Kooperace v oblasti jazykových zkoušek

Své odborné znalosti a zkušenosti v oblasti jazykových zkoušek rádi předáváme dál – můžete je využít i ve své instituci. Zkoušky Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2, Zertifikat Deutsch für Jugendliche aGoethe-Zertifikat B2 für Jugendliche odpovídají úrovním A1 až B2 Společného evropského referenčního rámce. Staňte se „institucí s pověřením provádět zkoušky“ a zahrňte tyto mezinárodně uznávané zkoušky pro děti a mládež do programu své školy. Tím získáte oprávnění realizovat ve své instituci v rámci vlastní odpovědnosti respektované jazykové certifikáty Goethe-Institutu pro děti a mládež ve věku 10-15 let. Zpestříte svůj profil a nabídnete žákům další kvalifikovanou službu.

Certifikáty Goethe-Institutu
 • jsou mezinárodně uznávané a vysoce ceněné,
 • objektivně a nezávisle na výukovém programu a kulturním prostředí dokumentují znalosti odpovídající úrovním A1 až B2 Společného evropského referenčního rámce (ERR),
 • znamenají kvalitu – zkoušky se celosvětově provádějí podle jednotných standardů,
 • zvyšují motivaci žáků, jelikož vytyčují jasně definovaný cíl,
 • obsahují úkoly orientované na aktivní komunikaci a blízké realitě,
 • dokládají schopnosti žáka ve všech dovednostech: čtení, poslech, psaní a mluvení,
 • jsou dalším obohacením profilu Vašeho vzdělávací zařízení.

Zajistíme
 • podporu při rozřazování do jednotlivých úrovní,
 • poradenství při přípravě,
 • školení zkoušejících,
 • školicí materiály,
 • zkouškové materiály,
 • oprávnění používat logo licenčního partnera,
 • oprávnění vystupovat pro účely reklamy jako „Zkouškové centrum Goethe-Institutu“,
 • přístup do pracovny zkouškových partnerů,
 • archivaci zkouškových podkladů,
 • vysvědčení.
Zajistíte
 • účast profesorů na školení zkoušejících,
 • přípravu uchazečů na zkoušku,
 • přihlášení zkoušky,
 • poplatek za zkoušku,
 • provedení, opravu a vyhodnocení zkoušek.
Zkoušky se mohou dle přání konat ve Vaší instituci anebo v Goethe-Institutu.

Prostory a vybavení 
Prostory a technické vybavení instituce s pověřením provádět zkoušky umožňují řádnou realizaci zkoušek a odpovídají obvyklému standardu vzdělávacího zařízení. 

Personál 
Instituce s pověřením provádět zkoušky má k dispozici dostatečný počet zkoušejících, kteří absolvovali školení Goethe-Institutu pro danou zkoušku. Ke kooperaci v oblasti jazykových zkoušek patří školení profesorů. Pro každou zkoušku je nutné navštívit odpovídající školení zkoušejících. Pouze profesoři, kteří se zúčastnili školení zkoušejících pro danou zkoušku, jsou oprávněni tyto zkoušky provádět. Školení zkoušejících je třeba absolvovat pravidelně během celé doby trvání kooperace v oblasti jazykových zkoušek.

Další 
Za zkoušky nadále odpovídá Goethe-Institut. Cenu zkoušky stanovuje Goethe-Institut a také určuje instituci s pověřením provádět zkoušky výši odměny za skládanou zkoušku. Instituce s pověřením provádět zkoušky u Goethe-Institutu včas objednává zkouškové materiály, bezprostředně po zkoušce informuje o výsledcích a bezprostředně po vystavení faktury odvádí Goethe-Institutu poplatek za zkoušku, z něhož odečte odměnu za zkoušku. Instituce s pověřením provádět zkoušky je oprávněna používat logo zkouškových center a vystupovat pro účely reklamy na jazykové zkoušky a případné kurzy s označením „Zkouškové centrum Goethe-Institutu“. Kromě toho instituce s pověřením provádět zkoušky získává přístup do pracovny zkouškových partnerů Goethe-Institutu.

Zkušební řád 
Pro všechny zkoušky platí Goethe-Institutem předepsaný zkušební řád a také předepsaná pravidla průběhu jednotlivých jazykových zkoušek. Instituce s pověřením provádět zkoušky se zavazuje k pečlivému utajení obsahu zkoušek. Zkouškové materiály nelze kopírovat ani uschovávat. Pokud se zkouška pořádá ve vzdělávacím zařízení, musí být zkouškové materiály přechovávány bezpečně uzamčené. Po provedení zkoušky vzdělávací zařízení posílá Goethe-Institutu nazpět veškeré materiály včetně konceptů.

Příprava uchazečů 
Poradenství při přípravě a informace o vhodných materiálech obdržíte v Goethe-Institutu a na seminářích pro zkoušející.

Dobrá kooperace pro nás znamená kvalitní spolupráci od samého počátku. Při prvním poradenském rozhovoru vyjasníme, které zkoušky pro děti a mládež jsou vhodné pro Vaši cílovou skupinu a v jakém rámci je smysluplná spolupráce na poli jazykových zkoušek. Goethe-Institut s Vámi poté uzavře písemnou dohodu o udělení pověření provádět zkoušky, v níž budou detailně a závazně stanoveny následující kroky:

Krok č. 1: 
Goethe-Institut 
 • vyškolí zkoušející dané instituce
 • poskytne školicí a cvičný materiál.
Krok č. 2: 
Instituce s pověřením provádět zkoušky
 • přihlásí účastníky
 • vybere poplatek za zkoušku
 • objedná u Goethe-Institutu v České republice zkouškové materiály.
Krok č. 3: 
Goethe-Institut 
 • zašle zkouškové materiály
 • vystaví instituci s pověřením provádět zkoušky fakturu.
Krok č. 4: 
Instituce s pověřením provádět zkoušky
 • provede zkoušky
 • opraví a vyhodnotí zkoušky dle celosvětově jednotných standardů
 • podá zprávu o provedení zkoušky
 • odešle všechny zkouškové materiály zpět Goethe-Institutu.
Krok č. 5: 
Goethe-Institut
 • vystaví a odešle vysvědčení
 • archivuje zkouškové materiály.