Các chương trình đào tạo giáo viên tiếng Đức

Bất cứ về đất nước con người, phương pháp luận và phương pháp dạy học hay mở rộng các kỹ năng ngôn ngữ - Goethe-Institut cung cấp một chương trình đào tạo nâng cao và mở rộng nghiệp vụ phong phú cho giáo viên Tiếng Đức.