Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Stagelights© GettyImages

Dành cho các nghệ sỹ Việt Nam
Lời mời tham dự

Cho các chương trình và dự án văn hóa - nghệ thuật hợp tác với CHLB Đức và các nước trong khu vực SAN (Đông Nam Á, Úc, New Zealand)

NHỮNG TIỀM NĂNG CỦA NGHỆ THUẬT BAO HÀM 7360 © Goethe-Institut Hà Nội

Hạn gửi đề xuất | 31.07.2024
Những tiềm năng của nghệ thuật bao hàm: Không thương cũng không hại

Goethe-Institut Hà Nội kêu gọi đề xuất ý tưởng và hợp tác từ nghệ sĩ, nhóm và các tổ chức mong muốn hướng sự quan tâm đến những vấn đề của người khuyết tật tại Việt Nam, cũng như gợi mở những tiềm năng của thực hành nghệ thuật bao hàm và cách mọi người trong xã hội – bao gồm cả người khuyết tật và người vận động – có thể hưởng lợi từ hướng tiếp cận này.
 

HAN Tân Hậu Trường 7360 © Goethe-Institut Hà Nội

Hạn gửi đề xuất | 31.08.2024
Tân Hậu Trường

Tân Hậu Trường là dự án hỗ trợ và phát triển hoạt động sân khấu và nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn Hà Nội, do XplusX Studio khởi xướng, với sự đồng hành của Goethe-Institut Hà Nội và Manzi Art Space.

International Artist Residency in Ho-Chi-Minh Stadt  © MoT+++

International Artist Residency in Ho-Chi-Minh-City

The collaboration between the "A. Farm International Residency" and the Goethe-Institute in Ho-Chi-Minh-City encourages cultural dialogue and cooperation between German and Vietnamese artists.

Hỗ trợ văn hóa và lưu trú nghệ sỹ

Goethe-Institut hỗ trợ Văn hóa và Nghệ thuật trong các dự án đa dạng trong và ngoài nước Đức. Hãy tìm kiếm các thể loại, các hình thức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ tại đây.