Đăng ký thi trực tuyến

Hand schreibt mit Goethe Stift © Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Kể từ ngày 04.04.2022, việc đăng ký các kỳ thi tại Viện Goethe Hà Nội được thực hiện trực tiếp trên trang web. Quý vị cần lập một tài khoản tại my.goethe.de trước khi đăng ký thi nếu chưa có tài khoản sẵn.

Vui lòng đọc hướng dẫn lập tài khoản tại đây:

Và xem các hướng dẫn đăng ký trong video dưới đây.

Liên hệ

Phòng tổ chức thi tại Hà Nội

Tel.: +84 24 32004494
pruefungen-hanoi@goethe.de