Περισσότερες πληροφορίες

Επιστροφή σε TestDaF

Βήμα-βήμα: Τα μέρη της εξέτασης

Η εξέταση TestDaF είναι μια τυποποιημένη εξέταση, η οποία σχεδιάζεται και αξιολογείται κεντρικά. Αποτελείται από τέσσερα μέρη. Οι γλωσσικές σας γνώσεις αξιολογούνται ξεχωριστά σε κάθε μία από τις δεξιότητες:  Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου.  Τα αποτελέσματα διατυπώνονται στα τρία επίπεδα του TestDaF (TDN) 3, 4 και 5.

 

Κατανόηση γραπτού λόγου

 • Διαβάζετε σύντομα κείμενα από την καθημερινή πανεπιστημιακή πρακτική, όπως για παράδειγμα, προγράμματα παραδόσεων, ημερολόγια εκδηλώσεων, πληροφοριακά έντυπα κλπ. και αποφασίζετε ποιο κείμενο αντιστοιχεί σε ποια άσκηση.
 • Διαβάζετε ένα δημοσιογραφικό κείμενο (περίπου 450 – 550 λέξεων) πάνω σε κάποιο επιστημονικό ή κοινωνικό-πολιτικό θέμα και σημειώνετε τη σωστή απάντηση πολλαπλής επιλογής (Multiple-Choice).
 • Επεξεργάζεσθε ένα επιστημονικό κείμενο (περίπου 550 – 650 λέξεων) από κάποιο επιστημονικό ή πανεπιστημιακό περιοδικό και αποφασίζετε αν μια φράση είναι σωστή ή λάθος ή δεν περιέχεται στο
κείμενο. Διάρκεια: 60 λεπτά

Κατανόηση προφορικού λόγου

 • Ακούτε ένα σύντομο διάλογο από την πανεπιστημιακή καθημερινότητα, π.χ. μια συνομιλία μεταξύ φοιτητών και ταυτόχρονα κρατάτε σημειώσεις πάνω στις ερωτήσεις.
 • Παρακολουθείτε μια συνέντευξη ή μια συζήτηση για θέματα σχετικά με τις σπουδές ή επιστημονικά θέματα γενικού ενδιαφέροντος και αποφασίζετε ταυτόχρονα αν οι φράσεις που σας δίνονται είναι σωστές ή λάθος.
 • Ακούτε μια διάλεξη ή μια συνέντευξη με κάποιον ειδικό και δίνετε σύντομες απαντήσεις σε κεντρικά ερωτήματα του κειμένου.
Διάρκεια: περίπου 40 λεπτά

Παραγωγή γραπτού λόγου

 • Σας δίνεται ένα θέμα και βάσει κάποιων σημείων και στατιστικών στοιχείων συντάσσετε ένα ορθά δομημένο κείμενο με ροή.
 • Καλείστε να πάρετε θέση σ’ αυτό το θέμα και να αναπτύξετε τα επιχειρήματά σας.
Διάρκεια: 60 λεπτά

Παραγωγή προφορικού λόγου (με τη χρήση υπολογιστή)

 • Επεξεργάζεσθε επτά ζητήματα, υποδυόμενοι ρόλους σε διάφορες μορφές επικοινωνίας σε γερμανικά πανεπιστήμια.
 • Καλείστε να ζητήσετε πληροφορίες, να περιγράψετε διαγράμματα και να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενό τους. Πρέπει να εκφράσετε και να τεκμηριώσετε την άποψή σας για ένα ζήτημα, να πάρετε θέση, να δώσετε τη συμβουλή σας, να εκτιμήσετε εναλλακτικές λύσεις και να διατυπώσετε υποθέσεις.
Διάρκεια: περίπου 35 λεπτά

Προϋποθέσεις

Το TestDaF είναι μια γλωσσική εξέταση για την πιστοποίηση των γλωσσικών γνώσεων που απαιτούνται για την εισαγωγή σε γερμανικά ΑΕΙ. Απευθύνεται σε φοιτητές και υποψήφιους φοιτητές, ταυτόχρονα όμως είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο  πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας για επιστημονικούς σκοπούς και ακαδημαϊκά επαγγέλματα.
 • Γλωσσικές γνώσεις τουλάχιστον σε επίπεδο Β2.
 • 700 μέχρι 1000 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών Γερμανικά, ανάλογα με τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τις προϋποθέσεις εκμάθησης (δεν απαιτείται πιστοποίηση)

Αξιολόγηση

Στις ενότητες Κατανόηση γραπτού λόγου και Κατανόηση προφορικού λόγου η κάθε σωστή απάντηση (π.χ. πολλαπλής επιλογής ή σωστό/λάθος) βαθμολογείται με μια μονάδα. Καθοριστικό ρόλο για την κατάταξη σε μια βαθμίδα παίζει ο αριθμός των σωστών απαντήσεων. Τα μέρη της εξέτασης Παραγωγή γραπτού και Παραγωγή προφορικού λόγου αξιολογούνται από ειδικευμένους και έμπειρους αξιολογητές. Η αξιολόγηση και κατάταξη στα διάφορα επίπεδα γίνεται βάσει ορισμένων κριτηρίων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.testdaf.de.
Μπορείτε να επαναλάβετε την εξέταση όσες φορές θέλετε.

Δηλώστε αμέσως συμμετοχή στο TestDaF!

Αν διαθέτετε επαρκείς γνώσεις στα Γερμανικά, δηλώστε συμμετοχή στην εξέταση TestDaF. Σας συνιστούμε να εξοικειωθείτε με την εξέταση TestDaF παρακολουθώντας για παράδειγμα τα προπαρασκευαστικά τμήματα του Goethe-Institut ή άλλων εξεταστικών κέντρων ή προπαρασκευαστικά προγράμματα του Goethe-Institut μέσω υπολογιστή. Στα τμήματα αυτά εξοικειώνεστε με την τυπολογία και τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης. Η εξέταση TestDaF διεξάγεται σε όλο τον κόσμο έξι φορές το χρόνο σε προκαθορισμένες .

Η εξέταση TestDaF διεξάγεται σε όλο τον κόσμο έξι φορές το χρόνο σε προκαθορισμένες ημερομηνίες. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στη διεύθυνση www.testdaf.de. Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ισχύουν ειδικές ημερομηνίες. Για δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στην υπηρεσία National Education Examination Authority.

Εξεταζόμενοι με αναπηρίες πρέπει να ενημερώσουν το Εξεταστικό Κέντρο της επιλογής τους και να προσκομίσουν πρόσφατη ιατρική βεβαίωση. Η διεξαγωγή της εξέτασης στην περίπτωση αυτή τροποποιείται ανάλογα.