Goethe-Zertifikat A2

תרצו...

  • להוכיח ידיעה בסיסית בשפה הגרמנית.
  • להוכיח הצלחה בלימודים ברמה A2.
  • לקבל תעודה רשמית בעלת הכרה בינלאומית.

Goethe-Zertifikat A2 היא בחינה בגרמנית למבוגרים. היא מצריכה ידיעה אלמנטרית בשפה ותואמת לרמה השנייה (A2) מבין שש הרמות של המדד האירופי האחיד להערכת שפות (מהא"ם). 

עמידה בבחינה מעידה על יכולתך...

  • להבין ולהשתמש במשפטים וביטויים רווחים בסיטואציות יומיומיות.
  • לתקשר בסיטואציות פשוטות ושגרתיות הכוללות החלפת מידע בנושאים מוכרים ונפוצים.
  • לתאר בצורה בסיסית את מקום המוצא וההשכלה שלך, הסביבה הישירה ונושאים הקשורים לצרכים מיידיים.

הכנה

חומרים לתרגול

כאן תמצאו מבחנים לדוגמה וחומרים לתרגול מקוון. החומרים מותאמים למוגבלויות  פיזיות והם אינטראקטיבים.

מידע נוסף

כאן תוכלו לקבל מידע על תנאי הסף, התכנים ופרטים נוספים בנוגע לבחינה Goethe-Zertifikat A2