Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

do Goethe-Institut, địa chỉ Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München
Telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de („Goethe-Institut“) đặt ra đối với việc sử dụng Website goethe.de („Website“)

NỘI DUNG

 1. Phạm vi áp dụng và đối tượng hợp đồng
 2. Đăng ký và ký hợp đồng
 3. Dịch vụ của Goethe-Institut
 4. Nghĩa vụ của người sử dụng và quy tắc ứng xử
 5. Phạt khi vi phạm nghĩa vụ, loại khỏi nền tảng sử dụng
 6. Cho phép các quyền sử dụng
 7. Bảo đảm và trách nhiệm
 8. Thời hạn hợp đồng và chấm dứt hợp đồng
 9. Thay đổi các điều kiện sử dụng
 10. Lựa chọn pháp luật
 11. Xử lý tranh chấp
 12. Quyền hủy bỏ
 

1. PHẠM VI áp dụng VÀ ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Khi sử dụng những lĩnh vực được cá nhân hóa của trang web này sau khi đã đăng ký hợp lệ thì áp dụng những điều kiện sau đây trong quan hệ giữa „người sử dụng“ và Goethe-Institut với tư cách là bên điều hành trang web.

Đối tượng của hợp đồng là sử dụng miễn phí trang web như là một nền tảng thông tin và truyền thông („dịch vụ“). Những khóa học tiếng từ xa phải đóng học phí chỉ là đối tượng của Các điều kiện hoạt động chung.

 

2. ĐĂNG KÝ VÀ KÝ HỢP ĐỒNG

Điều kiện để sử dụng các dịch vụ được cá nhân hóa là trước đó phải đăng ký. Khi đăng ký, người sử dụng phải cung cấp các dữ liệu đúng sự thật và sẽ được lưu ý về bảo mật dữ liệu. Sau khi đăng ký, người sử dụng nhận được một E-Mail với một đường link xác nhận. Sau khi Goethe-Institut kích hoạt tài khoản sử dụng, hợp đồng sử dụng miễn phí trang web được hình thành.

Người sử dụng không được phép cho người thứ ba sử dụng quyền truy cập và với tư cách là người có tài khoản phải chịu trách nhiệm bảo vệ tài khoản không bị lạm dụng. Bởi vậy, người sử dụng có nghĩa vụ bảo mật dữ liệu truy cập của mình trước những người thứ ba. Không được phép dùng tên những thương hiệu được bảo vệ hoặc tên những thể nhân hoặc pháp nhân khác làm tên người sử dụng.    

3. DỊCH VỤ CỦA GOETHE-INSTITUT

Goethe-Institut cho phép người sử dụng, trong khuôn khổ các điều kiện sử dụng này, được đọc và công bố các nội dung trên trang web, cũng như giao tiếp với những người sử dụng khác. Về dịch vụ này Goethe-Institut, trong khuôn khổ khả năng kỹ thuật và kinh tế của mình, cung cấp miễn phí cho người sử dụng một nền tảng với những chức năng cộng đồng.

Mục đích của các chức năng cộng đồng là tạo điều kiện trao đổi dựa trên các chủ đề và chuyên môn của các chương trình đào tạo và văn hóa của Goethe-Institut. Goethe-Institut điều hành nền tảng trong khuôn khổ các nhiệm vụ của Viện. Nền tảng không phục vụ cho việc trao đổi ý kiến chung, cho việc tự thể hiện của người sử dụng hoặc các mục đích giải trí.

Khi cung cấp dịch vụ lâu dài, chúng tôi được phép thực hiện những thay đổi của sản phẩm số vượt ra khỏi mức độ cần thiết đối với việc duy trì hợp đồng, nếu

 1. Có căn cứ thuyết phục cho việc đó,
 2. Sự thay đổi không làm phát sinh thêm chi phí của các bạn
 3. Chúng tôi thông báo rõ ràng và dễ hiểu về sự thay đổi.

Trong tinh thần này thì những căn cứ thuyết phục gồm những trường hợp, mà trong đó sự thay đổi là cần thiết để điều chỉnh sản phẩm số phù hợp với môi trường kỹ thuật mới hoặc phù hợp với số lượng người sử dụng gia tăng, hoặc khi sự thay đổi là cần thiết vì những lý do kỹ thuật vận hành.

Nếu sự thay đổi ảnh hưởng đến khả năng truy cập các chức năng cộng đồng của người sử dụng hoặc tính khả dụng của các chức năng đó đối với người sử dụng không chỉ không đáng kể, Goethe-Institut sẽ thông báo bằng E-Mail cho người sử dụng trong một thời hạn đúng mực trước khi sự thay đổi có tác dụng về sự thay đổi và các quyền của người sử dụng.   

4. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ

Trong khuôn khổ việc đăng ký của mình, người sử dụng cam kết luôn cung cấp những dữ liệu đúng sự thật, mới nhất và đầy đủ về bản thân mình theo quy định của tờ mẫu đăng ký và không được phép lừa dối Goethe-Institut hoặc những người sử dụng khác bất cứ lúc nào về nhân thân của mình.

Với việc công bố các nội dung trên trang web, người sử dụng bảo đảm mình là người sở hữu tất cả các quyền cần thiết cho việc đó. Người sử dụng cam kết không công bố trên trang web hoặc gửi cho những người sử dụng khác những nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc pháp luật hiện hành. Về việc này người sử dụng đặc biệt cam kết không công bố hoặc gửi cho những người sử dụng khác những nội dung,

 • Nếu việc công bố những nội dung đó là phạm tội hình sự hoặc là một vi phạm hành chính,
 • Nếu những nội dung đó vi phạm pháp luật về bản quyền, thương hiệu hoặc cạnh tranh,
 • Nếu những nội dung đó vi phạm các quyền bảo mật dữ liệu của người khác (v/d như công bố những thông báo của cá nhân, mà không có sự đồng ý của người gửi những thông báo đó),
 • Nếu những nội dung đó có nội hàm lăng mạ, không đúng sự thật, phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử hoặc khiêu dâm,
 • Nếu những nội dung đó chứa đựng quảng cáo, mà để nhằm mục đích đó kể cả hình họa hoặc đường link có hoặc không có bài viết kèm trong một khối văn bản được cá nhân hóa tự động thêm vào cuối nội dung được công bố hoặc trong nội dung được công bố.

Ngoài ra người sử dụng phải luôn luôn tuân thủ những quy tắc xã giao chung ("Netiquette" - quy tắc giao tiếp trên mạng) và tôn trọng lẫn nhau và không được phép sử dụng dịch vụ được cung cấp để đe dọa, quấy nhiễu, xúc phạm, lừa dối những người sử khác hoặc người thứ ba hoặc làm tổn hại danh tiếng hoặc công việc của họ.

Ngoài ra cũng không được phép công bố những nội dung không liên quan đến những chủ đề mà từng lĩnh vực trong cộng đồng chú tâm đề cập đến, hoặc những nội dung bằng bất cứ một cách nào đó ảnh hướng đến hoạt động trao đổi gắn với chủ đề và chuyên môn (mục 3). Trong đó đặc biệt phải kể đến việc công bố hàng loạt những nội dung không có nội dung hoặc cùng một nội dung („Spamming“).


Nếu một người sử dụng là nhân chứng việc người sử dụng khác vi phạm những điều kiện sử dụng này, người đó có nghĩa vụ thông báo cho những người điều hành bằng E-Mail đến địa chỉ
kdf@goethe.de.   

5. PHẠT KHI VI PHẠM NGHĨA VỤ; LOẠI KHỎI NỀN TẢNG

Khi người sử dụng vi phạm hoặc khi nghi ngờ rõ ràng người sử dụng đã vi phạm những nghĩa vụ nêu trong mục 4 (trừ nghĩa vụ báo vi phạm của người sử dụng khác) Goethe-Institut có thể tùy theo cân nhắc của Viện đưa ra những hình thức phạt sau đây đối với người sử dụng:

 • Xóa hoặc sửa đổi những nội dung do người sử dụng đã đưa lên, nếu những nội dung đó, sau khi cân nhắc về nghĩa vụ của Goethe-Institut, là một vi phạm nguyên tắc ứng xử trong mục 4.,
 • Cảnh cáo,
 • Hạn chế sử dụng dịch vụ,
 • Tạm thời khóa truy cập hoặc khóa hẳn truy cập,
 • Chấm dứt hợp đồng sử dụng và xóa tất cả dữ liệu và nội dung của người sử dụng, kể cả ngay lập tức và không liên hệ trước với người sử dụng.

Nếu một nội dung được công bố vi phạm mục 4, Goethe-Institut có thể khóa nội dung đó không cần báo trước. Goethe-Institut thông báo cho người sử dụng, sao cho người đó có thể đưa ra ý kiến. Nếu kết quả là nội dung đó không vi phạm mục 4, Goethe-Institut sẽ mở khóa.

Goethe-Institut khóa truy cập không cảnh cáo trước chỉ đối với những vi phạm cố ý, có hệ thống hoặc những vi phạm nghiêm trọng tương tự. Thông thường thì truy cập bị khóa hẳn chỉ sau khi người sử dụng đã bị cảnh cáo, nhưng tái phạm quy tắc ứng xử.

Ngoài ra việc khóa truy cập ban đầu chỉ là khóa tạm thời và Goethe-Institut cho người sử dụng có cơ hội đưa ra ý kiến trong một thời hạn đúng mực. Chỉ đến khi dựa trên cơ sở ý kiến của người đó hoặc sau khi hết thời hạn đưa ra ý kiến, Goethe-Institut mới đưa ra quyết định về việc khóa hẳn truy cập.

Người sử dụng miễn cho Goethe-Institut trách nhiệm trước mọi yêu cầu của bên thứ ba đưa ra vì người sử dụng có lỗi vi phạm những nghĩa vụ nêu trong mục 4 ở trên (trừ nghĩa vụ báo vi phạm của người sử dụng khác). Người sử dụng cam kết thiện chí hỗ trợ Goethe-Institut bằng thông tin và hồ sơ tài liệu để phản bác lại những yêu cầu như vậy. Người sử dụng cũng cam kết chịu chi phí luật sư cần thiết cho Goethe-Institut. Những quyền và yêu cầu bồi thường thiệt hại nói chung của Goethe-Institut không bị ảnh hưởng.    

6. CHO PHÉP CÁC QUYỀN SỬ DỤNG

Bản quyền đối với những nội dung đưa lên thuộc người sử dụng, nếu những nội dung đó có thể được bảo vệ bản quyền. Tuy nhiên khi đưa nội dung của mình lên trang web goethe.de, người sử dụng dành cho Goethe-Institut quyền không giữ độc quyền, áp dụng trên toàn cầu và không giới hạn thời gian

 • Để các nội dung được truy cập công khai lâu dài trên trang web (cả dưới dạng dịch), ,
 • Để các nôi dung dưới dạng các công trình in ấn (kể cả bản dịch) được nhân bản và phát tán,
 • Để các nội dung được dịch chuyển vị trí và kết nối với các nội dung khác nội trong trang web,
 • Để xử lý các nội dung, đặc biệt là rút ngắn, dịch và dịch chuyển vị trí nội trong trang web và/hoặc kết nối với các nội dung khác, kể cả bên ngoài trang web,
 • Để thay đổi hoặc xóa đi phần nào, nếu việc đó là theo quy định của mục 5.

Người sử dụng không có quyền đòi hỏi xóa hoặc chỉnh sửa nội dung mình đã đưa lên. Các quy định của Pháp lệnh cơ bản bảo vệ dữ liệu (Pháp lệnh EU 2016/679), Luật bảo vệ bản bản quyền và một nghĩa vụ pháp lý có thể có của người sử dụng về việc xóa nội dung đã đưa lên không bị ảnh hưởng bởi quy định trên.    

7. BẢO ĐẢM VÀ TRÁCH NHIỆM

Khi một sản phẩm số có thiếu sót sẽ nảy sinh những đòi hỏi bảo đảm. Những đỏi hỏi vì những thiếu sót của dịch vụ theo mục 1 sẽ hết thời hạn hiệu lực trong vòng hai năm tính từ ngày dịch vụ được cung cấp, tuy nhiên sớm nhất là một năm sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng.
 
Những đòi hỏi bồi thường thiệt hại của người sử dụng đối với Goethe-Institut, các đơn vị, cán bộ, nhân viên của Viện và người/đơn vị được Viện ủy nhiệm được loại trừ, nếu sau đây không có quy định khác. Ngoại lệ là những đòi hỏi bồi thường thiệt hại trên cơ sở một bảo đảm do Goethe-Institut đưa ra, trên cơ sở một vụ việc xâm phạm đến tính mạng, thân thể, sức khỏe, trên cơ sở Luật chịu trách nhiệm đối với sản phẩm và những đòi hỏi bồi thường thiệt hại nảy sinh từ việc vi phạm các nghĩa vụ cơ bản của hợp đồng. Những nghĩa vụ cơ bản của hợp đồng là những nghĩa vụ cần thiết phải hoàn thành để đạt được mục đích của hợp đồng. Trách nhiệm cũng bị loại trừ đối những thiệt hại nảy sinh từ việc bên cung cấp, đại diện theo pháp luật của họ hoặc người/đơn vị hỗ trợ triển khai của họ cố tình vi phạm nghĩa vụ hoặc vi phạm nghĩa vụ do cẩu thả.   

8. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Thỏa thuận này được ký kết vô thời hạn và có thể được một bên hợp đồng chấm dứt bằng văn bản (v/d như bằng E-Mail) mà không cần thời hạn báo trước.

Sau khi chấm dứt hợp đồng này, Goethe-Institut có quyền, nhưng không có nghĩa vụ xóa những nội dung được người sử dung đưa lên và những nội dung chia xẻ với những người sử dụng khác. Tuy nhiên người sử dụng có thể yêu cầu bất cứ lúc nào xóa tài khoản sử dụng và nhũng dữ liệu không công khai lưu trong tài khoản đó.

Khi có một lý do quan trọng, đặc biệt vì vi phạm nặng nề hoặc tái phạm các nghĩa vụ nêu trong mục 4, có thể đã nhắc nhở nhưng không có kết quả, Goethe-Institut có quyền khóa ngay lập tức truy cập của người sử dụng và chấm dứt ngay hợp đồng mà không cần thời hạn báo trước. Trong trường hợp này người sử dụng đó chỉ được phép đăng ký lại sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Goethe-Institut.   

9. THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Goethe-Institut giữ quyền thay đổi những điều kiện sử dụng này mà không cần nêu lý do. Goethe-Institut sẽ thông báo kịp thời cho người sử dụng về những thay đổi trong lần truy cập sau khi có thay đổi và hỏi người sử dụng có đồng ý với những điều kiện sử dụng đã thay đổi không. Nếu một người sử dụng không đưa ra ý kiến phản đối trong một thời hạn đúng mực ít nhất là 14 ngày, các điều kiện sử dụng sẽ được coi là đã được chấp nhận. Khi thông báo về việc thay đổi các điều kiện sử dụng, Goethe-Institut sẽ đặc biệt lưu ý là người sử dụng được coi là đồng ý với việc thay đổi điều kiện sử dụng, nếu không phản đối trong thời hạn đã nêu. Nếu người sử dụng phản đối, Goethe-Institut có thể chấm dứt hợp đồng theo mục 8. 

Lưu trữ

10. LỰA CHỌN PHÁP LUẬT

Đối với quan hệ hợp đồng giữa Goethe-Institut và người sử dụng sẽ áp dụng pháp luật Cộng hòa Liên bang Đức. Đối với người tiêu dùng việc lựa chọn pháp luật này được áp dụng chỉ trong phạm vi sao cho người tiêu dùng không bị tước bỏ quyền được bảo vệ theo các quy định pháp luật bắt buộc về bảo vệ người tiêu dùng của quốc gia nơi người đó thường trú.   

11. XỬ LÝ TRANH CHẤP

Ủy ban châu Âu cung cấp một nền tảng để xử lý tranh chấp Online (OS), các bạn có thể tìm thấy nền tảng này tại đây:http://ec.europa.eu/consumers/odr/. VNgười tiêu dùng được tạo điều kiện sử dụng nền tảng này để xử lý tranh chấp của mình. Chúng tôi sẵn sàng tham gia thủ tục hòa giải bên ngoài tòa án tại một cơ quan hòa giải người tiêu dùng. Chịu trách nhiệm về việc này là Cơ quan hòa giải tổng hợp của Liên bang, địa chỉ liên hệ: Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, https://www.verbraucher-schlichter.de/.   

12. QUYỀN HỦY BỎ

Người tiêu dùng có quyền hủy bỏ theo luật định. 

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC HỦY BỎ:

Quyền hủy bỏ
Các bạn có quyền hủy bỏ hợp đồng trong vòng 14 ngày mà không cần đưa ra lý do.

Thời hạn hủy bỏ là 14 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Để thực hiện quyền hủy bỏ của mình, bạn phải thông báo cho chúng tôi (địa chỉ: Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München, Telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de) quyết định của bạn hủy bỏ hợp đồng này bằng một tuyên bố rõ ràng (v/d như gửi bằng thư đường bưu điện hoặc gửi E-Mail). Để làm việc đó bạn có thể sử dụng Mẫu Tuyên bố hủy bỏ kèm theo đây, nhưng điều đó không bắt buộc.

Để bảo đảm thời hạn thực hiện quyền hủy bỏ, bạn chỉ cần gửi thông báo về việc thực hiện quyền hủy bỏ trước khi hết hạn thực hiện quyền hủy bỏ.

Hệ quả của việc hủy bỏ        ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG
do Goethe-Institut, địa chỉ Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München
Telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de („Goethe-Institut“) đặt ra đối với việc sử dụng Website goethe.de („Website“)
 
NỘI DUNG
Phạm vi áp dụng và đối tượng hợp đồng
Đăng ký và ký hợp đồng
Dịch vụ của Goethe-Institut
Nghĩa vụ của người sử dụng và quy tắc ứng xử
Phạt khi vi phạm nghĩa vụ, loại khỏi nền tảng sử dụng
Cho phép các quyền sử dụng
Bảo đảm và trách nhiệm
Thời hạn hợp đồng và chấm dứt hợp đồng
Thay đổi các điều kiện sử dụng
Lựa chọn pháp luật
Xử lý tranh chấp
Quyền hủy bỏ
1. PHẠM VI áp dụng VÀ ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG
Khi sử dụng những lĩnh vực được cá nhân hóa của trang web này sau khi đã đăng ký hợp lệ thì áp dụng những điều kiện sau đây trong quan hệ giữa „người sử dụng“ và Goethe-Institut với tư cách là bên điều hành trang web.

Đối tượng của hợp đồng là sử dụng miễn phí trang web như là một nền tảng thông tin và truyền thông („dịch vụ“). Những khóa học tiếng từ xa phải đóng học phí chỉ là đối tượng của Các điều kiện hoạt động chung.
 
2. ĐĂNG KÝ VÀ KÝ HỢP ĐỒNG
Điều kiện để sử dụng các dịch vụ được cá nhân hóa là trước đó phải đăng ký. Khi đăng ký, người sử dụng phải cung cấp các dữ liệu đúng sự thật và sẽ được lưu ý về bảo mật dữ liệu. Sau khi đăng ký, người sử dụng nhận được một E-Mail với một đường link xác nhận. Sau khi Goethe-Institut kích hoạt tài khoản sử dụng, hợp đồng sử dụng miễn phí trang web được hình thành.


Người sử dụng không được phép cho người thứ ba sử dụng quyền truy cập và với tư cách là người có tài khoản phải chịu trách nhiệm bảo vệ tài khoản không bị lạm dụng. Bởi vậy, người sử dụng có nghĩa vụ bảo mật dữ liệu truy cập của mình trước những người thứ ba. Không được phép dùng tên những thương hiệu được bảo vệ hoặc tên những thể nhân hoặc pháp nhân khác làm tên người sử dụng.

3. DỊCH VỤ CỦA GOETHE-INSTITUT
Goethe-Institut cho phép người sử dụng, trong khuôn khổ các điều kiện sử dụng này, được đọc và công bố các nội dung trên trang web, cũng như giao tiếp với những người sử dụng khác. Về dịch vụ này Goethe-Institut, trong khuôn khổ khả năng kỹ thuật và kinh tế của mình, cung cấp miễn phí cho người sử dụng một nền tảng với những chức năng cộng đồng.

Mục đích của các chức năng cộng đồng là tạo điều kiện trao đổi dựa trên các chủ đề và chuyên môn của các chương trình đào tạo và văn hóa của Goethe-Institut. Goethe-Institut điều hành nền tảng trong khuôn khổ các nhiệm vụ của Viện. Nền tảng không phục vụ cho việc trao đổi ý kiến chung, cho việc tự thể hiện của người sử dụng hoặc các mục đích giải trí.

Khi cung cấp dịch vụ lâu dài, chúng tôi được phép thực hiện những thay đổi của sản phẩm số vượt ra khỏi mức độ cần thiết đối với việc duy trì hợp đồng, nếu
Có căn cứ thuyết phục cho việc đó,
Sự thay đổi không làm phát sinh thêm chi phí của các bạn

Chúng tôi thông báo rõ ràng và dễ hiểu về sự thay đổi.
Trong tinh thần này thì những căn cứ thuyết phục gồm những trường hợp, mà trong đó sự thay đổi là cần thiết để điều chỉnh sản phẩm số phù hợp với môi trường kỹ thuật mới hoặc phù hợp với số lượng người sử dụng gia tăng, hoặc khi sự thay đổi là cần thiết vì những lý do kỹ thuật vận hành.

Nếu sự thay đổi ảnh hưởng đến khả năng truy cập các chức năng cộng đồng của người sử dụng hoặc tính khả dụng của các chức năng đó đối với người sử dụng không chỉ không đáng kể, Goethe-Institut sẽ thông báo bằng E-Mail cho người sử dụng trong một thời hạn đúng mực trước khi sự thay đổi có tác dụng về sự thay đổi và các quyền của người sử dụng.

4. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ
Trong khuôn khổ việc đăng ký của mình, người sử dụng cam kết luôn cung cấp những dữ liệu đúng sự thật, mới nhất và đầy đủ về bản thân mình theo quy định của tờ mẫu đăng ký và không được phép lừa dối Goethe-Institut hoặc những người sử dụng khác bất cứ lúc nào về nhân thân của mình.

Với việc công bố các nội dung trên trang web, người sử dụng bảo đảm mình là người sở hữu tất cả các quyền cần thiết cho việc đó. Người sử dụng cam kết không công bố trên trang web hoặc gửi cho những người sử dụng khác những nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc pháp luật hiện hành. Về việc này người sử dụng đặc biệt cam kết không công bố hoặc gửi cho những người sử dụng khác những nội dung,
Nếu việc công bố những nội dung đó là phạm tội hình sự hoặc là một vi phạm hành chính,
Nếu những nội dung đó vi phạm pháp luật về bản quyền, thương hiệu hoặc cạnh tranh,
Nếu những nội dung đó vi phạm các quyền bảo mật dữ liệu của người khác (v/d như công bố những thông báo của cá nhân, mà không có sự đồng ý của người gửi những thông báo đó),
Nếu những nội dung đó có nội hàm lăng mạ, không đúng sự thật, phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử hoặc khiêu dâm,
Nếu những nội dung đó chứa đựng quảng cáo, mà để nhằm mục đích đó kể cả hình họa hoặc đường link có hoặc không có bài viết kèm trong một khối văn bản được cá nhân hóa tự động thêm vào cuối nội dung được công bố hoặc trong nội dung được công bố.
Ngoài ra người sử dụng phải luôn luôn tuân thủ những quy tắc xã giao chung ("Netiquette" - quy tắc giao tiếp trên mạng) và tôn trọng lẫn nhau và không được phép sử dụng dịch vụ được cung cấp để đe dọa, quấy nhiễu, xúc phạm, lừa dối những người sử khác hoặc người thứ ba hoặc làm tổn hại danh tiếng hoặc công việc của họ.

Ngoài ra cũng không được phép công bố những nội dung không liên quan đến những chủ đề mà từng lĩnh vực trong cộng đồng chú tâm đề cập đến, hoặc những nội dung bằng bất cứ một cách nào đó ảnh hướng đến hoạt động trao đổi gắn với chủ đề và chuyên môn (mục 3). Trong đó đặc biệt phải kể đến việc công bố hàng loạt những nội dung không có nội dung hoặc cùng một nội dung („Spamming“).


Nếu một người sử dụng là nhân chứng việc người sử dụng khác vi phạm những điều kiện sử dụng này, người đó có nghĩa vụ thông báo cho những người điều hành bằng E-Mail đến địa chỉ kdf@goethe.de.
5. PHẠT KHI VI PHẠM NGHĨA VỤ; LOẠI KHỎI NỀN TẢNG
Khi người sử dụng vi phạm hoặc khi nghi ngờ rõ ràng người sử dụng đã vi phạm những nghĩa vụ nêu trong mục 4 (trừ nghĩa vụ báo vi phạm của người sử dụng khác) Goethe-Institut có thể tùy theo cân nhắc của Viện đưa ra những hình thức phạt sau đây đối với người sử dụng:

Xóa hoặc sửa đổi những nội dung do người sử dụng đã đưa lên, nếu những nội dung đó, sau khi cân nhắc về nghĩa vụ của Goethe-Institut, là một vi phạm nguyên tắc ứng xử trong mục 4.,
Cảnh cáo,
Hạn chế sử dụng dịch vụ,
Tạm thời khóa truy cập hoặc khóa hẳn truy cập,
Chấm dứt hợp đồng sử dụng và xóa tất cả dữ liệu và nội dung của người sử dụng, kể cả ngay lập tức và không liên hệ trước với người sử dụng.
Nếu một nội dung được công bố vi phạm mục 4, Goethe-Institut có thể khóa nội dung đó không cần báo trước. Goethe-Institut thông báo cho người sử dụng, sao cho người đó có thể đưa ra ý kiến. Nếu kết quả là nội dung đó không vi phạm mục 4, Goethe-Institut sẽ mở khóa.Goethe-Institut khóa truy cập không cảnh cáo trước chỉ đối với những vi phạm cố ý, có hệ thống hoặc những vi phạm nghiêm trọng tương tự. Thông thường thì truy cập bị khóa hẳn chỉ sau khi người sử dụng đã bị cảnh cáo, nhưng tái phạm quy tắc ứng xử.Ngoài ra việc khóa truy cập ban đầu chỉ là khóa tạm thời và Goethe-Institut cho người sử dụng có cơ hội đưa ra ý kiến trong một thời hạn đúng mực. Chỉ đến khi dựa trên cơ sở ý kiến của người đó hoặc sau khi hết thời hạn đưa ra ý kiến, Goethe-Institut mới đưa ra quyết định về việc khóa hẳn truy cập.

Người sử dụng miễn cho Goethe-Institut trách nhiệm trước mọi yêu cầu của bên thứ ba đưa ra vì người sử dụng có lỗi vi phạm những nghĩa vụ nêu trong mục 4 ở trên (trừ nghĩa vụ báo vi phạm của người sử dụng khác). Người sử dụng cam kết thiện chí hỗ trợ Goethe-Institut bằng thông tin và hồ sơ tài liệu để phản bác lại những yêu cầu như vậy. Người sử dụng cũng cam kết chịu chi phí luật sư cần thiết cho Goethe-Institut. Những quyền và yêu cầu bồi thường thiệt hại nói chung của Goethe-Institut không bị ảnh hưởng.
6. CHO PHÉP CÁC QUYỀN SỬ DỤNG
Bản quyền đối với những nội dung đưa lên thuộc người sử dụng, nếu những nội dung đó có thể được bảo vệ bản quyền. Tuy nhiên khi đưa nội dung của mình lên trang web goethe.de, người sử dụng dành cho Goethe-Institut quyền không giữ độc quyền, áp dụng trên toàn cầu và không giới hạn thời gian
Để các nội dung được truy cập công khai lâu dài trên trang web (cả dưới dạng dịch), ,
Để các nôi dung dưới dạng các công trình in ấn (kể cả bản dịch) được nhân bản và phát tán,
Để các nội dung được dịch chuyển vị trí và kết nối với các nội dung khác nội trong trang web,
Để xử lý các nội dung, đặc biệt là rút ngắn, dịch và dịch chuyển vị trí nội trong trang web và/hoặc kết nối với các nội dung khác, kể cả bên ngoài trang web,
Để thay đổi hoặc xóa đi phần nào, nếu việc đó là theo quy định của mục 5.
Người sử dụng không có quyền đòi hỏi xóa hoặc chỉnh sửa nội dung mình đã đưa lên. Các quy định của Pháp lệnh cơ bản bảo vệ dữ liệu (Pháp lệnh EU 2016/679), Luật bảo vệ bản bản quyền và một nghĩa vụ pháp lý có thể có của người sử dụng về việc xóa nội dung đã đưa lên không bị ảnh hưởng bởi quy định trên.
7. BẢO ĐẢM VÀ TRÁCH NHIỆM
Khi một sản phẩm số có thiếu sót sẽ nảy sinh những đòi hỏi bảo đảm. Những đỏi hỏi vì những thiếu sót của dịch vụ theo mục 1 sẽ hết thời hạn hiệu lực trong vòng hai năm tính từ ngày dịch vụ được cung cấp, tuy nhiên sớm nhất là một năm sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng.
 
Những đòi hỏi bồi thường thiệt hại của người sử dụng đối với Goethe-Institut, các đơn vị, cán bộ, nhân viên của Viện và người/đơn vị được Viện ủy nhiệm được loại trừ, nếu sau đây không có quy định khác. Ngoại lệ là những đòi hỏi bồi thường thiệt hại trên cơ sở một bảo đảm do Goethe-Institut đưa ra, trên cơ sở một vụ việc xâm phạm đến tính mạng, thân thể, sức khỏe, trên cơ sở Luật chịu trách nhiệm đối với sản phẩm và những đòi hỏi bồi thường thiệt hại nảy sinh từ việc vi phạm các nghĩa vụ cơ bản của hợp đồng. Những nghĩa vụ cơ bản của hợp đồng là những nghĩa vụ cần thiết phải hoàn thành để đạt được mục đích của hợp đồng. Trách nhiệm cũng bị loại trừ đối những thiệt hại nảy sinh từ việc bên cung cấp, đại diện theo pháp luật của họ hoặc người/đơn vị hỗ trợ triển khai của họ cố tình vi phạm nghĩa vụ hoặc vi phạm nghĩa vụ do cẩu thả.
8. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
Thỏa thuận này được ký kết vô thời hạn và có thể được một bên hợp đồng chấm dứt bằng văn bản (v/d như bằng E-Mail) mà không cần thời hạn báo trước.

Sau khi chấm dứt hợp đồng này, Goethe-Institut có quyền, nhưng không có nghĩa vụ xóa những nội dung được người sử dung đưa lên và những nội dung chia xẻ với những người sử dụng khác. Tuy nhiên người sử dụng có thể yêu cầu bất cứ lúc nào xóa tài khoản sử dụng và nhũng dữ liệu không công khai lưu trong tài khoản đó.

Khi có một lý do quan trọng, đặc biệt vì vi phạm nặng nề hoặc tái phạm các nghĩa vụ nêu trong mục 4, có thể đã nhắc nhở nhưng không có kết quả, Goethe-Institut có quyền khóa ngay lập tức truy cập của người sử dụng và chấm dứt ngay hợp đồng mà không cần thời hạn báo trước. Trong trường hợp này người sử dụng đó chỉ được phép đăng ký lại sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Goethe-Institut.

9. THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG
Goethe-Institut giữ quyền thay đổi những điều kiện sử dụng này mà không cần nêu lý do. Goethe-Institut sẽ thông báo kịp thời cho người sử dụng về những thay đổi trong lần truy cập sau khi có thay đổi và hỏi người sử dụng có đồng ý với những điều kiện sử dụng đã thay đổi không. Nếu một người sử dụng không đưa ra ý kiến phản đối trong một thời hạn đúng mực ít nhất là 14 ngày, các điều kiện sử dụng sẽ được coi là đã được chấp nhận. Khi thông báo về việc thay đổi các điều kiện sử dụng, Goethe-Institut sẽ đặc biệt lưu ý là người sử dụng được coi là đồng ý với việc thay đổi điều kiện sử dụng, nếu không phản đối trong thời hạn đã nêu. Nếu người sử dụng phản đối, Goethe-Institut có thể chấm dứt hợp đồng theo mục 8. Lưu trữ
Điều kiện sử dụng có giá trị đến ngày 15/07/2022
10. LỰA CHỌN PHÁP LUẬT
Đối với quan hệ hợp đồng giữa Goethe-Institut và người sử dụng sẽ áp dụng pháp luật Cộng hòa Liên bang Đức. Đối với người tiêu dùng việc lựa chọn pháp luật này được áp dụng chỉ trong phạm vi sao cho người tiêu dùng không bị tước bỏ quyền được bảo vệ theo các quy định pháp luật bắt buộc về bảo vệ người tiêu dùng của quốc gia nơi người đó thường trú.
11. XỬ LÝ TRANH CHẤP
Ủy ban châu Âu cung cấp một nền tảng để xử lý tranh chấp Online (OS), các bạn có thể tìm thấy nền tảng này tại đây: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Người tiêu dùng được tạo điều kiện sử dụng nền tảng này để xử lý tranh chấp của mình. Chúng tôi sẵn sàng tham gia thủ tục hòa giải bên ngoài tòa án tại một cơ quan hòa giải người tiêu dùng. Chịu trách nhiệm về việc này là Cơ quan hòa giải tổng hợp của Liên bang, địa chỉ liên hệ: Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, https://www.verbraucher-schlichter.de/.
12. QUYỀN HỦY BỎ
Người tiêu dùng có quyền hủy bỏ theo luật định.
HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC HỦY BỎ:
Quyền hủy bỏ

Các bạn có quyền hủy bỏ hợp đồng trong vòng 14 ngày mà không cần đưa ra lý do.

Thời hạn hủy bỏ là 14 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.Để thực hiện quyền hủy bỏ của mình, bạn phải thông báo cho chúng tôi (địa chỉ: Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München, Telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de) quyết định của bạn hủy bỏ hợp đồng này bằng một tuyên bố rõ ràng (v/d như gửi bằng thư đường bưu điện hoặc gửi E-Mail). Để làm việc đó bạn có thể sử dụng Mẫu Tuyên bố hủy bỏ kèm theo đây, nhưng điều đó không bắt buộc.

Để bảo đảm thời hạn thực hiện quyền hủy bỏ, bạn chỉ cần gửi thông báo về việc thực hiện quyền hủy bỏ trước khi hết hạn thực hiện quyền hủy bỏ.

Hệ quả của việc hủy bỏ

Nếu bạn hủy bỏ hợp đồng này, chúng tôi sẽ hoàn trả ngay và chậm nhất trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo hủy bỏ hợp đồng này của bạn đến chỗ chúng tôi tất cả những khoản thanh toán chúng tôi đã nhận được từ bạn, kể cả những chi phí giao hàng (trừ những chi phí bổ sung phát sinh từ việc bạn đã chọn lựa hình thức giao hàng khác với hình thức giao hàng được tiêu chuẩn hóa và rẻ hơn do chúng tôi đề xuất). Khi hoàn trả chúng tôi sẽ dùng chính đồng tiền thanh toán bạn đã sử dụng khi chuyển tiền ban đầu, trừ phi đã có thỏa thuận khác với bạn. Trong mọi trường hợp bạn không bị tính phí cho việc hoàn trả này.
​​​​​​​
Nếu bạn đã yêu cầu là dịch vụ được bắt đầu cung cấp ngay trong thời hạn thực hiện quyền hủy bỏ, như vậy bạn phải thanh toán cho chúng tôi một khoản tiền đúng mực tương ứng với phần dịch vụ đã được cung cấp đến thời điểm bạn thông báo cho chúng tôi về việc thực hiện quyền hủy bỏ hợp đồng này. Phần dịch vụ đó được tính khi so sánh với tổng số dịch vụ được hợp đồng quy định.

(Bạn có thể sử dụng tờ mẫu dưới đây hoặc tự viết việc hủy bỏ của mình.)
 

MẪU BẢN TUYÊN BỐ hủy BỎ

Nếu bạn muốn hủy bỏ hợp đồng, đề nghị bạn điền vào bản mẫu này và gửi lại cho chúng tôi.

​​​​​​​ ​​​​​​​
Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
Deutschland
info@goethe.de

Tôi/chúng tôi (*) hủy bỏ hợp đồng tôi/chúng tôi (*) đã ký về việc mua những hàng hóa sau đây (*)/về việc cung cấp những dịch vụ sau đây (*)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

đặt hàng ngày (*) _____________________ (*)/nhận được ngày (*) _____________________

Tên người tiêu dùng/những người tiêu dùng
______________________________________________

Địa chỉ người tiêu dùng/những người tiêu dùng
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Chữ ký người tiêu dùng/những người tiêu dùng (chỉ thông báo trên giấy)
______________________________________________

Ngày, tháng, năm
______________________________(*) gạch nếu không phù hợp.