השאלה
ארכיון הסרטים תל-אביב

נא לציין בטופס את הסרטים המבוקשים כולל מספר ושם הסרט.

הזמנה מקוונת

Von
bis
* חובה
When you send us the information contained in the contact form by clicking on the button below, you declare your consent for us to use your personal data for purposes of answering your enquiry and/or contacting you. You can revoke your consent by sending an e-mail message to film@telaviv.goethe.org. If you revoke your consent, your data will be erased immediately. Otherwise, your data will be erased after we have processed your enquiry or if the purpose of storing it no longer exists.

Privacy Policy