Zmieniająca się szkoła
Odznaka jakości

Schule im Wandel Schule im Wandel

Społeczeństwo ulega ciągłym przemianom, tym samym zmieniają się oczekiwania wobec nowoczesnej szkoły. Odznaka jakości „Zmieniająca się szkoła” to ogólnopolski program wspierający w tych procesach szkoły podstawowe, gimnazja i licea ogólnokształcące.

Społeczeństwo ulega ciągłym przemianom, tym samym zmieniają się oczekiwania wobec nowoczesnej szkoły. Odznaka jakości „Zmieniająca się szkoła” to ogólnopolski program wspierający szkoły podstawowe, gimnazja i licea ogólnokształcące w wypracowaniu i rozwijaniu następujących aspektów nauczania:

 • aktywizujące metody pracy z uczniem,
 • kształcenie kompetencji kluczowych,
 • wspieranie wielojęzyczności,
 • kreatywne korzystanie z technologii informacyjnych,
 • przejmowanie przez uczniów inicjatywy,
 • otwarcie szkoły na zewnątrz,
 • demokratyzacja życia w szkole.

Zmieniająca się szkoła

Projekt „Odznaka jakości Zmieniająca się szkoła” opiera się na treściach programu doskonalenia zawodowego skierowanego do nauczycieli języka niemieckiego jako języka obcego szkół gimnazjalnych i średnich. „Zmieniająca się szkoła” realizowanego w latach 2008-2010 w ramach europejskiego projektu Comenius we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

W Polsce projekt został zrealizowany przez Goethe-Institut w Krakowie we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. W latach 2010-2013 zorganizowano cały szereg szkoleń:
 • centralne kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka niemieckiego oraz innych języków obcych
 • regionalne formy doskonalenia zawodowego oraz konferencje
 • ogólnopolskie konferencje „Autonomiczny uczeń w autonomicznej szkole XXI w.”
 • ogólnopolskie konkursy dla nauczycieli i uczniów na temat „Uczenie się przez nauczanie innych”
Projekt „Odznaka jakości” jest ofertą dokumentującą rozwój szkoły, koncentrującą się na nauczaniu języka niemieckiego jako języka obcego. W projekcie istotną rolę odgrywają ogólne nowatorskie metody, a nie konkretne treści, dlatego zajęcia z języka niemieckiego szkoły mogą odegrać rolę wewnątrzszkolnego katalizatora. Wspomniane metody dotyczą szeroko pojętego procesu demokratyzacji szkoły, dlatego uzupełniono je o środki mające na celu współodpowiedzialność oraz otwarcie się na zewnątrz. W projekcie mogą wziąć udział zarówno publiczne jak i prywatne szkoły podstawowe, gimnazja oraz licea ogólnokształcące, których zadaniem będzie wykonanie określony zadań w trakcie roku szkolnego oraz prowadzenie dokumentacji. Szkoły spełniające określone kryteria uzyskają odznakę podczas uroczystego zakończenia projektu. Dla szczególnie wyróżniających się szkół przewidziano ponadto nagrody rzeczowe.
Regulamin zawiera istotnie informacje oraz warunki kwalifikacji:
 • organizator
 • cele projektu
 • uczestnicy
 • zadania obowiązkowe i dodatkowe
 • certyfikaty
 • nagrody
Regulamin i zasady kwalifikacji
W projekcie mogą wziąć udział zarówno publiczne jak i prywatne szkoły podstawowe, gimnazja oraz licea ogólnokształcące.Szkołę do udziału w projekcie „Odznaka jakości „Zmieniająca się szkoła” zgłasza dyrektor szkoły na właściwym formularzu zgłoszeniowym.
   
Jak przekonać pozostałych nauczycieli w szkole do udziału w projekcie? Gdzie można znaleźć materiały nt. eksperymentów dwujęzycznych? Które tematy nadają się najbardziej, a której mniej do pracy metodą uczenia się przez nauczanie innych (LdL)?

Nasi eksperci służy radą i wspierają szkołę zarówno przed przystąpieniem do projektu, w jego trakcie jak i po jego zakończeniu.

Robert Kolebuk
Nauczyciel i zastępca dyrektora w gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie
Agnieszka Kosior
Nauczycielka w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Radomiu