related language skills in 60 to 90 minutes.