Tiếng Đức
Tạp chí ngôn ngữ

Tiến sĩ René Herrmann, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Vivantes Diễn đàn cho người cao tuổi (Vivantes Forum für Senioren GmbH) Ảnh (cắt): © X21de Reiner Freese

Các bài khác

Tất cả các đề tài