Inhold og spraak Integrated Learning CLIL, FüDaF, DFU, CLILiG – hva kalte du det?

CLIL verknüpft fremdsprachliche und sachfachliche Inhalte.
CLIL kombinerer fremmedspråk med et annet fag | © Goethe-Institut

CLIL er forkortelsen for en pedagogisk tilnærming der det undervises i et fremmedspråk og et annet fag samtidig. De ulike undervisningsformene viser hvor variert denne tilnærmingen er, og forklarer hvorfor det er så stor interesse for dette i Europa.
 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) er en pedagogisk tilnærming der undervisningen i et ikke-språkfag foregår på et fremmedspråk. Når det gjelder Content and Language Integrated Learning in German (CLILiG) kombineres tysk språkopplæring med andre fag som biologi, geografi eller kunst. I motsetning til undervisningen av tysk som fremmedspråk, Deutsch als Fremdsprache (DaF), lærer elevene ikke bare tysk, men tilegner seg også fagkunnskap på og gjennom fremmedspråket. Som pedagogisk konsept har CLILiG først og fremst etablert seg i Europa. Åpningen av grensene, den økonomiske utviklingen og globaliseringen har bidratt til økt bruk av CLILiG i undervisningen i Europa. Konseptet tiltrekker seg også oppmerksomhet utenfor Europa. Fellesbetegnelsen CLILiG kan referere til ulike undervisningsformer som er av betydning for tverrfaglig og fordypende læring (Haataja/Wicke 2015). På den ene siden finnes det en undervisningsform som vektlegger språkundervisningen og læreren inkluderer andre faglige emner. På den andre siden er det tre undervisningsformer som først og fremst fokuserer på opplæring i et ikke-språkfag med varierende andel tyskspråklig innhold.
 

Tverrfaglig tyskundervisning
Tverrfaglig undervisning av tysk som fremmedspråk, Fachübergreifende Deutsch als Fremdsprache (FüDaF)
 

(FüDaF), er den eneste av de fire CLILiG-formene der det dreier seg om fremmedspråkundervisning som er åpen for påvirkning av annet faglig innhold. Læreren inkluderer temaer og spesielle emner fra andre fag som f.eks. kunst, musikk, fysikk, biologi eller historie i fremmedspråkundervisningen. Da de tre andre mer faglig orienterte CLILiG-formene ennå ikke er etablert i mange skoler i verden, fungerer FüDaF som en slags brobygger (Wicke/Rottmann 2015: 11). Når faglig innhold inkluderes i FüDaF er (fremmed-)språket ikke bare gjenstand for undervisningen, men først og fremst et grunnleggende og autentisk kommunikasjonsmiddel (ibid.). Lærerne kan innlemme faglig innhold som er basert på lærebøkene eller som erstatter dem, i undervisningen. Enten supplerer de enkelte leksjoner med ekstra materiale eller utelater (deler av) kapitler.

  CLILiG ermöglicht das Deutschlernen in Kombination mit MINT. CLILiG ermöglicht das Deutschlernen in Kombination mit MINT. | Foto: © science photo - Fotolia.com Bilingval undervisning av fag
I undervisningsformen som har bilingval undervisning av et fag på tysk


Her blir det lagt vekt på det faglige innholdet i undervisningen. Det undervises både på elevenes morsmål og på målspråket tysk. Undervisningen i denne CLILiG-formen er derfor delvis tospråklig. Hvilke fag som har denne undervisningsformen og hvor mye av undervisningen som forgår på hvert av de to språkene, kan være svært forskjellig. Avgjørende for bilingval undervisning er at skolen har egnet undervisningsmateriell og lærere med tilstrekkelige kvalifikasjoner.

Tyskspråklig (delvis) språkbad

Skoleelever i flere land i Europa lærer nå etter språkbadmetoden med emnefokusert fremmedspråklig undervisning. Den ble påvirket av språkbadprogrammene i Canada, Australia og USA, der også undervisning med fullstendig og delvis språkbad ble utviklet. Fullstendig språkbad vil si at lærerne underviser alle fag på fremmedspråket, mens undervisningen i delvis språkbad bare gjennomføres på fremmedspråket i noen utvalgte fag. Hvilke fag som tilbys med denne undervisningsformen, er svært forskjellig i de ulike språkbadprogrammene fordi de ikke bare er avhengige av læreplanen, men også av antall kvalifiserte lærere og egnet undervisningsmateriell. Undervisningen i de enkelte fagene er basert på den obligatoriske læreplanen. Det spesielle er at fremmedspråket ikke er gjenstand for undervisningen, men kommunikasjonsmedium i en fagbasert undervisning. 

Språksensitiv tyskspråklig undervisning av fag

Tyskspråklig undervisning av fag, Deutschsprachiger Fachunterricht (DFU), har lang tradisjon på tyske skoler i utlandet, som denne undervisningsformen ble utviklet for. Etter hvert utvidet man det opprinnelige begrepet tyskspråklig undervisning til språksensitiv tyskspråklig undervisning for å tydeliggjøre at konseptet har utviklet seg. Tilføyelsen betoner at det er en sensitiv tilnærming til språk og språklæring i DFU (Leisen 2013: 3-6). I dag brukes denne metoden ikke bare av lærere ved de tyske skolene i utlandet, men også ved andre skoler som støttes av Forbundsrepublikken Tyskland. På grunn av sin lange tradisjon har DFU tilgang på mer undervisningsmateriell enn de andre CLILiG-formene. I DFU foregår kommunikasjonen utelukkende på tysk, ikke bare i realfag, men også i musikk, kunst og historie. I motsetning til språkbadprogrammene brukes DFU i en rekke fag. Morsmålsundervisning tilbys bare i noen få fag. Det finnes en stor mengde metodiske arbeidsverktøy for de ulike fagene, de fleste av dem er utviklet av Josef Leisen (ibid.).

Målene til CLIL

I motsetning til de tre andre CLILiG-formene er målet til FüDaF (tverrfaglig undervisning av tysk som fremmedspråk) å identifisere de områdene der tyske språkferdigheter kan utvikles ved å inkludere faglige aspekter. Alle de fire formene har til felles at elevene tilegner seg en fagbasert diskursevne som gjør dem i stand til å delta i kulturelle og faglige diskusjoner på fremmedspråket. Dette er avgjørende for senere studier og i yrkessammenheng. Elevene bør generelt ikke bare ha det Cummins kaller Basic Interpersonal Skills (BICS), men også kognitive og akademiske språkkunnskaper i form av et dannelsesspråk, på engelsk kjent som Cognitive Academic Language Proficiency (CALP) (Leisen 2013: 59). Alle de fire CLILiG-formene bidrar til bedre kognitive og akademiske språkkunnskaper hos elevene (ibid.).
CLIL fördert den Erwerb der Bildungssprache. CLIL fördert den Erwerb der Bildungssprache. | Foto: © kasto - Fotolia.com