Οδηγίες της Νυρεμβέργης
Προδιαγραφές

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες επιτρέπει τον προσδιορισμό του επιπέδου γλωσσομάθειας για μια συγκεκριμένη γλώσσα, ώστε να είναι δυνατή η κατάταξη σε κλίμακα διαφόρων επιπέδων.

Με τον ορισμό των επιπέδων δεξιοτήτων καθιερώθηκαν προδιαγραφές, οι οποίες καθιστούν για πρώτη φορά δυνατή τη σύγκριση των επιδόσεων των σπουδαστών τόσο στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού συστήματος όσο και σε διεθνές επίπεδο και μάλιστα ανεξάρτητα από φορείς, τύπους σχολείων και τίτλους σπουδών. Αυτές οι προδιαγραφές όμως δεν ισχύουν για τη γλωσσομάθεια παιδιών τεσσάρων έως δέκα ετών.

Προδιαγραφές γι’ αυτή την ηλικιακή ομάδα διατυπώθηκαν για παράδειγμα από το Ίδρυμα για την προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία (Ίδρυμα BIG) [1] fκαι προσφέρουν μια απάντηση στο ερώτημα, ποιές δεξιότητες μπορούν να επιτύχουν δεκάχρονα παιδιά που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα για 120 διδακτικές ώρες. Τα „επίπεδα δεξιοτήτων“ του Ιδρύματος BIG ισχύουν για κάθε ξένη γλώσσα και περιλαμβάνουν επικοινωνιακές, διαπολιτισμικές και μεθοδολογικές δεξιότητες, καθώς επίσης και την περιγραφή γλωσσικών μέσων. Υπό αυτή την έννοια μπορούν να θεωρηθούν ως βάση για την περαιτέρω εξέλιξη του εκπαιδευτικού προγράμματος [2].

Κατά τον καθορισμό αυτών των προδιαγραφών για το μάθημα της ξένης γλώσσας στο Δημοτικό, δεν λαμβάνεται υπόψη η πορεία που ακολουθείται στην εκμάθηση και ο χρόνος που κάθε ένα παιδί έχει στη διάθεσή του. Για να προσδιορισθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα του μαθήματος, σχεδιάζονται και εφαρμόζονται για παράδειγμα συστήματα αξιολόγησης, τα οποία συμπεριλαμβάνουν κατά το δυνατόν, όλους όσοι συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα μικρά παιδιά, που πηγαίνουν από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, εξετάζονται στη γλώσσα, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι σε θέση να παρακολουθήσουν το μάθημα γλώσσας στο σχολείο. Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού συμπληρώνουν σήμερα όλο και πιο συχνά – π.χ. κατόπιν προτροπής των σχολικών αρχών ή των φορέων εκπαίδευσης– ημερολόγιο σπουδαστή ή Portfolio, το οποίο δίνει τη δυνατότητα τόσο στα ίδια όσο και στους δασκάλους και τους γονείς τους να παρακολουθούν την μαθησιακή τους πρόοδο.
   

Οδηγίες:

  • Εκπαιδευτικές προδιαγραφές για το μάθημα της ξένης γλώσσας στο Δημοτικό θα έπρεπε να περιλαμβάνονται και να καταγράφονται στα εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε οι διδάσκοντες να έχουν μια βάση και ένα πλαίσιο για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.
  • Το περιεχόμενο και ο τρόπος προσδιορισμού του γνωστικού επιπέδου πρέπει να ανταποκρίνονται στην παιδική ηλικία και να λαμβάνουν υπόψη τους τις αρχές της εκμάθησης ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία,  τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τη μεθοδολογία. 
  • Στο μάθημα της ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία δεν πρέπει να έχει τόση σημασία η προσπάθεια να επιτευχθούν μετρήσιμα γλωσσικά αποτελέσματα, όσο η προσπάθεια να αναπτυχθούν όλες οι πλευρές της παιδικής προσωπικότητας και να δημιουργηθεί στο παιδί το κίνητρο για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, καθώς και η διατήρησή του.
  • Αξιολόγηση από τρίτους και αυτοαξιολόγηση πρέπει να προβλέπονται και να διενεργούνται διαρκώς και για μεγάλο χρονικό διάστημα.


Πηγές
[1] Το Ίδρυμα BIG (BIG-Kreis) ιδρύθηκε το 1999 από τον Καθηγητή Δρ. Hans-Eberhard Piepho και ασχολείται με την εξέλιξη του μαθήματος της ξένης γλώσσας στα γερμανικά Δημοτικά σχολεία. Μέλη του είναι επιστήμονες από υπουργεία,  την εκπαιδευτική κοινότητα και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς επίσης από Δημόσια Ινστιτούτα ή Ινστιτούτα που υπάγονται στη δικαιοδοσία των ομόσπονδων κρατιδίων
[2] Βλ. Βασικές αρχές του Ιδρύματος BIG (2005)

Περισσότερες πληροφορίες...