Goethe-Zertifikat C2: GDS

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom Foto: Getty Images/Mario Castello

Du vil …

  • studere eller bedrive forskning i Tyskland
  • undervise ved en skole i Tyskland
  • dokumentere godt læringsutbytte på nivå C2
  • skaffe deg et offisielt og internasjonalt godkjent sertifikat

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) er en tyskeksamen for voksne. Den bekrefter et svært avansert språknivå og tilsvarer høyeste nivå (C2) av de seks trinnene i kompetanseskalaen til Det felles europeiske rammeverket for språk.

Ved bestått eksamen har du vist at du kan …


  • forstå praktisk talt alt en hører eller leser uten problemer.
  • sammenfatte informasjon fra ulike skriftlige og muntlige kilder ved å gjengi argumenter og redegjørelser på en sammenhengende måte.
  • uttrykke deg spontant, med svært god flyt og presisjon og få fram finere betydningsnyanser selv i mer komplekse saksforhold.
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom gir utenlandske studenter tilgang til tyske universiteter og høyskoler og godkjennes mange steder som dokumentasjon på språkkunnskaper for å kunne undervise i tysk.
Delstatene i Forbundsrepublikken Tyskland anerkjenner denne eksamen som språklig dokumentasjon innenfor lærerkvalifikasjon. Opplysninger om dette gis av de ansvarlige instansene i de respektive delstatene som kultur-, skole- eller utdanningsministeriet, lærerutdanningskontor, distrikts- eller byregjering.

Per 01.01.2012 avløste Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom de tre tidligere eksamener Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) og Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Forberedelse

Øvingsmateriell

Her finner du eksempler på eksamensoppgaver og øvingsoppgaver til nettbasert øving, inkludert interaktive oppgaver og oppgaver som er tilrettelagt for funksjons- og bevegelseshemmede.

Mer informasjon

Forutsetninger, eksamensinnhold og mer informasjon om Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom finner du her: