מידע נוסף

חזור אל Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

השלבהראשוןבהכנהלבחינה: הכרתחלקיהבחינה

הבחינהGoethe-Zertifikat A2: Fit in Deutschמורכבתמפרקיקריאה, האזנה, כתיבהודיבור. הבחינהנערכתונבדקתבצורהזההבכלרחביהעולם.
 

קריאה

בחלקזהתקראטקסטיםכגוןמאמריעיתונותקצרים, אי-מיילים, פרסומותומודעות, ותענהעלשאלותבנוגעאליהם.

משךזמן: 30דקות

כתיבה

בחלקזהתכתובאמירותבנוגעלסביבתהחייםהקרובה.

משךזמן: 30דקות

האזנה

בחלקזהתאזיןלשיחותמחייהיומיום, ידיעותוראיונותברדיו, מידעהנמסרבטלפוןוהודעותרשמיות, ותענהעלשאלותבנוגעאליהם.

משךזמן: 30דקות

דיבור

בחלקזהתציגשאלותותענהעלשאלותבנוגעלעצמך, תספרפרטכלשהועלחייךותקבעאותתכנןמשהובמשותףעםבןשיחך.

משךזמן: 15דקות

תנאי סף

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutschהיאבחינהבשפההגרמניתעבורבנינוערבגילאי12עד16.

כלאדםהמעונייןבכךיכוללגשתלבחינהשלמכוןגתה, ללאמגבלתגילמינימליומבלישיצטרךלהחזיקבאזרחותגרמנית.
  • הגילהמינימליהמומלץעבורהשתתפותבבחינהGoethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch הוא12.
  • הבחינהGoethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch מצריכהידיעתשפהברמההשנייה(A2) של מסגרת ההתייחסותהאירופיתהמשותפתלשפות (מהא"ם).
  • כדילהגיעלרמהזו, ישללמוד200עד350יחידותלימודבנות45דקות, ללאקשרלידעקודםולתנאיהלימוד.