Goethe-Zertifikat C2: GDS

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom Foto: Getty Images/Mario Castello

תרצו...

  • ללמוד או לחקור בגרמניה.
  • ללמד בבית ספר בגרמניה.
  • להוכיח הצלחה בלימודים ברמה C2.
  • לקבל תעודה רשמית בעלת הכרה בינלאומית.

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) היא בחינה בגרמנית למבוגרים. היא מאשרת רמת שפה מתקדמת באופן ניכר ותואמת לרמה הגבוהה ביותר (C2) מבין שש הרמות של המדד האירופי האחיד להערכת שפות (מהא"ם).

עמידה בבחינה מעידה על כך שאתה יכול...


  • להבין ללא מאמץ את מה אתה קורא או שומע בגרמנית.
  • לסכם אינפורמציה ממקורות כתובים ומדוברים שונים, תוך מתן נימוקים והסברים במסגרת הצגת דברים עקבית.
  • להביע את עצמך באופן ספונטני, קולח ומדויק, ולהתנסח בנושאים מורכבים תוך שימוש בניואנסים דקים.
Das Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom מעניקה לתלמידים מחו"ל גישה לאוניברסיטאות ולמוסדות להשכלה גבוהה בגרמניה, ובמקומות רבים משמשת כהוכחה לידיעת השפה, למטרת הוראת השפה הגרמנית.
המדינות ברפובליקה הפדרלית של גרמניה מכירות בבחינה בתור הוכחה לידיעת השפה במסגרת לימודי הוראה. ניתן לקבל מידע בנוגע לכך במוסדות האחראים על מתן ההכרה במדינות השונות, כגון משרד התרבות, משרד החינוך או המשרד האחראי על בתי הספר, המרכז להכשרת מורים, מועצת המחוז או מנהלת הסנאט.
החל מ-01.01.2012 מחליפה הבחינה Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom שלוש בחינות קודמות של תעודות מכון גתה: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) ו-Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

הכנה

מידע נוסף

כאן תוכל לקבל מידע על תנאי הסף, התכנים ופרטים נוספים בנוגע לבחינה Goethe-Zertifikat C2:

חומרים לתרגול

כאן תמצאו מבחנים לדוגמה וחומרים לתרגול מקוון.
החומרים מותאמים למוגבלויות  פיזיות והם אינטראקטיבים