Орчуулгыг дэмжих хөтөлбөр

Орчуулгыг дэмжих хөтөлбөр © Зураг: Goethe-Institut/Loredana La Rocca  Орчуулгыг дэмжих хөтөлбөр Зураг: Goethe-Institut/Loredana La Rocca
Гёте-Институтийн хэрэгжүүлдэг “Герман ном зохиолыг гадаад хэл рүү хөрвүүлэх” хөтөлбөр нь герман зохиолыг орчуулан хэвлэж буй хэвлэлийн газруудад дэмжлэг үзүүлдэг. Хөтөлбөрийн зорилго нь орчин цагийн утга зохиол, хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд зориулсан уран зохиол, шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн голлох бүтээлүүдийг герман бус хэлт уншигч олны хүртээл болгоход оршино.
 
Энэхүү хөтөлбөр нь соёлын бодлогын зорилтод чиглэгдсэн бөгөөд гадаад дахь соёл, боловсролын бодлого зохицуулах чухал арга хэрэгсэл юм.
 
Гёте-Институт нь тухайн бүтээл хэвлэгдэн гарсан даруйд тухайн хэвлэлийн газарт орчуулгын хөлсний тодорхой хэсгийг нөхөн олгох замаар уг хөтөлбөр хэрэгжинэ. Орчуулгын хөлсийг бүрэн олгох буюу зохиолыг хэвлэх, хянан тохиолдуулах зардал үүнд хамаарахгүй болно.
 
Энэхүү хөтөлбөр хэрэгжиж буй 40 шахам жилийн хугацаанд нийт 6000 орчим номыг дэлхийн 45 хэл рүү хөрвүүлэхэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлээд байна.

Дэмжлэг авч, монгол хэлнээ орчуулагдсан бүтээлүүд