Anibersidad ng “Mein Weg nach Deutschland”. 10 Taong Pagtulong sa mga Parating

70 Taong Karanasang pakikipag-ugnayan sa kultura ng iba’t ibang bayan – iyan ang paninindigan ng Goethe-Institut. Iniintindi namin ang angkop na pagtulay upang makabuo ng makabuluhang pag-uusap at maisakatuparang magpakilala ng bagong wika. Mas aktibo kami sa Alemanya kaysa sa karaniwang pagpapalagay.

10 taon na ang nakararaan kung saan ang “Mein Weg nach Deutschland” ay nailunsad sa pamamagitan ng suporta ng mga inapo ng mga ikinasal na migranteng kinailangang lumipat papuntang Alemanya. Sa ngayon, ang website ay kabilang sa mga proyekto ng “Pre-Integration and Transition Management – Ensuring a Successful Migration Process” na tumutulong sa mga bagong third-party imigranteng papunta sa Alemanya para sa propesyunal o pribadong dahilan.

Sa “Mein Weg nach Deutschland” website, 10 taon kaming tumulong gawing madali sa newcomers ang magsimula sa Alemanya. Nagbibigay kami ng impormasyon sa buhay at trabaho o oportunidad na mayroon sa Alemanya gamit ang 30 wika, maghandog ng libreng training, at address ng mga counselling services. Mahahanap mo sa “Mein Weg nach Deutschland” ang lahat.