Ruumide võimustamine

Linnahalli trepid Foto: Triin Pitsi © Goethe-Institut Tallinn

2050. aastaks väheneb Eesti rahvaarv umbes 14%, mis tähendab et Eesti elanikkond kahaneb umbes 184 000 inimese võrra. Seda on peaaegu kaks korda rohkem kui suuruselt teises linnas Tartus elanikke. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni hinnangul elab Eestis käesoleva aastasaja lõpuks alla miljoni inimese. Veelgi kiiremini väheneb rahvaarv Lätis ja Leedus. See areng viib paljude erinevate hoonete ja paikade tühjaksjäämiseni.

Tühjad paigad ja loovmajandus Baltimaades

Projekt „Ruumide võimustamine” keskendub linna esialgsele poliitikale alternatiivide leidmisele. Mitmetes töötubades töötatakse strateegilise kultuuriplaneerimise ja kodanikuühiskonna strateegiate abil välja ajutise kasutamise mudelid ja analüüsitakse õigusraamistikku Lätis, Leedus ja Eestis.

Võimalused, mida pakuvad ajutise kasutamise mudelid. Arutlusteemadeks on päevakajalised ühiskondlikud küsimused ja üleminekuprotsesside tagajärjed linnaarengule, ümberkäimine linnade loomekvartalites toimuva kohalike elanike väljatõrjumisega kinnisvara hinna tõusmise tõttu (Aufwertungs- und Verdrängungsprozessen) ja elanike kaasamine linnaarengu protsessidesse.
Projekti eesmärk on pakkuda võimalust aruteluks tühjade paikade mõistliku kasutamise üle, anda ideid uute kontseptide jaoks ja toetada nende elluviimist.  Loovinimesed viiakse kokku võimukandjate ja administratiivse poolega, et luua soodne pinnas pikaajalise edu saavutamiseks.
 

Projekti juhtimine ja koordineerimine
Goethe-Institut Riga, Arne Schneider

Teaduslik nõustamine ja projektijuhtimine
Urban Institute Riga, Jonas Büchel
urbaninstitute.lv
 
Lokale Netzwerke im Baltikum
Marcis Rubenis ja Kaspars Lielgalvis, “Free Riga”,  Läti    
freeriga.lv

Jekaterina Lavrinec, “Laimikis” - Vilnius, Leedu
laimikis.lt

“Linnalabor”, Tallinn, Eesti
linnalabor.ee
10.–11.03.2015, Riia
„Ajutised kasutusviisid, avaliku sektori mudelid: Bremeni ZwischenZeitZentrale (VaheAjaKeskus)“ koostöös Šveitsi saatkonnaga
 
25.–26.08.2015, Tallinn
„Ruumikasutuse kodanikuühiskondlikud mudelid: Leipzigi „valvurimajad““
 
November 2015, Vilnius
„Kogukondlikud kultuuristrateegiad: strateegiline kultuuriplaneerimine kui linna- ja ruumiplaneerimise lahutamatu osa.“
 
November 2015, Riia
„Ajutine ruumikasutus ja õiguslikud raamtingimused“
FREE RIGA, Riia

„Toome elu Riia tühjadesse hoonetesse! Teeme uut ruumi loovtegevuseks!“

Riia kesklinnas on tühi peaaegu iga viies hoone. Liikumine FREE RIGA toob nendesse ruumidesse elu – muudab tühjad hooned kasutuskõlblikuks avalikuks ruumiks. FREE RIGA peab läbirääkimisi hoonete omanikega ja võimaldab ruumide ajutise kasutamise loovate ja ühiskondlike algatuste jaoks. Läbirääkimiste tulemusel maksavad ajutised kasutajad omanikule üksnes sümboolset üüri ja neil on võimalik osaleda hoonete seisukorra parandamisel. Omanikel on kokkuleppest samuti kasu: Nad saavad kasutajatelt abi hoonete säilitamisel ja nendesse elu toomisel.

FREE RIGA on liikumine, milles osaleb praegu umbes 150 vabatahtlikku. Neid paelub võimalus muuta tühjad ruumid uuteks, avalikkusele kasulikeks ruumideks.

freeriga2014.lv

Linnalabor, Tallinn
Eesti organisatsioon Linnalabor loodi 2006. aastal MTÜ Urban Positive nime all ja on sellest ajajast pidevalt kasvanud. Linnalabori missioon on parandada linnaruumi kui elukeskkonna kvaliteeti ja teadmisi linnakultuuri kohta ning soodustada teadmis- ja väärtuspõhist linnapoliitikat. Meie eesmärgiks ja motivaatoriks on jagatud arusaam inimkesksest linnaruumist: Linn peaks olema samaaegselt majanduslikult jätkusuutlik, sotsiaalselt sidus, looduskeskkonnaga arvestav ning mitmekesine ja põnev. Igapäevaselt tegeleb Linnalabor linnaarengu trendide, väljakutsete ja heade praktikatega Euroopas, otsib tiheasustuste toimimist ja valitsemist parandavaid lahendusi, toetab valdkondade- ja sektoritevahelist koostööd ning väärt ideede ja praktikate levimist. See on sotsiaalne ettevõte, mis tegeleb sotsiaalse innovatsiooniga. Linnalabor teeb koostööd avaliku ja erasektori organisatsioonidega ja pakub partneritele ja ühiskondlikult aktiivsetele inimestele nõu (linna)ruumi analüüsimisel ja elukeskkonna strateegilisel kavandamisel. Linnalabori viib läbi ka koolitusi ja seminare ning juhib töögruppe.

linnalabor.ee

Laimikis, Vilnius

Laimikis.lt on valdkondadeülene platvorm linnauuringute, kogukonnakunsti ja sotsiaalse disaini algatuste, miteformaalse õppe ja aktivismi jaoks. Tema missioon on osaluskultuuri soodustamine linnas kohalike loovate kogukondade loomise abil, vähekasutatava avaliku ruumi kasutuselevõtt mitteformaalse õppe abil ja suure hulga igapäevaste linnaarengu küsimustega tegelemine. Laimikise meeskond käsitleb avalikku ruumi avatud väljana mängulise ja loova suhtluse jaoks (ühiskasutus ja koostöö) ja kasutab kunstil ja osalusel põhinevaid tegevusuurimuse meetodeid. Laimikis.lt registreeriti mittetulundusühinguna 2009. aastal, kuid tegeleb juba 2007. aastast järgmistes loovtegevuse valdkondades:
  • kasutuseta kohtade avaliku ruumina kasutamise võimaluste väljaselgitamine
  • kodanikevahelise suhtluse ja koostöö vahendite arendamine
  • kogukonnakunsti projektide, linnamängude ja kohalike pidustuste algatamine
  • mitteametliku õppetegevuse korraldamine, töötoad ja koolitused järgmistel teemadel: avalik ja kogukondlik kunst, osalusplaneerimine ja loov kommunikatsioon avalikus ruumis
  • muutuva linnaelu ja tänavastiili dokumenteerimine, fotode ning jalakäijate ja linnaelanikega tehtud intervjuude kogumine, noorte disainerite toetamine uute kollektsioonide väljaandmisel ning kunstnike ja kogukondade vahelise suhtluse edendamine
laimikis.lt
 

Artiklid

RUUMIDE VÕIMUSTAMINE: Videoportree