Partnerschulen im Projekt "Prüfungen an Schulen"

Schule Nr.11
(Partner seit 2016)

Gymnasium Nr.47
(Partner seit 2016)
Gymnasium Nr.6
(Partner seit 2019)
Gymnasium Harmonia
(Partner seit 2019)
Lyzeum Nr.2
(Partner seit 2021)
Lyzeum Slavutynka
(seit 2021)
Gymnasium für Biotechnologie Nr.177
(Partner seit 2016)

Schule Nr.112
(Partner seit 2019)

Schule Nr.138
(Partner seit 2016)
Linguistisches Lyzeum
(Partner seit 2016)
Lyzeum Nr.10
(Partner seit 2017)
Terniwska Gymnasium
(Partner seit 2016)

Schule Nr.32
(Partner seit 2018)
 
Schule-Gymnasium
(Partner seit 2016)
Lyzeum Nr.2
(Partner seit 2016)

Lyzeum Nr.75
(Partner seit 2019)
Schule Nr.25
(Partner seit 2019)
Erziehungskomplex Nr.15, Gymnasium
(Partner seit 2018)
Gymnasium Nr.7
(Partner seit 2018)

Gymnasium Nr.1
(Partner seit 2019)

Mariinska Gymnasium
(Partner seit 2018)

Wirtschaftslyzeum
(Partner seit 2019)
Wissenschaftliches Lyzeum Nr.3
(Partner seit 2021)
Schule "Zentrum Nadija"
(Partner seit 2016)

Gebietslyzeum
(Partner seit 2018)

Gymnasium Prestyzh
(Partner seit 2016)
Gymnasium Nr.107
(Partner seit 2018)

Gymnasium Nr.31
(Partner seit 2016)

Gymnasium Nr.45
(Partner seit 2017)
Akademisches Gymnasium
(Partner seit 2018)
Klassisches Gymnasium
(Partner seit 2019)
Schule Nr.5
(Partner seit 2018)
Schule Nr.28
(Partner seit 2016)

Gymnasium Nr.1
(Partner seit 2017)
Lyzeum Nr.9  
(Partner seit 2017)

Lyzeum Nr.4
(Partner seit 2018)
Schule-Gymnasium Nr.2
(Partner seit 2021)