Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

תרצו...

  • להתכונן ללימודים בגרמניה.
  • להוכיח ידיעה מתקדמת בשפה הגרמנית למטרות עבודה.
  • להתכונן לפעילות בתחום הרפואה.
  • להוכיח הצלחה בלימודים ברמה C1.
  • לקבל תעודה רשמית בעלת הכרה בינלאומית.

Goethe-Zertifikat C1 היא בחינה בגרמנית למבוגרים. היא מאשרת רמת מתקדמת ביותר בשפה ותואמת לרמה החמישית (C1) מבין שש הרמות של המדד האירופי האחיד להערכת שפות (מהא"ם).

עמידה בבחינה מעידה על כך שאתה יכול...

  • להבין מגוון רחב של טקסטים ארוכים בעלי תכנים מורכבים ולעמוד על משמעויות מרומזות.
  • להביע את עצמך באופן ספונטני ושוטף מבלי לחפש באופן תכוף אחר מילים מתאימות.
  • להשתמש בשפה ביעילות ובגמישות במסגרת סיטואציות חברתיות ותעסוקתיות או במסגרת לימודים והשתלמויות.
  • להביע את עצמך באופן ברור, מובנה ומפורט בנושאים מורכבים.
כדי לדעת האם Goethe-Zertifikat C1 מקנה פטור ממבחן קבלה נוסף הבוחן את ידיעת השפה של תלמידים מחו"ל, יש לברר זאת לפני תחילת הלימודים באוניברסיטה או במכינה הקדם אקדמית שאליה נרשמת.

הכנה

מידע נוסף

כאן תוכלו לקבל מידע על תנאי הסף, התכנים ופרטים נוספים בנוגע לבחינה .Goethe-Zertifikat C1  

חומרים לתרגול

כאן תמצאו מבחנים לדוגמה וחומרים לתרגול מקוון.
החומרים מותאמים למוגבלויות  פיזיות והם אינטראקטיבים.