Zadaci i ciljevi

Jezik. Kultura. Nemačka.

Goethe-Institut je kulturna ustanova Savezne Republike Nemačke koja svoju delatnost obavlja širom sveta.

Mi potpomažemo i unapređujemo učenje nemačkog jezika u inostranstvu i negujemo međunarodnu kulturnu saradnju. Takođe prenosimo sveobuhvatnu sliku Nemačke putem informacija o kulturnom, društvenom i političkom životu naše zemlje. Naši kulturni i obrazovni programi podstiču interkulturalni dijalog i omogućavaju participaciju u oblasti kulture. Oni jačaju širenje struktura civilnog društva i podstiču pokretljivost širom sveta.

Našom mrežom Goethe-Instituta, Goethe-Centara, kulturnih društava, čitaonica kao i ispitnih centara i centara za učenje jezika mi smo već više od šezdeset godina za mnoge prvi kontakt sa Nemačkom. Dugogodišnja partnerska saradnja sa vodećim institucijama i ličnostima u preko 90 zemalja rađa trajno poverenje u našu zemlju. Mi smo partneri za sve koji se aktivno bave Nemačkom i njenom kulturom i radimo na sopstvenu odgovornost i nezavisno od političkih partija.

Zadaci i ciljevi Foto: Goethe-Institut/Marija Piroški

Goethe-Institut u Beogradu

Beogradski Goethe-Institut osnovan je 1970. godine. Od 1983. godine sedište mu je u jednoj staroj zgradi u pešačkoj zoni, koja ne samo da je glavna trgovačka ulica u gradu, nego se u njoj odigravaju i najvažniji kulturni događaji. Beogradski Goethe-Institut zadužen je za kulturnu razmenu između Nemačke, s jedne strane, i Srbije i Crne Gore, s druge strane.

Naročitu pažnju Institut posvećuje sledećim aktivnostima: informisanje javnosti o Nemačkoj i o tamošnjim aktuelnim kretanjima, negovanje međunarodnih i međukulturnih kontakata, podrška višejezičnosti na tlu Evrope, podsticaj inovacijama i razmeni znanja i iskustava u oblasti nauke i umetnosti, kao i jačanju evropske ideje.



Goethe-Institut u Beogradu deo je regionalne mreže Goethe-Instituta u Jugoistočnoj Evropi, i u tom se smislu snažno zalaže za ostvarenje regionalnih projekata, tema i programskih težišta. Rad Goethe-Instituta u Jugoistočnoj Evropi koordiniše institut u Atini, a pored beogradskog Goethe-Instituta u ovom regionu deluju još i instituti ili mreže u Ankari, Bukureštu, Istanbulu, Izmiru, Nikoziji, Sarajevu, Skoplju, Sofiji, Solunu, Tirani i Zagrebu.

Na teritoriji Srbije, Crne Gore i Kosova u oblasti kulture aktivne su, pored Goethe-Instituta, i druge nemačke institucije i organizacije, kao što su Ambasada SR Nemačke, Nemačka škola u Beogradu, Nemačka agencija za akademsku razmenu DAAD, Humboltovo društvo za unapređenje crnogorsko-njemačke kulturne saradnje, ali i različite nemačke političke, privredne i kulturne fondacije.

Aktivnosti Goethe-Instituta u Beogradu obuhvataju sledeća polja rada:

  • kulturni programi: U saradnji s partnerskim institucijama i organizacijama Institut nudi raznovrsne projekte i programe iz oblasti arhitekture i urbanizma, likovne umetnosti, filma, muzike, plesa i pozorišta, književnosti, podrške prevodilačkom radu i nauke. U okviru regionalnih projekata i projekata od posebne važnosti pokreću se inicijative u vezi s bitnim temama u Srbiji i u čitavoj Jugoistočnoj Evropi, čiji značaj nadilazi lokalne i regionalne okvire.
  • informisanje i bibliotečka ponuda: U sastavu beogradskog Goethe-Instituta nalazi se i biblioteka s 12 000 raznovrsnih bibliotečkih jedinica. Pomoću tog materijala i putem interneta Goethe-Institut sve zainteresovane informiše o aktuelnim temama, događajima i publikacijama u Nemačkoj. Bibliotekama zemalja za koje je zadužen Institutut pruža podršku putem projekata za razvoj individualnih stručnih kvalifikacija i za unapređenje ponude namenjene korisnicima. Pored toga, Goethe-Institut u Beogradu organizuje manifestacije i realizuje projekte kojima podržava izdavače, ali i prevođenje s nemačkog jezika.
  • kursevi jezika i odgovarajući ispiti: Goethe-Institut može se pohvaliti raznovrsnom ponudom kurseva nemačkog jezika, koji se održavaju u Beogradu, ali i u Nemačkoj. Osim toga, Institut organizuje i ispite iz nemačkog jezika, i to na svim nivoima prema Evropskom referentnom okviru za žive jezike, od A1 do C2.
  • kooperacija u nastavi nemačkog jezika: Goethe-Institut nudi informacije, nastavna sredstva i seminare za usavršavanje nastavnika nemačkog jezika i za unapređenje njihovih stručnih kompetencija. Institut pruža podršku školama jezika koje organizuju nastavu nemačkog i odgovarajuće ispite, kao i centrima za nastavna sredstva. Pored toga, Goethe-Institut u Beogradu doprinosi sprovođenju programa „Partnerstvo s nemačkim školama“ u Srbiji i Crnoj Gori.
Kao posrednici i partneri u zajedničkim projektima u zemljama za koje smo nadležni i u regionu radimo na sledećim ciljevima i težištima:
  • intenziviranje kulturne saradnje i programa povezivanja zemalja za koje smo nadležni i Nemačke, a posebno u cilju uklanjanja stereotipa na obe strane
  • učešće u inovativnim procesima i njihova prezentacija u umetničkim, naučnim i medijskim projektima
  • podrška unutarevropskom dijalogu
  • tematizacija problema manjina, etničkih razlika i multikulturalnosti
  • unapređenje nastave nemačkog jezika od osnovnih škola do fakulteta