Zadania i cele

Jako instytut kultury Republiki Federalnej Niemiec działający na całym świecie pracujemy na rzecz porozumienia między Niemcami, Europą i światem. Podstawą naszej działalności jest umowa ramowa zawarta z Federalnym Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Upowszechniamy wiedzę o kulturowej i społecznej różnorodności Niemiec oraz Europy. Stworzyliśmy globalną sieć, która obejmuje 151 instytutów kultury w 98 krajach wraz z licznymi organizacjami partnerskimi. Na płaszczyźnie instytucjonalnej naszą pracę wspiera Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jako stowarzyszenie zarejestrowane działamy autonomicznie oraz niezależnie w sensie politycznym i prawnym. Około jednej trzeciej naszego budżetu generujemy sami dzięki wpływom z kursów i egzaminów językowych. Ponadto otrzymujemy wsparcie ze strony Unii Europejskiej, ministerstw federalnych oraz fundacji i przedsiębiorstw w kraju i za granicą.

Działamy na rzecz umacniania języka niemieckiego w systemach edukacji krajów goszczących. Wspieramy ponad 100.000 szkół na całym świecie w prowadzeniu wysokiej jakości lekcji języka niemieckiego oraz promujemy dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej. Oferujemy również kursy językowe, począwszy od ogólnych kursów niemieckiego, poprzez kursy specjalistyczne, aż po zajęcia upowszechniające wiedzę o kulturze i społeczeństwie. W naszej ofercie znajdują się także kursy zdalne i programy do samodzielnej nauki języka. Co roku ponad pół miliona osób na świecie przystępuje do egzaminów z języka niemieckiego w Goethe-Institut lub w naszych ośrodkach partnerskich. Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej i informacyjnej wspieramy przede wszystkim studentów i fachowców z zagranicy chcących wyjechać do Niemiec.

Wierzymy w potencjał międzynarodowej wymiany kulturalnej. Niemal 20 000 wydarzeń organizowanych przez nas co roku powstaje we współpracy z instytucjami rządowymi i pozarządowymi oraz inicjatywami obywatelskimi w krajach goszczących. Kształcimy, informujemy i łączymy twórców kultury z całego świata oraz wspieramy rozwój zrównoważonych struktur w branży kulturalnej i kreatywnej, m.in. poprzez szkolenia dla przedsiębiorców kultury lub umiędzynarodowienie przedsiębiorstw sektora kreatywnego. Dzięki naszym programom rezydencji, współpracom i koprodukcjom wspieramy globalny networking twórców kultury. Osobom zaangażowanym w budowanie społeczeństwa obywatelskiego stwarzamy bezpieczną przestrzeń do swobodnej wymiany poglądów. Nawet w trudnych czasach nie rezygnujemy z dialogu opartego na demokracji. W naszej pracy kierujemy się wartościami demokratycznego, wolnościowego i konstytucyjnego porządku społecznego.

Dzięki naszym internetowym serwisom edukacyjnym i informacyjnym dostępnym w ponad 60 językach oraz sieci 87 bibliotek tworzymy przestrzeń do nauki, spotkań i aktywnego uczestnictwa w kulturze. Stosujemy innowacyjne technologie i wykorzystujemy możliwości płynące z cyfryzacji, jednocześnie podejmując refleksję nad jej wpływem na człowieka i społeczeństwo. Poprzez rozmaite formaty, takie jak podróże edukacyjne dla multiplikatorów, wymiany eksperckie, programy wymiany młodzieży czy międzynarodowe festiwale, łączymy ludzi na całym świecie.

Goethe-Institut w Polsce

Goethe-Institut w Warszawie podjął działalność w 1990 roku, rok później otwarto Goethe-Institut w Krakowie. Podstawą utworzenia obu Instytutów była umowa między rządami Polski i Niemiec z 10 listopada 1989 roku.

Działalność Goethe-Institut w Warszawie obejmuje swym zasięgiem 10 województw: Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie, Mazowieckie, Wielkopolskie, Lubuskie, Łódzkie, Lubelskie.
Goethe-Institut w Warszawie

Goethe-Institut w Krakowie obejmuje swoim działaniem 6 województw na południu Polski: Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Dolnośląskie, Śląskie i Opolskie.
Goethe-Institut w Krakowie