A Freiraum projekt

Az együttműködés messze ellátszó jelei

A Freiraum-projekt a szabadság aktuális helyzetét szeretné feltérképezni Európa különböző városaiban. Milyen kérdések fogalmazódnak meg, ha városlakók, tudományos és kulturális szakemberek az adott hely viszonyában veszik górcső alá a „szabadság” fogalmát? Milyen problémák mutatkoznak egyik vagy másik városban? 42 Goethe Intézet összeurópai eszmecserét kezdeményezett, hogy művészekkel és civilekkel összefogva, közösen dolgozzon ki kreatív válaszokat – a távolból, jótékony distanciával, egymás érdekében. Egy projekt vázlatos ismertetése.

Fiatalok háztetőről nézik a várost © Ant Rozetsky/unsplash

Európa változik. A populista és nacionalista pártok számos európai országban növekvő népszerűségnek örvendenek. Az EU-val szembeni kétely – amint az például a Brexitről indított népszavazásban megmutatkozott – nem korlátozódik Nagy-Britanniára. Portugália, Spanyolország vagy Görögország kénytelen drasztikus megszorító politikát folytatni. Az integrációs folyamat pedig igencsak eltérő tempóval halad előre, és például Románia vagy Bulgária még jó ideig marginális szerepre lesz kárhoztatva. Egy szó, mint száz: Európának sok területen komoly kihívásokkal kell szembenéznie, és válaszokat keres.

Goethe Intézet: vállalni a kihívást, és új hangsúlyokat adni az európai politikának

A Goethe Intézet európai megbízatással rendelkező intézménynek tekinti magát. Síkra száll az integrált Európa eszméjéért, aktívan tesz egy közös, egyszersmind sokszínű kulturális tér megteremtéséért. Elkötelezettnek érzi magát a nyitottság, a szabadság, az igazságosság és a társadalom minden tagjára kiterjedő integráció értékei mellett. A Goethe Intézet egyúttal annak is tudatában van, hogy napjainkban szinte mindenhonnan úgy látszik: az európai eszme válságba jutott. Ha mereven ragaszkodunk az egyesült Európa narratívájához, az könnyen a valóság megtagadásaként hathat. Ahogyan Európának vállalnia kell a jelenlegi helyzet kihívását, a Goethe Intézetnek is határozottabb hangsúlyokat kell megfogalmaznia Európa-politikai szerepvállalásában. Ennek során pedig nem valamiféle naiv lelkesedés, hanem a párbeszéd iránti készség szolgálhat vezérfonálként – és persze az sem kétséges, hogy ez a párbeszéd nem lesz feszültségek nélküli.

Freiraum: állást foglalni, erősíteni partnereinket, új célcsoportokat megszólítani

A Goethe Intézet 2017-ben indított és 2019 elejéig tartó nagyprojektje, a Freiraum a világos állásfoglalás jegyében fogant. Középpontjában a szabadság fogalma áll, amely legkésőbb a felvilágosodás óta rendkívül fontos szerepet tölt be az európai azonosságtudatban. A fogalomban rejlő ígéret azonban veszített a fényéből. Mára világosan megmutatkozik a szabadságfogalom ambivalenciája. E fejlemények a Goethe Intézet számos partnerét elbizonytalanítják, egyeseket közülük tényleges veszélyek fenyegetnek. A Goethe Intézet az ő számukra szeretne megbízható partner lenni – és a Freiraum-projekttel az együttműködés messzire ellátszó jelét megteremteni.

A Goethe Intézet Freiraum-projektjével tudatosan szeretne új célcsoportokat megszólítani: a migrációs háttérrel rendelkező, sok esetben marginalizálódott fiatalokat és azokat, akik kritikus vagy legalábbis kétkedő szemmel figyelik a mai Európát, de azért még nyitottak a párbeszédre. Megint mások esetleg nyitottak Európa iránt, ám túl magától értetődőnek tartják ezt – őket is szeretnénk arra ösztönözni, hogy emeljék fel a szavukat.

A projekt menete: kérdéseket találni, tandemeket képezni, kérdéseket cserélni, válaszokat kidolgozni

A projekt középpontjában a hálózat gondolata áll, és a következő ütemterv szerint valósul meg: a 42 európai Goethe Intézet, amely részt vesz a projektben, 2017 szeptember végéig helyi partnerekkel – színházakkal, művészeti intézményekkel, NGO-kkal, egyetemekkel, egyesületekkel, iniciatívákkal – közösen kidolgozta saját kérdéseit a szabadság fogalmához kapcsolódóan. E kérdések minden esetben valamilyen konkrét, az adott hely számára kiemelten fontos problémát fogalmaznak meg. A konkrét kérdéseket minden egyes intézet intenzív keresési folyamat során körvonalazta és pontosította, így például workshopot szervezett a kiválasztott partnerek és külső szakértők bevonásával.

A külső tekintet hozzájárulhat ahhoz, hogy élettel töltsük meg az európai gondolatot

A projekt második szakaszában, 2017 november elejéig a 42 közreműködő Goethe Intézet partnerével együtt elkészítette azt a kb. 2 perces videót, amely a mozgókép eszközeivel szemlélteti a mindenkori kérdésfeltevést, és megvilágítja hátterét. A videókat a varsói találkozón mutatták be, amelyre tavaly december 4-én és 5-én került sor. A találkozó célja a videók bemutatása mellett az úgynevezett tandemek kisorsolása volt – azaz két-két társintézet kijelölése, amelyek együttműködnek a projekt keretében, kicserélik kérdéseiket, és mindenkori partnerükkel együtt választ dolgoznak ki a tandem-intézet kérdésére.

Vegyünk egy példát: A sorsolás tandembe kapcsolta a varsói és a dublini Goethe Intézetet. Dublin tehát tanulmányozza a varsóiak által megfogalmazott kérdést, és partnerével közösen kidolgoz egy erre választ adó projektet, illetve formátumjavaslatot – és vice versa. Fontos számunkra, hogy ne a Goethe Intézetek álljanak a középpontban, hanem a helyi partnerek és az ő elképzeléseik, ötleteik és célkitűzéseik. Így tehát minden tandem-párosításból két produkció jön létre, s ezeket aztán mind a két helyen – az adott esetben Varsóban és Dublinban is – prezentálják. A produkciók megvalósításához 2019 tavaszáig van idő.

Azt reméljük, hogy a külső perspektíva segít újragondolni és máshogyan értékelni a helyzeteket. Biztosak vagyunk abban, hogy egy problémásnak érzett helyzet kreatív megoldási javaslatra lelhet, ha egészen más helyről veszik szemügyre. Meg vagyunk győződve róla, hogy éppen ez a szemlélet- és eszmecsere adhat esélyt a manapság gyakran elvontnak érzett európai gondolat új élettel való megtöltésére.