Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

za Goethe-Institut e.V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München
Telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de („Goethe-Institut“) za korišćenje veb-sajta goethe.de („veb-sajt“)

Sadržaj

 1. Područje važenja i predmet ugovora
 2. Registracija i zaključivanje ugovora
 3. Usluge Goethe-Instituta
 4. Obaveze korisnika i pravila ponašanja
 5. Sankcije u slučaju kršenja obaveza, isključenje sa platforme
 6. Ustupanje prava korišćenja
 7. Garancija i preuzimanje odgovornosti
 8. Trajanje i završetak ugovora
 9. Izmena uslova korišćenja
 10. Izbor pravnog sistema
 11. Rešavanje sporova
 12. Pravo na opoziv
 

1. GPodručje važenja i predmet ugovora

Za korišćenje personalizovanih delova ovog veb-sajta nakon odgovarajuće registracije, u pogledu odnosa između „korisnika” i Goethe-Instituta kao vlasnika veb-sajta važe sledeći uslovi korišćenja.
Predmet ugovora je besplatno korišćenje veb-sajta kao informacione i komunikacione platforme („delatnost”). Kursevi na daljinu koji se naplaćuju isključivo podležu Opštim uslovima poslovanja.      

2. Registracija i zaključivanje ugovora

Preduslov za korišćenje personalizovanih usluga je prethodna registracija. Prilikom registracije, korisnik mora da navede istinite podatke i ukazuje mu se na Izjavu o zaštiti podataka. Nakon registracije, korisnik će dobiti imejl sa linkom za potvrdu. Aktivacijom korisničkog naloga od strane Goethe-Instituta, stupa na snagu ugovor o besplatnom korišćenju veb-sajta.
Korisnik ne sme trećim licima da ustupa svoj korisnički nalog, a kao vlasnik tog naloga odgovoran je za njegovu zaštitu od zloupotrebe. Zbog toga je korisnik dužan da svoje pristupne podatke čuva u tajnosti i da ih zaštiti od toga da ih koriste treća lica. Nije dozvoljena upotreba zaštićenih brendova ili imena drugih fizičkih ili pravnih lica kao korisničkih imena.   

3. Usluge Goethe-Instituta

Goethe-Institut dozvoljava korisniku da, u okviru ovih uslova korišćenja, čita i objavljuje priloge na veb-sajtu kao i da komunicira sa drugim korisnicima. U tu svrhu, Goethe-Institut, u okviru svojih tehničkih i ekonomskih mogućnosti, korisniku besplatno stavlja na raspolaganje platformu sa različitim funkcijama Zajednice.
Svrha Zajednice je da se omogući tematska i stručna komunikacija o obrazovnoj i kulturnoj ponudi Goethe-Instituta. Goethe-Institut upravlja platformom u okviru zadataka koji su mu povereni. Platforma ne služi opštoj razmeni mišljenja, individualnoj prezentaciji korisnika niti za zabavu.

U slučaju trajne dostupnosti, možemo da unesemo izmene u digitalni proizvod koje nisu neophodne za očuvanje usklađenosti sa ugovorom, ukoliko

 • za to postoji valjani razlog,
 • Vama usled te izmene ne nastaju dodatni troškovi i
 • Vas na jasan i razumljiv način obavestimo o toj izmeni.

U tom smislu, u valjane razloge spadaju slučajevi u kojima je neophodna izmena da bi se digitalni proizvod prilagodio novom tehničkom okruženju ili povećanom broju korisnika ili oni slučajevi u kojima su izmene neophodne zbog drugih operativno-tehničkih razloga.

Ukoliko ta izmena u značajnoj meri umanjuje mogućnosti korisnika da pristupa funkcijama Zajednice ili njihovu upotrebljivost za korisnika, Goethe-Institut će, putem imejla, u razumnom roku obavestiti korisnika o izmeni i pravima korisnika, i to pre nego što izmena stupi na snagu.   

4. Obaveze korisnika i pravila ponašanja

Prilikom registracije, korisnik se obavezuje da će uvek pružati istinite, ažurne i potpune podatke o sebi, kako je navedeno u formularu za registraciju, i ni u kom trenutku ne sme da obmane Goethe-Institut ili druge korisnike o svom identitetu.

Objavljivanjem sadržaja na veb-sajtu, korisnik potvrđuje da je vlasnik svih prava potrebnih za ovu svrhu. Korisnik se obavezuje da na veb-sajtu neće objavljivati bilo kakve priloge niti ih slati drugim korisnicima koji su u suprotnosti sa prihvaćenim običajima ili važećim zakonima. Korisnik se naročito obavezuje da neće objavljivati nikakve priloge niti ih slati drugim korisnicima,

 • ukoliko njihovo objavljivanje predstavlja krivično delo ili prekršaj,
 • ukoliko se njima krše autorska prava, zaštićeni znakovi ili pravo konkurencije,
 • ukoliko se njima krši pravo na zaštitu podataka trećih lica (npr. objavljivanje privatnih poruka bez saglasnosti pošiljaoca),
 • ukoliko je njihov sadržaj uvredljiv, neistinit, rasistički, diskriminirajući, opasan po omladinu ili pornografski,
 • ukoliko sadrži reklamu, u šta spadaju grafike ili linkovi sa pratećim tekstom ili bez teksta u potpisu ili u okviru sâmog priloga.

Osim toga, korisnici moraju uvek da se pridržavaju opštih pravila pristojnog ponašanja ("Netikecija") i da postupaju jedni prema drugima s poštovanjem, a ovu uslugu ne smeju da koriste da bi pretili drugim korisnicima ili trećim licima, da ih uznemiravaju, da ih povređuju na neki drugi način, da ih obmanjuju ili da im narušavaju ugled ili poslovanje.

Osim toga, nije dozvoljeno objavljivanje priloga koji nemaju nikakve veze sa temama kojima je neki deo Zajednice izričito posvećen ili koji bi na neki drugi način mogli da umanje tematsku i stručnu komunikaciju (broj 3). Pod tim se naročito podrazumeva masovno objavljivanje priloga koji nemaju nikakav sadržaj ili su istog sadržaja („spamovanje”).
Ako je neki korisnik svedok nekog kršenja ovih uslova korišćenja od strane nekog drugog korisnika, obavezan je da putem imejla na adresu kdf@goethe.de o tome obavesti administratore.   

5. Sankcije u slučaju kršenja obaveza, isključenje sa platforme

U slučaju kršenja ili postojanja opravdane sumnje u kršenje obaveza navedenih pod brojem 4 (izuzev obaveze prijavljivanja kršenja obaveza od strane drugih korisnika), Goethe-Institut može, po sopstvenom nahođenju, da donese sledeće mere protiv korisnika:

 • brisanje ili izmena sadržaja koje je postavio korisnik, ukoliko oni, prema obaveznoj proceni Goethe Instituta, predstavljaju kršenje pravila ponašanja, u skladu sa navodima pod brojem 4.
 • izricanje upozorenja,
 • ograničavanje korišćenja usluge,
 • privremeno ili trajno blokiranje pristupa,
 • raskid korisničkog ugovora i brisanje svih podataka i sadržaja korisnika, takođe bez najave i bez prethodnog kontakta.

Ukoliko neki objavljeni prilog predstavlja kršenje navoda pod brojem 4, Goethe institut može bez prethodne najave da blokira taj prilog. Goethe-Institut obaveštava korisnika o tome kako bi on mogao da se izjasni o tome. Ako se ispostavi da prilog ne predstavlja kršenje navoda pod brojem 4, Goethe-Institut će ukinuti blokadu.

Goethe-Institut blokira pristup korisnika samo u slučaju namernog, sistematskog ili bilo kog sličnog kršenja obaveza, i to bez prethodne najave. Pored toga, trajno blokiranje će uslediti samo ako korisnik ponovo prekrši pravilo ponašanja nakon upozorenja.

Uz to, blokiranje pristupa je u početku samo privremeno, a Goethe-Institut takođe daje korisniku priliku da se o tome izjasni u primerenom roku. Tek na osnovu izjašnjavanja ili nakon isteka roka Goethe-Institut odlučuje da li će trajno blokirati pristup.

Korisnik oslobađa Goethe-Institut od svih prava trećih lica u odnosu na Goethe-Institut kao i krivice zbog kršenja obaveza navedenih pod brojem 4 (s izuzetkom obaveze prijavljivanja kršenja obaveza od stane drugih korisnika). Korisnik se obavezuje da će u dobroj veri, pružajući informacije i stavljajući na raspolaganje neophodnu dokumentaciju, podržati Goethe-Institut prilikom zaštite od takvih zahteva. Korisnik je dužan i da snosi troškove neophodne pravne odbrane Goethe-Instituta. Sva dalja prava i prava na naknadu štete Goethe-Instituta ostaju nedirnuta.   

6. Ustupanje prava korišćenja

Autorska prava za postavljene priloge, ukoliko podležu autorskim pravima, ostaju kod predmetnog korisnika. Međutim, postavljanjem svog priloga na goethe.de korisnik ne ustupa Goethe-Institutu ekskluzivno i vremenski neograničeno pravo da te priloge

 • učini trajno i javno dostupnim na veb-sajtu (uključujući njihov prevod),
 • umnožava i distribuira u štampanim publikacijama (uključujući njihov prevod),
 • premešta u okviru veb-sajta i da ih spaja sa drugim sadržajima,
 • obrađuje, a posebno da ih skraćuje, prevodi, premešta u okviru veb-sajta i/ili da ih spaja sa drugim sadržajima, sve to i izvan veb-sajta,
 • menja ili delimično izbriše, ukoliko to nalažu navodi pod brojem 5

Korisnik nema pravo na brisanje ili ispravku priloga čiji je on autor. Odredbe Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (Uredba EU 2016/679), Zakona o autorskim pravima i eventualna zakonska obaveza korisnika da izvrši brisanje ovim ostaju nedirnuti.      

7. Garancija i preuzimanje odgovornosti

Ukoliko je neki digitalni proizvod neispravan, važe prava na osnovu garancije. Ostvarivanje prava usled nedostataka ove usluge, u skladu sa navodima pod brojem 1, zastareva u roku od dve godine od stavljanja na raspolaganje, ali najranije godinu dana po završetku ugovornog perioda.
 
Prava korisnika na naknadu štete od Goethe-Instituta, njegovih organa, zaposlenih i poverenika su isključena, osim ukoliko kasnije nije drugačije određeno. Od ovoga su izuzeta prava na naknadu štete po osnovu garancije ili obećanja datih od strane Goethe-Instituta, po osnovu povrede života, tela, zdravlja, po osnovu Zakona o odgovornosti za proizvode i prava na naknadu štete zbog povrede ključnih ugovornih obaveza. Ključne ugovorne obaveze su one koje čije je ispunjenje neophodno za postizanje cilja ovog Ugovora. Od isključenja od odgovornosti je takođe izuzeta odgovornost za štete koje su nastale namerno ili usled grubog nehata ponuđača, njegovih zakonskih zastupnika ili pomoćnika prilikom ispunjenja.   

8.Trajanje i završetak ugovora

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme, a svaka od ugovornih strana može da ga raskine bez poštovanja roka, pisanim putem (npr. imejlom).
Goethe-Institut po završetku ovog Ugovora ima pravo, ali ne i obavezu da briše sadržaje čiji je autor korisnik i koje je podelio sa drugim korisnicima. Međutim, korisnik može u svakom trenutku da zahteva brisanje svog korisničkog naloga i podataka koji su tu sačuvani i koji nisu javni.
Ukoliko postoji važan razlog, a posebno u slučaju postojanja teškog ili ponovljenog kršenja obaveza navedenih pod brojem 4, kao i eventualno nakon bezuspešne opomene, Goethe-Institut ima pravo da odmah blokira pristup korisnika i da raskine ugovor bez poštovanja roka. U tom slučaju, predmetni korisnik sme ponovo da se registruje samo nakon prethodne pisane saglasnosti Goethe Instituta.      

9. Izmena uslova korišćenja

Goethe-Institut zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja bez navođenja razloga. Goethe-Institut će korisnika blagovremeno obavestiti o izmenama prilikom prve posete nakon izmene i zatražiće od njega saglasnost za izmenjene uslove korišćenja. Ukoliko neki korisnik ne uloži prigovor u primerenom roku od najmanje 14 dana, uslovi korišćenja smatraće se prihvaćenima. Goethe-Institut će prilikom obaveštenja o izmenama uslova korišćenja naročito ukazati na to da se izostanak prigovora u navedenom roku smatra pristankom. Ukoliko korisnik uloži prigovor, Goethe-Institut može da raskine ugovor, u skladu sa navodima iz broja 8. 

Arhiva

10. Izbor pravnog sistema

Za ugovorne odnose između Goethe-Instituta i korisnika važe pravne norme Savezne Republike Nemačke. U odnosu na potrošače, ovaj izbor pravnog sistema važi samo utoliko što se potrošač ne lišava zaštite koja mu je zagarantovana obavezujućim propisima o zaštiti potrošača države u kojoj ostvaruje svoje uobičajeno pravo boravka.  

11. Rešavanje sporova

Evropska komisija stavlja na raspolaganje platformu za onlajn rešavanje sporova (ORS) koju možete naći ovde http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Potrošači imaju mogućnost da za rešavanje sporova koriste ovu platformu. Spremni smo da učestvujemo u vansudskom postupku rešenja spora pred organom za rešavanje sporova mirnim putem za potrošače. Nadležni organ je Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, https://www.verbraucher-schlichter.de/.   

12. Pravo na opoziv

Potrošači imaju zakonsko pravo na opoziv.  

Pouka o opozivu

Pravo na opoziv
Imate pravo da, ne navodeći razloge, u roku od četrnaest dana opozovete ovaj ugovor.
Rok za opoziv je četrnaest dana od dana zaključenja ugovora.
Da biste ostvarili svoje pravo na opoziv, morate da nas (Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München, Telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de) putem nedvosmislene izjave (npr. pismom poslatog poštom ili imejlom) obavestite o svojoj odluci da želite da opozovete ovaj ugovor. U tu svrhu možete da koristite priloženi predložak formulara za opoziv, s tim što taj formular nije obavezan.
Za očuvanje roka za opoziv je dovoljno da pošaljete poruku o tome da želite da ostvarite pravo na opoziv pre isteka roka za opoziv.

Posledice opoziva              
Ako opozovete ovaj Ugovor, obavezni smo da bez odlaganja i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana prijema poruke o vašem opozivu ovog Ugovora izvršimo povraćaj svih uplata koje smo primili od Vas, uključujući troškove isporuke (s izuzetkom dodatnih troškova koji nastaju usled toga što ste izabrali drugu vrstu isporuke od one koju mi nudimo, a to je najpovoljnija standardna isporuka). Za ovaj povraćaj novca koristimo isti način plaćanja koji ste koristili prilikom prvobitne transakcije, osim ukoliko je sa Vama dogovoreno drugačije; u bilo kom slučaju, prilikom povraćaja novca neće Vam biti obračunata nikakva naknada.

Ako ste zahtevali da usluga treba da počne tokom trajanja roka za opoziv, dužni ste da nam platite iznos koji je primeren udelu usluga pruženih sa naše strane u odnosu na ukupan obim usluga predviđenih ovim Ugovorom, i to do onog trenutka kada ste nas obavestili o tome da želite da koristite svoje pravo na opoziv ovog Ugovora.   

(Možete da koristite formular u nastavku ili da sami sročite izjavu o opozivu.)
 

Predložak formulara za opoziv

(Ako želite da opozovete ugovor, popunite ovaj formular i pošaljite na nazad na adresu.)
​​​​​​​ ​​​​​​​
Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
Deutschland
info@goethe.de

 
Želim(o) opozovem(o) ugovor koji sam/smo (*) zaključio/la/li (*) o kupovini sledeće robe (*)/pruženim slugama (*):

______________________________________________________
______________________________________________________

Porudžbina je izvršena dana (*) _____________________ (*)/primljena dana (*)_____________________


Ime i prezime potrošača
______________________________________________


Adresa potrošača
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________


Potpis potrošača (samo u slučaju saopštenja na papiru)