Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 Foto: Getty Images/Comstock Images

אתם רוצים...

  • לגשת לבחינה בגרמנית לילדים ונוער בגילאי 12-16.
  • להוכיח ידיעה בסיסית בשפה הגרמנית.
  • להוכיח הצלחה בלימודים ברמה A2.
  • לקבל תעודה רשמית בעלת הכרה בינלאומית.

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch היא בחינה בגרמנית לילדים ונוער בגילאי 12-16. היא מאשרת ידיעה בסיסית בשפה ותואמת לרמה השנייה (A2) מבין שש הרמות של המדד האירופי האחיד להערכת שפות (מהא"ם).

עמידה בבחינה מעידה על כך שאתה יכול...

  • להבין ולהשתמש במשפטים וביטויים רווחים בסיטואציות יומיומיות
  • לתקשר בסיטואציות פשוטות ושגרתיות הכוללות החלפת מידע בנושאים מוכרים ונפוצים
  • לתאר בצורה בסיסית את מקום המוצא וההשכלה שלך, הסביבה הישירה ונושאים הקשורים לצרכים מיידיים