Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Goethe-Institut Các đối tác và các nhà tài trợẢnh: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Tp. Hồ Chí Minh
Các đối tác và các nhà tài trợ

Bạn có thể hỗ trợ công việc của chúng tôi với tư cách là nhà tài trợ hay người giới thiệu. Ví dụ nếu như bạn muốn tham gia vào việc phổ cập tiếng Đức trong lĩnh vực giáo dục thì bạn có thể giúp đỡ các dự án đào tạo hay trao đổi. Bạn hãy nói chuyện với chúng tôi, nếu như bạn muốn khuyến khích sự hiểu biết tương tác về văn hoá thông qua các chương trình âm nhạc, kịch và các môn nghệ thuật biểu diễn khác. Cùng chung sức chúng ta sẽ tiếp cận được đông đảo quần chúng , đặt nền móng cho những quan hệ hữu nghị bền vững.


Liên hệ

Thai, Mai Lan© Thai Mai Lan

Thái Mai Lan

Viện trưởng
Tel.: +84 28 38326716
Mailan.Thai@goethe.de