DLL - Deutsch Lehren Lernen

Fortbildung Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

DLL - DEUTSCH LEHREN LERNEN

Uus täienduskoolituse programm saksa keele õpetajatele

Õpetajate täienduskoolituse vajadus on kõikjal maailmas erisugune. Õpetajate didaktilised eelteadmised ja keelelised eeldused erinevad nagu ka õpetamiskohad ja õpirühmad. Ka õpetajate kvalifikatsiooni tõstmise raamtingimuste osas valitsevad suured erinevused. Goethe Instituudi täienduskoolitusmeetmete sihtrühmadele on nüüdseks lisandunud initsiatiiviga „Schulen – Partner der Zukunft“ liitunud partnerkoolide õpetajad.


Goethe Instituut on siit lähtuvalt andnud uue sisulise ja erialateadusliku suuna oma senisele kaugõppeprogrammile „Unterricht in Theorie und Praxis“, mis loodi koostöös Kasseli Ülikooli ja DIFF-ga. Uue suuna töötas programmile ühiselt välja Goethe Instituudi täienduskoolitusdidaktika valdkonna kaastöötajatest (Karin Ende, dr. Imke Mohr) ja Goethe Instituudi keelenõukoja liikmetest (prof. dr. Hans Barkowski, Friedrich-Schiller-Universität Jena, prof. dr. Rüdiger Grotjahn, Ruhr-Universität Bochum, prof. dr. Britta Hufeisen, Technische Universität Darmstadt ja prof. dr. Michael Legutke, Justus-Liebig-Universität Gießen) koosnenud töörühm.

Uuele täienduskoolitussarjale Deutsch Lehren Lernen (DLL) on omane innovaatiline täienduskoolitusdidaktiline suunitlus. DLL võtab arvesse saksa keele kui võõrkeele õppeaine aktuaalset seisu, aine- ja täienduskoolitusdidaktika uusi arenguid, kehtivaid Euroopa haridusstandardeid ning muutunud õpetajate kvalifikatsiooninõudeid kõikjal maailmas.

DLL-i sihtrühmaks on lõpetatud kõrgharidusega ning (vähese) õpetamiskogemusega koolieelse ja algklasside taseme, põhikooli taseme ja täiskasvanuhariduse õpetajad.
Õpetajad saavad omandatud teadmisi keelte õpetamisest ja õppimisest aktualiseerida, oma õpetamiskompetentsi edasi arendada ning saavad tunnistuse lisakvalifikatsiooni omandamise kohta. DLL programm viiakse läbi koostöös Saksamaa kõrgkoolidega, mis annab võimaluse ka kõrgkooli lõpetamiseks. Programmi erinevate osade kohta toimib ainepunktide süsteem, mida saab lõimida ka rahvuslike täienduskoolituskavadega.
DLL on kombineeritud täienduskoolitus, mille võib läbida kas täiesti individuaalselt raamatuga töötades või siis ühiskoolitusena õpiplatvormi Moodle baasil. Viimase mudeli eelistamisel tuleb registreeruda vastavale kursusele Goethe Instituudi või seda kursust pakkuva kõrgkooli juures. Kohaloleku faasid vahelduvad iseseisva töö faasidega ja viivad edasi projektideni, mille käigus õpet eritletakse vastavalt individuaalsetele probleemidele.
DLL pakub ülesandeid õpetajatöö süstemaatiliseks vaatluseks ja mõtestamiseks saksa keele õpetamisest kolmelt kontinendilt. Videote näitel on võimalik õpetamisprotsessi erinevusi paremini mõista ning pedagoogilisi ja ainedidaktilisi kontseptsioone kriitiliselt analüüsides iseenda professionaalset taset kiiremini parandada.
DLL võimaldab osavõtjatele igas moodulis nii teiste kui iseenda õpetajatöö süstemaatilise jälgimise ja analüüsi faase. Õppetegevuse materjalide baasil läbiviidavad eri praktikatega tutvumise projektid võimaldavad õpetamisprotsessi paremini mõista ning pedagoogiliste ja ainedidaktiliste kontseptsioonide kriitilise analüüsi teel iseenda professionaalset taset kiiremini parendada.
DLL koosneb standardprogrammidest ning moodulite ümbergrupeerimise abil on võimalik moodustada sihtrühmaspetsiifilisi programme või üksikmeetmeid. Kavandatud on standardprogrammid BASIS, AUFBAU ja SPEZIAL. Iga mooduli läbimise kohta kehtivad ECTS-punktid. Ka punktipõhiste õpetajate täienduskoolituste eest on ette nähtud ainepunktid ja tunnistused/tõendid, mida on võimalik näidata rahvuslikus täienduskoolituse portfoolios.

Programm BASIS sisaldab kuut moodulit:

1. moodul: Õpetamiskompetents ja õppetöö kujundamine

2. moodul: Kuidas õppida saksa keelt võõrkeelena?

3. moodul: Saksa keel võõrkeelena

4. moodul: Ülesanded, harjutused ja interaktsioon

5. moodul: Õppematerjalid ja meedia

6. moodul: Õppekava nõuded ja õppetöö planeerimine

7. moodul: Eksamid, testid, hindamine

8. moodul: Varajane saksa keele õpe

9. moodul: Unterrichten mit digitalen Medien

10. moodul: Saksa keele õpe noortele

16. moodul: Keele omandamine kõigis ainetes
 
Tallinna, Riia ja Vilniuse Goethe Instituudid pakuvad 2019. aasta sügisel saksa keele õpetajatele veel kord 10. moodulit „Saksa keele õpe noortele“.

10. moodul „Saksa keele õpe noortele“