TestDaF

TestDaF Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

אתם רוצים...

  • ללמוד, לחקור או לעבוד בגרמניה.
  • לגשת לבחינה בשפה אשר מוכרת על ידי כל האוניברסיטאות בגרמניה.
  • להציג בפני מכוני מחקר ומעסיקים הוכחה על השליטה שלך בשפה הגרמנית.

הבחינה TestDaF  היא בחינה בשפה ברמת מתקדמים. רמת הידע לבחינה זו מקיפה את הרמות B2 עד C1 מבין שש הרמות של המדד האירופי האחיד להערכת שפות (מהא"ם).
 
במידה שעמדת בכל ארבעת חלקי הבחינה ברמת TestDaF מס' 4, התעודה משמשת כהוכחה לרמת השליטה שלך בשפה לצורך קבלה ללימודים כמעט בכל המקצועות ותחומי הלימוד באוניברסיטאות בגרמניה.
 
בחינת השפה TestDaF הינה גם הוכחה בעלת הכרה בינלאומית לשליטה בשפה הגרמנית למטרות פרויקטים מדעיים ומקצועות אקדמיים.
 
כדי לגשת לבחינה אין צורך בידע מתחום מקצועי.

להיבחן ברחבי העולם

ניתן לגשת לבחינת TestDaF במרכזי בחינות המורשים לכך. נכון להיום, ישנם 450 מרכזי בחינות אשר מציעים את האפשרות לגשת לבחינה זו. כאן תוכלו לחפש אחר מרכזי בחינות בגרמניה וברחבי העולם: 

מרכזי בחינות בגרמניה
מרכזי בחינות ברחבי העולם

תנאים

  • בחינת TestDaF מדרגת את ידיעת השפה של הנבחן ברמות הרביעית החמישית B2 ו- C1של המדד האירופי האחיד להערכת שפות GER. לפיכך, תנאי להשתתפות בבחינה הינו ידיעת השפה ברמה B2.
  • לפני ההרשמה לבחינה, על הנבחנים לסיים 700-1,000 יחידות לימוד בגרמנית בנות 45 דקות.  אין צורך לספק הוכחה לידיעת השפה הגרמנית לצורך ההרשמה לבחינה
הירשם עכשיו לבחינת TestDaF!

במידה שאתה שולט בשפה ברמה מספקת, ניתן להירשם לבחינת TestDaF. מומלץ לערוך היכרות מראש עם הבחינה, במסגרת קורסי הכנה של מכון גתה או של מרכזי בחינות אחרים או בקורס הכנה מקוון של מכון גתה. בקורסים אלה תלמד את מתכונת ומבנה הבחינה

ניתן לגשת לבחינת TestDaF ברחבי העולם בשישה מועדים קבועים בשנה. אנא הירשם בכתובת www.testdaf.de. ברפובליקה העממית של סין ישנם מועדים מיוחדים, וההרשמה מתבצעת באמצעות הרשות הלאומית לבחינות National Education Examination Authority.

נבחנים בעלי צרכים מיוחדים צריכים לפנות מבעוד מועד למרכז הבחינות שאותו בחרו ולהציג תעודה רפואית עדכנית. לאחר מכן יבוצעו ההתאמות הנדרשות לצורך ההשתתפות הבחינה.

בחינות: TestDaF

בחינת DAF תיערך בכל העולם במתכונת אחידה ובתאריכים קבועים
במחיר 175 אירו. בישראל היא תיערך במרכז לבחינת DAF באוניברסיטה העברית בירושלים, מלבד יולי וספטמבר. אם יהיה מספר מספיק של מעוניינים. 

מועדי בחינות, הרשמה, מידע מקיף וכמו כן בחינה לדוגמה באתר www.testdaf.de. 

אשת הקשר להרשמה ומידע אישי בנוגע לביצוע בחינת DAF היא

יגבריאלה ברשמן
יועצת DAAD
האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למדעי הרוח
חדר: 4702
gabriela.boerschmann@mail.huji.ac.il
 

הכנה

חומרי תרגול ומידע