Goethe-Zertifikat B1

תרצו...

  • ללמוד במכינה קדם אקדמית בגרמניה.
  • להתגורר ולעבוד בגרמניה.
  • להוכיח הצלחה בלימודים ברמה B1.
  • לקבל תעודה רשמית בעלת הכרה בינלאומית

Goethe-Zertifikat B1 היא בחינה בגרמנית לנוער ולמבוגרים. היא מאשרת שימוש עצמאי בשפה בגרמנית ותואמת לרמה השלישית (B1) מבין שש הרמות של המדד האירופי האחיד להערכת שפות (מהא"ם). 

עמידה בבחינה מעידה על יכולתך...

  • להבין את המידע העיקרי כאשר מדברים בשפה סטנדרטית וברורה וכאשר מדברים על נושאים מוכרים הלקוחים מעולם העבודה, בית הספר, שעות הפנאי וכו'.
  • להתמודד בהצלחה עם מרבית המצבים בהם נתקלים במהלך נסיעות במדינות דוברות גרמנית.
  • להביע את עצמך באופן ברור ורציף בנושאים מוכרים ותחומי עניין אישיים.
  • לדווח על חוויות וניסיונות אישיים, לתאר חלומות, תקוות ושאיפות, ולהסביר ולנמק בקצרה תכניות ודעות.

הכנה

חומרים לתרגול

כאן תמצאו מבחנים לדוגמה וחומרים לתרגול מקוון. החומרים מותאמים למוגבלויות פיזיות והם אינטראקטיבים.

מידע נוסף

כאן תוכלו לקבל מידע על תנאי הסף, התכנים ופרטים נוספים בנוגע לבחינה Goethe-Zertifikat B1:

Goethe-Zertifikat B1 בחינה מקוונת

מכון גתה תל אביב-יפו מאפשר להיבחן בבחינה
Goethe-Zertifikat B1
באופן מקוון