Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 modular © Goethe-Institut

מטרתך היא...

  • להתכונן ללימודים בגרמניה,
  • להוכיח ידע ברמה גבוהה בשפה הגרמנית לצורכי עבודה,
  • להתכונן לעבודה באחד ממקצועות הרפואה והבריאות בגרמניה,
  • להוכיח את הצלחתך בלימודי שפה ברמה C1.
  • לקבל תעודה רשמית המוכרת ברחבי העולם

Goethe-Zertifikat C1 היא בחינה בגרמנית למבוגרים. היא מאשרת רמת מתקדמת ביותר בשפה ותואמת לרמה החמישית (C1) מבין שש הרמות של המדד האירופי האחיד להערכת שפות (מהא"ם).

עמידה בבחינה מעידה על כך שאתה יכול...

  • להבין מגוון רחב של טקסטים ארוכים בעלי תכנים מורכבים ולעמוד על משמעויות מרומזות.
  • להביע את עצמך באופן ספונטני ושוטף מבלי לחפש באופן תכוף אחר מילים מתאימות.
  • להשתמש בשפה ביעילות ובגמישות במסגרת סיטואציות חברתיות ותעסוקתיות או במסגרת לימודים והשתלמויות.
  • להביע את עצמך באופן ברור, מובנה ומפורט בנושאים מורכבים.
כדי לדעת האם Goethe-Zertifikat C1 מקנה פטור ממבחן קבלה נוסף הבוחן את ידיעת השפה של תלמידים מחו"ל, יש לברר זאת לפני תחילת הלימודים באוניברסיטה או במכינה הקדם אקדמית שאליה נרשמת.

הכנה

חומרים לתרגול

כאן ניתן למצוא תרגילי הכנה לבחינה.
​​​​​​​

מידע נוסף

כאן ניתן למצוא מידע נוסף כגון תנאי הרשמה ותכני בחינת ה
Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 בחינה מקוונת

מכון גתה תל אביב-יפו מאפשר להיבחן בבחינה
Goethe-Zertifikat C1
באופן מקוון