Γερμανικά για παιδιά

German for Children

How do children best learn German? Here you can find a large selection of different web projects, lesson plans, games and more teaching and studying material for German teachers and pupils at primary leve alike.

Προγράμματα για παιδιά

 

Cradle @ shutterstock

Erasmus+: CRADLE

Μέσα από τέσσερα καινοτόμα εξαχθέντα παραδοτέα , η διδακτική μεθοδολογία CRADLE θέτει σε εφαρμογή μια διδακτική και μαθησιακή προσέγγιση, διαθεματική, διερευνητική, βασισμένη σε δραστηριότητες, επικεντρωμένη στον μαθητή, και εστιασμένη στην ταυτόχρονη καλλιέργεια τόσο ξένων γλωσσών όσο και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε μικρούς μαθητές (ηλικίας 8-12 ετών).

Erasmus+: Future Labs © Colourbox

Erasmus+: Schools: Future Labs

Το αντικείμενο του προγράμματος «Schools: Future Labs» είναι η εφαρμογή μιας νέας προσέγγισης στην διδασκαλία, όπου συνδυάζονται η ξένη γλώσσα και τα θετικά μαθήματα (STEM subjects), εφαρμόζοντας την μέθοδο CLIL (συνδυασμένη εκμάθηση αντικειμένου γλώσσας) στην πέμπτη και έκτη τάξη.