Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

אתם רוצים...

  • לגשת לבחינה בגרמנית לילדים ונוער בגילאי 12-16.
  • להוכיח ידיעה בסיסית בשפה הגרמנית.
  • להוכיח הצלחה בלימודים ברמה A2.
  • לקבל תעודה רשמית בעלת הכרה בינלאומית.

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch היא בחינה בגרמנית לילדים ונוער בגילאי 12-16. היא מאשרת ידיעה בסיסית בשפה ותואמת לרמה השנייה (A2) מבין שש הרמות של המדד האירופי האחיד להערכת שפות (מהא"ם).

עמידה בבחינה מעידה על כך שאתה יכול...

  • להבין ולהשתמש במשפטים וביטויים רווחים בסיטואציות יומיומיות
  • לתקשר בסיטואציות פשוטות ושגרתיות הכוללות החלפת מידע בנושאים מוכרים ונפוצים
  • לתאר בצורה בסיסית את מקום המוצא וההשכלה שלך, הסביבה הישירה ונושאים הקשורים לצרכים מיידיים

הכנה

חומרים לתרגול

כאן תמצא מבחנים לדוגמה וחומרים לתרגול מקוון. חלק מהחומרים מוצגים בצורה אינטראקטיבית

מידע נוסף

כאן תוכל לקבל מידע על תנאי הסף, התכנים ופרטים נוספים בנוגע לבחינהGoethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch: