K. Razgovor. Političko telo i politička protetika u delu Franca Kafke

K. Kafka, sada 2300x1000 © Dizajn: Jakov Jakovljević

Su, 18.05.2024

18:00

Galerija Artget

Razgovor i diskusija

Učestvuje: Tatjana Rosić

U delu Franca Kafke uspostavlja se anatomija protetičkog političkog tela totalitarizma koja je istovremeno oblikovana društvenom kaznom i fascinacijom tom kaznom. Anatomija tog tela je anatomija fascinacije sopstvenim uništenjem prožeta, dokraja, apsurdnom verom u funkcionalnost društvenog mehanizma. U kojoj je meri slika ovog političkog protetičkog tela, proizvedenog u bolu i za bol, mesto otpora? A u kojoj meri – u vremenima novih totalitarizama 21. veka – čitanje ovog kriptovanog tela koje je skoro nemoguće demistifikovati (kao i samo Kafkino delo) postaje zazorno političko mesto književne interpretacije?
 
Tatjana Rosić © privatna arhiva Tatjana Rosić je redovna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu, gde predaje predmete iz oblasti studija kulture, roda, književnosti i medija. Gostujuća je profesorka na doktorskom programu Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Tokom akademske 2016–17. godine bila je gostujuća profesorka na Оdseku za slavistiku Univerziteta Mičigen, SAD. Kao autorka i koordinatorka učestvovala je u brojnim nacionalnim, regionalnim i međunarodnim projektima koji se odnose na pitanja rodne, kulturne i medijske politike. Njeno trenutno istraživanje usmereno je na kulturu straha i kulturu otpora u svetu globalnih medija, kao i na kritičke studije roda, maskuliniteta i ženskog autorstva u kontekstu postjugoslovenske kulture sećanja. Tatjana Rosić Ilić je autorka i urednica sledećih knjiga: Ed. Representation of Gender Minority Groups in Media: Serbia, Montenegro,Macedonia, FMK: Belgrade, 2015; (Anti)utopije tela: reprezentacija maskuliniteta u savremenoj srpskoj prozi, Institut za književnost i umetnost: Beograd, 2014; Mit o savršenoj biografiji: Danilo Kiš i figura pisca u srpskoj kulturi, Institut za književnost i umetnost: Beograd, 2008; Ed. Theory and Politics of Gender: the Representation of Gender Identities in Literatures and Cultures of Balkans and Southeastern Europe, Belgrade:2008; Proizvoljnost dnevnika, Institut za književnost i umetnost: Beograd, 1994.
 
Razgovor se održava u okviru Festivala K. u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom u Beogradu, Češkim centrom Beograd, Kulturnim centrom Beograda i mrežom EUNIC u Srbiji. Ulaz na sve programe je besplatan.
 

Nazad